quả xoài trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Anh thấy những quả xoài chứ?

You see my mangos?

OpenSubtitles2018. v3

Hãy xem cà rốt, bí ngô, cam, quả xoài, và cả đu đủ .

Think of carrots, pumpkins, oranges, mangoes, and papayas .

EVBNews

HÃY tưởng tượng trong trí hình ảnh trái cây bạn ưa thích nhất: đào, lê, xoài hoặc quả khác.

PICTURE in your mind your favorite fruit —a peach, a pear, a mango, or something else.

jw2019

Những loại truyền thống hơn như là kem (malai), hoa hồng, xoài, cardamom (elaichi), saffron (kesar hay zafran), và quả hồ trăn.

The more traditional ones are cream (malai), rose, mango, cardamom (elaichi), saffron (kesar or zafran), and pistachio.

WikiMatrix

“Để phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn ĐBSCL phải khắc phục những thách thức và tồn tại nêu trên nông nghiệp ĐBSCL phải nhanh chống đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trong mối quan hệ chặt chẽ đa ngành”, theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát “Nông nghiệp ĐBSCL phải chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa cạnh tranh quốc tế hướng tới chất lượng cao, giá trị gia tăng cao và bền vững trên cơ sở tiếp tục phát huy cao hơn lợi thế về sản xuất lúa gạo, tôm, cá tra, trái cây (cây ăn quả có múi, xoài, nhãn…).”

“ For sustainable development of agriculture, the Mekong Delta region needs to address these challenges through agriculture restructuring together with the development of new rural areas in a climate-smart and multi-sectoral approach. ” The Minister of Agriculture and Rural Development Cao Duc Phat said. “ The region’s agriculture should move toward producing highly competitive and sustainable products with higher quality and value, based on the promotion of the region’s strength of rice, shrimp, catfish and fruits. ”

worldbank.org

Cầu Dừa Đủ Xoài – Ở miền nam Việt Nam, các loại trái cây phổ biến thường được cúng trong mâm ngủ quả trên bàn thờ gồm mãng cầu, dừa, đu đủ, và xoài vì chúng nghe giống như ” cầu dừa đủ xài ” trong phương ngữ ở miền Nam Việt Nam là đủ tiền xài .

Cầu Dừa Đủ Xoài – In southern Vietnam, popular fruits used for offerings at the family altar in fruit arranging art are the soursop, coconut, papaya, and mango, since they sound like ” cầu vừa đủ xài “, we pray for enough money to spend in the southern dialect of Vietnamese .

EVBNews

Các gia đình Việt Nam cũng bày mâm gồm năm thứ trái cây trên bàn thờ gọi là ” Mâm Ngũ quả “, bao gồm chuối, cam, kim quất, bưởi và phật thủ ( nhiều nơi khác trưng Na, Dừa, Đu Đủ, Xoài Và Dứa ; vì chúng được hiểu là Cầu, Dừa, Đủ, Xài ) .

Vietnamese families have a tray of five fruits on their altar called ” Ngũ Quả “, including banana, orange, kumquat, pomelo and finger citron ( some other places have Custard Apple, Coconut, Papaya, Mango and Pineapple ; since it spells out Cau, Dua, Du, Xai ) .

EVBNews

Rate this post