rào cản trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Ngoài ra, những em lớn hơn và rành vi tính thường biết cách vượt qua rào cản đó.

Also, many older children who are computer literate learn how to bypass them.

jw2019

Họ không có mạng che mặt không có khăn quấn tóc họ đã vượt qua những rào cản.

They did not have any pardas inside their body, hijabs inside themselves; they’ve crossed the barrier of it.

ted2019

Không còn rào cản gì trong việc thừa kế của ông ấy.

There is no barrier to his succession.

OpenSubtitles2018. v3

Ông ấy ở một vị trí duy nhất loại bỏ bất cứ rào cản pháp lý cho Samaritan.

Yes, he’s in a unique position to remove any legislative roadblock to Samaritan.

OpenSubtitles2018. v3

Nó cũng có thể trở thành một rào cản mạnh mẽ để ngăn đối thủ mới xuất hiện.

It may also become a powerful barrier to entry against rivals.

Literature

Vượt qua rào cản ngôn ngữ trong gia đình.

How to overcome the language barrier at home.

jw2019

Tôi muốn nói là: hãy gỡ bỏ rào cản.

So I would say: bring down these walls.

ted2019

Cho đến hiện tại, đó mới là một rào cản.

Now, that’s one barrier.

QED

Thứ kia không nhận ra một rào cản nào.

The other recognizes no frontiers .

QED

Chúng ta có thể vượt qua bất cứ rào cản nào ngăn trở việc thi hành thánh chức

We can overcome any hurdles that may keep us from the ministry

jw2019

Vượt qua rào cản ngôn ngữ

Breaking the Language Barrier

jw2019

Họ có thể vượt mọi rào cản vì họ có nhau.

They could overcome the odds and evens because they had each other.

ted2019

Trong một số trường hợp, nó tạo thành rào cản giữa các thành viên trong gia đình.

In some cases, it has created a barrier between family members.

jw2019

Làm thế nào các con đường này băng qua các rào cản tự nhiên như sông ngòi?

How could these roads pass over natural obstacles, such as rivers?

jw2019

Ngày nay, những câu chuyện tiếp tục phá vỡ những rào cản.

Today, stories continue to transcend borders .

QED

Quả nhiên, rào cản đầu tiên chính là giá cả.

Well, one obvious barrier is cost.

ted2019

Bây giờ vẫn còn có những rào cản đối với chúng tôi, những người khuyết tật.

Now there are still barriers in front of we people with disabilities.

ted2019

Rất nhiều rào cản đã được phá vỡ.

Many barriers are breaking down.

ted2019

Rào cản xâm nhập thị trường thấp trong ngành vận tải đường bộ;

– Low barriers to entry in trucking; and

worldbank.org

Đây là một rào cản lớn đối với tăng trưởng và giảm nghèo.

This has large implications to poverty reduction.

worldbank.org

Một số rào cản đối với việc trò chuyện thân tình là gì?

What are some barriers to good communication?

jw2019

Và một số rào cản gây căng thẳng ở Iran đã được gỡ bỏ như một hệ quả.

And some of the most oppressive restrictions in Iran were lifted as a result.

ted2019

Chúng kết nối lòng nhân đạo, vượt khỏi rào cản bản sắc, và đó là một tin tốt.

They connect all humanity, regardless of identity politics, and that is the good news .

QED

Cạnh tranh độc quyền: Rào cản gia nhập trung bình.

Monopolistic competition: Medium barriers to entry.

WikiMatrix

Rate this post