Sinh trưởng của vi sinh vật – Wikipedia tiếng Việt

Khái niệm sinh trưởng[sửa|sửa mã nguồn]

Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật được hiểu là sự tăng số lượng tế bào của quần thể. Nghĩa là sau khi quần thể vi sinh vật xâm nhập vào khung hình vật chủ và tìm được nguồn dinh dưỡng thích hợp. Lúc đó quần thể vi sinh vật sẽ sinh trưởng và sinh sản .Thời gian thế hệ ( kí hiệu là G ) là thời hạn cần cho một tế bào phân loại hay quần thể nhân đôi về mặt số lượng thành viên. Ví dụ : E.coli có thời hạn thế hệ là 20 phút ( cứ 20 phút phân đôi một lần ) .Thời gian thế hệ đổi khác nhiều ở những quần thể khác nhau và điều kiện kèm theo khác nhau .

Tốc độ sinh trưởng riêng của VSV (µ) là số lần phân chia trong một đơn vị thời gian của một chủng trong điều kiện nuôi cấy cụ thể

μ
=
n

/

t

{\displaystyle \mu =\operatorname {n} \!/\operatorname {t} \!}

{\displaystyle \mu =\operatorname {n} \!/\operatorname {t} \!} Nt=No * 2 mũ n

Với n là số lần phân chia tế bào và t là thời gian phân chia

Sự sinh trưởng của quần thể vi trùng[sửa|sửa mã nguồn]

Nuôi cấy không liên tục[sửa|sửa mã nguồn]

Môi trường nuôi cấy không được bổ trợ chất dinh dưỡng mới và không được lấy đi những sản phẩm chuyển hóa vật chất được gọi là thiên nhiên và môi trường nuôi cấy không liên tục

Số tế bào sau n lần phân chia từ

N

0

{\displaystyle N_{0}}

{\displaystyle N_{0}} tế bào ban đầu trong thời gian t là:

N

t

=

N

0

.2

n

{\displaystyle N_{t}=N_{0}.2^{n}}

{\displaystyle N_{t}=N_{0}.2^{n}}

Nuôi cấy không liên tục gồm 4 pha

  • Pha tiềm phát (pha lag): Vi khuẩn thích nghi với môi trường, số lượng tế bào trong quần thể chưa tăng. Enzim cảm ứng được hình thành để phân giải cơ chất.
  • Pha lũy thừa (pha log): Vi khuẩn sinh trưởng với tốc độ lớn nhất và không đổi, số lượng tế bào trong quần thể tăng lên rất nhanh.
  • Pha cân bằng: Số lượng vi khuẩn trong quần thể đạt cực đại và không đổi theo thời gian, vì số lượng tế bào sinh ra bằng số lượng tế bào chết đi
  • Pha suy vong: Môi trường sống cạn kiệt chất dinh dưỡng, số tế bào chết ngày càng lớn

Nuôi cấy liên tục[sửa|sửa mã nguồn]

Môi trường nuôi cấy liên tục là môi trường tự nhiên luôn được bổ trợ những chất dinh dưỡng thiết yếu vào và đồng thời lấy ra một lượng dịch nuôi cấy tương tự. Người ta dùng giải pháp nuôi cấy liên tục trong sản xuất sinh khối để thu nhận prôtêin đơn bào, những hợp chất có tính sinh học như những amino acid, …

  1. *SGK Sinh học lớp 10.
Rate this post