sa mạc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Israel biến sa mạc thành đất canh tác.

Israel turned the desert into arable land.

OpenSubtitles2018. v3

Và khi chúng tôi bắt đầu đi xuyên qua sa mạc, chiếc jeep hư máy.

And as we started to go through the desert, the Jeep broke down.

QED

5 triệu mà Westmoreland chôn ở sa mạc ở Utah.

Five million dollars that Westmoreland planted in the desert in Utah.

OpenSubtitles2018. v3

Họ hành trình xuyên qua những sa mạc khô cằn cho đến khi họ đến được biển.

They traveled through barren deserts until they reached the sea.

LDS

Chào mừng đến với sa mạc… của cái ” thưc “.

Welcome to ” the desert of the real. “

OpenSubtitles2018. v3

sa mạc Kalahari, những cơn mưa qua nhanh cho thấy đã vào mùa khô.

In the Kalahari, brief rains have given way to the dry season.

OpenSubtitles2018. v3

Tất cả đã bị phá hủy trong Chiến dịch Bão táp Sa mạc vào năm 1991.

This was successfully demonstrated during Operation Desert Storm in 1991.

WikiMatrix

Sa mạc ở kia, đồi cát, và vài vùng nhỏ hơn.

The desert is there, sand dunes, some small field.

ted2019

Có một vài đứa từ sa mạc nên không biết bơi.

Some of them little fellas from the desert can’t swim’em.

OpenSubtitles2018. v3

Khí hậu sa mạc này là do một phần bị hiệu ứng án mưa bởi Dãy núi Cascade.

This desert climate is in part due to a rain shadow effect caused by the Cascade Range.

WikiMatrix

Cốt truyện diễn ra trong một sa mạc rộng lớn được sử dụng để là một đại dương.

The storyline takes place in a vast desert that used to be an ocean.

WikiMatrix

Ếch thích nghi với sa mạc.

Frogs adapted to deserts.

ted2019

Otonycteris, dơi tai dài sa mạc ( long-eared bat ), đang săn mồi.

Otonycteris, the desert long-eared bat, is on the hunt.

OpenSubtitles2018. v3

Đây là sa mạc của chúng.

This is their desert.

OpenSubtitles2018. v3

Sa Mạc Awikango Chương XVII.

The Desert of Awikango Chapter XVII.

WikiMatrix

Trong video đầu tiên của “High”, anh bị chôn trong một sa mạc.

In the first video for “High”, he is buried in a desert.

WikiMatrix

Sa Mạc Li Bi

Libyan Desert

LDS

Thiết kế tòa nhà được lấy cảm hứng từ hình dáng của loài hoa sa mạc Hymenocallis.

The tower was inspired by the structure of the desert flower Hymenocallis.

WikiMatrix

Và chúng ta đã lấy lại nó từ chiến dịch Bão Sa Mạc.

And we stole it back during Desert Storm.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đã ở trong hang động, ở trên sa mạc, và nó rất là vui.”

I was in a cave, in the desert, and it was really fun.”

WikiMatrix

Nó như một người lính đơn độc đứng gác giữa sa mạc khô cằn rộng lớn.

It is but a lonely sentinel keeping watch over a vast stretch of sterile desert.

jw2019

Trong một vài trường hợp, kết quả cuối cùng là sự sa mạc hóa.

In some cases, the eventual end result is desertification.

WikiMatrix

Giờ khi tôi gọi, tôi muốn bạn nhìn vào điểm giữa hai sa mạc.

Now, when I tell you, I want you to look at the dot between the two desert scenes.

QED

sa mạc, hầu hết các hố nước đều tồn tại rất ngắn.

In deserts, most water holes are short lived.

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post