sách nói trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Cuốn sách nói về phong trào Gov 2.0 đang diễn ra trên khắp Hoa Kỳ.

The book discusses the Gov 2.0 movement that is taking place across the United States.

WikiMatrix

Cấm đoán những cuốn sách nói về sự thật của cuộc sống là vô cùng ngớ ngẩn.

It’s stupid to ban books that tell you the truth about life.

OpenSubtitles2018. v3

Hay Don Quixote là sách nói về 1 con lừa tên Hotay.

Or Don Quixote is a book about a donkey named Hotay.

OpenSubtitles2018. v3

Cô cũng cho mượn giọng trong một sách nói (audio book) mang tên The Magnificent Nose năm 1994.

She also appeared as a voice in an audiobook entitled The Magnificent Nose in 1994.

WikiMatrix

Theo như sách nói Đây là điềm lành

My Lord, My lord a four – star aggregation is a good omen

QED

Theo như sách nói

” CLAD IN SNOW

OpenSubtitles2018. v3

Trẻ ở độ tuổi này cũng thích sách nói về trẻ con, gia đình, và động vật .

Kids this age also like books about children, families, and animals .

EVBNews

Trong sách nói họ đã tìm thấy mẫu tóc và ADN của Chân To ở Michigan!

It says here that they found Bigfoot hair samples and DNA in Michigan!

OpenSubtitles2018. v3

Sách nói về nhân sự, về cách xử thế của người đời.

The book questions the value of human life, and what it means to be human.

WikiMatrix

Sách nói nhiều về Đức Giê-hô-va và về Chúa Giê-su, phải không?

It tells a lot about Jehovah and Jesus, doesn’t it?

jw2019

Các em thích đọc sách nào nhất?— Nhiều em thích những sách nói về các thú vật.

TELL me, which book do you like best of all?— Some children would pick one that tells about animals.

jw2019

sách nói nhiều về những điều hai Đấng ấy đã làm và sẽ làm.

And it tells a lot about the things that they have done and the things that they will yet do.

jw2019

Trong thế kỷ tiếp theo, việc xuất bản sách nói chung nở rộ ở Georgia.

Over the next century, literary production in general flourished in Georgia.

jw2019

Tôi rất mong cô viết một cuốn sách nói về chồng cô, cậu Lee Young- Jae

I’ d like to get you to write a book about your husband

opensubtitles2

Đương nhiên cuốn sách nói đây là Kinh-thánh.

That book is, of course, the Bible.

jw2019

Điều này không chính xác như trong sách nói.

This wasn’t exactly by the book.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta được lợi ích nào khi đọc sách nói chung và khi đọc Kinh Thánh nói riêng?

What are some benefits of reading in general and Bible reading in particular?

jw2019

Tuy cuốn sách nói về thời xưa, nhưng ngày nay thì sao?

Though the book is speaking of ancient times, what about today?

jw2019

Anh ấy tặng tôi hai quyển sách nói về Kinh Thánh.

He gave me a couple of books that discussed the Bible.

jw2019

Trong sách nói thế.

That’s what it said in the book.

OpenSubtitles2018. v3

Trong năm 2013 không có tổng số cá thể cho giống này được ghi trong cuốn sách nói trên.

In 2013 no total number for the breed was recorded in the herdbook.

WikiMatrix

Tất nhiên Kinh Thánh không phải là sách nói về thời trang và kiểu ăn mặc.

The Bible, of course, is not a book on fashions and styles.

jw2019

À, cuốn sách nói nó làm bạn thêm sợ hãi KATIE:

Well, the book says it feeds off of your fear.

OpenSubtitles2018. v3

Bobbie là tất cả, bởi vì cuốn sách nói rằng phụ nữ sinh ra trong tháng đó

Bobbie was all for May, because the book said that women born in that month were

QED

Đó là cuốn sách, nói chung là sẽ có chiều sâu một chút.

That book in general will have a little bit more depth.

QED

Rate this post