quần yếm trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Xem tôi bán cái của nợ này cho Ông già Quần yếm nhé.

Watch me unload this lemon on Old Man Overalls here.

OpenSubtitles2018. v3

Quần yếm đâu?

Where are their overalls?

OpenSubtitles2018. v3

Thấy vậy, anh Knorr mặc quần yếm vào và làm việc chung với họ hơn cả tháng cho đến khi máy chạy được.

So Brother Knorr put on a pair of overalls and worked with them for over a month till they got it running.

jw2019

Chúng tôi mặc trên người bộ đồ tắm có yếm, mà gồm có cái quần yếm với ống cắt ngắn để ta không bị chìm và có lỗ trong túi.

We had on our bib swimming suits, which consisted of bib overalls with the legs cut out so you wouldn’t sink and holes cut in the pockets.

LDS

Đó là tháng Chín và trời hơi se lạnh, và những đứa con trai run vì lạnh, các anh em biết chứ, khi mình chỉ mặc độc có cái quần yếm.

It was in September and a little cold, and young boys get the shivers, you know, when you have only bib overalls on.

LDS

Tuy nhiên, sau đó, tại khách sạn hoặc tiệm ăn, một số anh chị em vẫn còn đeo thẻ tên trên người lại mặc áo thun, quần yếm cũ kỹ, quần soọc quá ngắn và…quần áo theo kiểu nhất thời không hợp với dân sự Đức Chúa Trời”.

Later, however, at hotels or in restaurants, some brothers and sisters, still wearing their badges, were dressed in “tank tops, old denims, short-shorts, and. .. faddish clothes not becoming to God’s people.”

jw2019

Kỹ thuật viên Autodesk chịu trách nhiệm quản lý render farm thời kỳ đầu (Jamie Clay) có thói quen mặc quần yếm nông dân và vị giám đốc quản lý phần mềm (Bob Bennett) đùa rằng Clay đang cày các mẩu frame, sau đó đã đặt tên hệ thống các máy tính là render farm.

The Autodesk technician assigned to manage this early render farm (Jamie Clay) had a regular habit of wearing farmer’s overalls and the product manager for the software (Bob Bennett) joked that what Clay was doing was farming the frames and at that moment he named the collection of computers a render farm.

WikiMatrix

Tuy nhiên, những sự cách tân áo yếm mới chỉ xuất hiện đầu thế kỉ trước khi những chiếc quần và váy kiểu Tây du nhập vào Việt Nam .

However the revolutions of ao yem only happended at the beginning of the last century while western trouser and skirt were entering Vietnam .

EVBNews

Trong khi quần thể phía bắc nặng nhất giữa những loài sếu, cùng với sếu Nhật Bản và sếu yếm thịt, lớn nhất trong phạm vi của chúng, chim từ Australia có xu hướng nhỏ hơn.

While the northern populations are amongst the heaviest cranes, alongside the red-crowned and wattled cranes, and the largest in their range, birds from Australia tend to be smaller.

WikiMatrix

Rate this post