sao Thổ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chúng ta hoàn toàn mất liên lạc với sao Thổ.

We’ve lost all contact with saturn.

OpenSubtitles2018. v3

Các tên gọi ban đầu khác của Titan gồm “Vệ tinh bình thường của Sao Thổ“.

Other early epithets for Titan include “Saturn’s ordinary satellite”.

WikiMatrix

Đây là một Yellowstone của sao Thổ.

So this is a Yellowstone, you know, of Saturn.

ted2019

Ta đang sống trên Sao Thổ à?

Are we on the planet Saturn?

OpenSubtitles2018. v3

Cassini chụp gần vệ tinh Pandora của Sao Thổ khi nó bay ngang qua vào 3 tháng 6 năm 2010.

Cassini captured this close view of Saturn’s moon Pandora during the spacecraft’s flyby on June 3, 2010.

WikiMatrix

Nó quay quanh Sao Thổ với một khoảng cách trung bình 17.5 Gm trong 895 ngày.

It orbits Saturn at an average distance of 17.5 Gm in 895 days.

WikiMatrix

Khi nó gần với sao Thổ,

When it’s close to Saturn,

QED

Hầu hết mọi người thấy sao Thổ.

That is, almost everybody sees the planet Saturn.

ted2019

Pioneer 11 là tàu đầu tiên đến Sao Thổ năm 1979.

Pioneer 11 was the first to visit Saturn, in 1979.

WikiMatrix

Pandora khi nhìn từ tàu vũ trụ Cassini vào năm 2005; vành đai Sao Thổ ở đằng sau.

Pandora as seen from the Cassini probe in 2005; the rings of Saturn are in the background.

WikiMatrix

Vệ tinh tự nhiên của Sao Thổ ^ a ă “A Small Find Near Equinox”.

Moons of Saturn “A Small Find Near Equinox”.

WikiMatrix

Và đến sao Thổ xa gấp đôi như vậy

And then Saturn’s about twice as far as that.

QED

nó là bức hình của Trái đất chụp trên nền của sao Thổ

It was a picture of Earth captured in that frame of Saturn.

ted2019

Hệ thống vành khuyên xung quanh sao Thổ là một cảnh tượng ngoạn mục.

The ring system surrounding Saturn is a spectacular sight.

QED

Sao Thổ có khoảng cách khoảng 9 lần

Saturn is about nine times the distance.

QED

Bạn đang thấy bóng của vành đai sao Thổ trên chính sao Thổ.

What you are seeing here is the shadow of the ring on Saturn itself.

ted2019

Vì vậy, đôi khi nó gần với sao Thổ, đôi khi nó ra xa.

So sometimes it’s closer to Saturn, sometimes it’s farther away.

QED

Đó là mặt trăng của sao Thổ.

It’s a moon of Saturn.

OpenSubtitles2018. v3

Vệ tinh Janus and Tethys (đằng sau) gần các vành đai của Sao Thổ (27 tháng 10 năm 2015).

Janus and Tethys (foreground) near Saturn’s rings (2015-10-27).

WikiMatrix

Hiện đang quay quanh sao Thổ.

Currently orbiting Saturn.

OpenSubtitles2018. v3

Enceladus là một mặt trăng tuyệt vời của sao Thổ.

Enceladus is a fantastic moon of Saturn.

QED

Cả hai đều vượt qua sao Mộc vào năm 1979 và tới được sao Thổ sau 2 năm tiếp theo.

Both passed Jupiter in 1979 and reached Saturn two years later.

Literature

Một trong các vệ tinh của Sao Thổ cũng có tên là Dione.

One of Saturn’s satellites is also named Dione.

WikiMatrix

Rate this post