Các cụm từ thông dụng với Repair

Repair có nghĩa là sửa chữa thay thế, Phục hồi. Các cụm từ với repair rất thông dụng. Chúng ta cùng học những cụm từ với repair trong bài học kinh nghiệm này nhé .

 1. V+ repair

Need repairs: cần sửa chữa

Ví dụ :

Do you have something need repairs ?

Cậu có cái gì cần sửa không ?

Carry out repairs : thực thi thay thế sửa chữa

Ví dụ :

The school was closed for two months while repairs were carried out .

Trường học đóng cửa hai tháng trong khi thay thế sửa chữa .

Undergo repairs : trải qua quy trình sửa chữa thay thế

Ví dụ :

The car was broken down and it is now undergoing repairs .

Chiếc xe bị hỏng và nó đang phải trải qua quy trình thay thế sửa chữa .

Complete repairs : sửa xong

Ví dụ :

We’ve just completed repairs your car .

Chúng tôi vừa sửa xong chiếc xe của bạn .

2. Adj + repair

Essential repairs : những sửa chữa thay thế quan trọng, thiết yếu

Ví dụ :

The aim of this project was to carry out essential repairs for the building .

Mục đích của dự án Bất Động Sản là để triển khai những sửa chữa thay thế thiết yếu cho toà nhà .

Major repairs : những sửa chữa thay thế lớn, sửa chữa thay thế khuôn khổ đa phần

Ví dụ :

When major repairs were needed, engineers could temporarily divert the water away from a damage section .

Khi cần phải thay thế sửa chữa những khuôn khổ chính, những kỹ sư hoàn toàn có thể trong thời điểm tạm thời cho nước đi hướng khác khỏi những đoạn bị hỏng .

Minor repairs : sửa chữa thay thế nhỏ, sửa chữa thay thế khuôn khổ phụ

Ví dụ :

We will carry out minor repairs in our flat .

Chúng ta sẽ thực thi thay thế sửa chữa 1 số ít thứ nhỏ trong nhà ở .

Simple repairs : những sửa chữa thay thế rất nhỏ, đơn thuần

Ví dụ:

You can fix these windows by yourself, they’re just simple repairs .

Cậu hoàn toàn có thể tự sửa những cái cánh cửa này, chúng chỉ là những thay thế sửa chữa đơn thuần .

3. N + of + repair

The cost of repairs : ngân sách thay thế sửa chữa

Ví dụ :

How much is the cost of repairs this car ?

Ngân sách chi tiêu thay thế sửa chữa cái xe này hết bao nhiêu ?

In need of repair : rất cần được sửa chữa thay thế

Ví dụ :

Our house is in need of repair .

Nhà của tất cả chúng ta rất cần được thay thế sửa chữa .

USD + worth of repairs : giá trị của việc sửa chữa thay thế

Ví dụ :

The museum needs a 20.000 USD worth of repairs .

Bảo tàng cần một khoản ngân sách sửa chữa trị giá 20.000 đô la Mỹ .

A program of repairs : chương trình sửa chữa thay thế

Ví dụ :

They planned a program of repairs for this school in next month .

Họ đã lên kế hoạch chương trình sửa chữa thay thế ngôi trường này trong tháng tới .

4. Những cụm từ thông dụng khác

Tobe under repair : đang được sửa chữa thay thế

Ví dụ :

Later we came to a river, but the bridge was under repair .

Sau đó chúng tôi tới một con tuy nhiên, nhưng cây cầu đang được sửa chữa thay thế .

Keep in good repair : dữ gìn và bảo vệ tốt

Ví dụ :

He keeps his precious car shinning and in good repair .

Anh ấy giữ chiếc xe quý của mình bóng loáng và dữ gìn và bảo vệ tốt .

Damage beyond repair : hỏng, không hề Phục hồi, không hề thay thế sửa chữa

Ví dụ :

 

The engine was damaged beyond repair .

Động cơ đã không sửa được nữa rồi .

Rate this post