quen với trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Nếu con bảo với bố là bố sẽ quen với việc con mặc đồ thế này, thì…

If you told me I’d ever get used to seeing you dressed up like that, I’d…

OpenSubtitles2018. v3

Anh quen với vệ sĩ của tôi?

I take it you’ve met my bodyguard.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng khi giúp làm sạch sẽ, tôi đã làm quen với nhiều anh chị.

But when I helped with the cleaning, I met a lot of brothers and sisters.

jw2019

Nhiều người ở đây đã mất một thời gian dài để quen với thời khoá biểu.

Some men on the ward take a long, long time to get used to the schedule.

OpenSubtitles2018. v3

Chắc chắn là ở nhà anh không quen với việc ăn thịt như vầy mỗi ngày.

Surely back home you were not used to eating meat like this every day.

OpenSubtitles2018. v3

Hãy làm quen với Mickey.

Say hello to Mickey.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng đã quen với việc tôi đi xa, đến Washington hay Việt Nam.

They were used to my being away, in Washington or Vietnam, though this time it would be forever.

Literature

Hãy làm quen với họ và nhờ họ hướng dẫn các em.

Get to know them and ask them to mentor you.

LDS

Tôi biết là anh đã quen với việc dùng ma túy.

I know you don’t have a problem taking drugs.

OpenSubtitles2018. v3

Làm quen với cái gì?

Get used to what?

OpenSubtitles2018. v3

Giờ anh nên quen với nó đi.

You should be used to it by now.

OpenSubtitles2018. v3

Không quen với nó cũng có thể là nguyên nhân gây căng thẳng.

Novelty can be a stressor.

ted2019

Rồi cô sẽ quen với cái tên này.

You’ll get used to the name.

OpenSubtitles2018. v3

Hãy làm tốt việc của mình và làm quen với việc đó.

Do it well and get used to it .

QED

quen với các cậu không?

Does it mean anything to you?

OpenSubtitles2018. v3

Ngài sẽ quen với mùi này thôi.

You get used to the smell.

OpenSubtitles2018. v3

Trong thời gian này, ông đã quen với Hasri Ainun, con gái của R. Mohamad Besari.

During this time, he was reacquainted with Hasri Ainun, the daughter of R. Mohamad Besari.

WikiMatrix

Có thể sau khi ta làm quen với nhau lại, anh có thể ” làm ” em.

Maybe after we get re-acquainted you could do me.

OpenSubtitles2018. v3

Cũng phải tập làm quen với khí hậu nữa.

It’s getting accustomed to the climate too.

OpenSubtitles2018. v3

Chỉ là em chưa quen với việc xa thằng bé.

I’m just not used to being away from him.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta đang dần quen với cách mới để tất cả cùng nhau ở một mình.

We’re getting used to a new way of being alone together.

ted2019

Em có thể đã quen với việc này…

You know, I can get used to this…

OpenSubtitles2018. v3

Tưởng con quen với việc di chuyển đó rồi.

Thought you’d be used to traveling that way by now.

OpenSubtitles2018. v3

Làm quen với từng người.

Get to know them personally.

LDS

Ta đã quen với sự có mặt của ngài rồi.

I’ve grown used to him.

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post