Sở Du lịch là gì? Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Sở Du lịch Hà Nội?

Sở Du lịch ( Department of Tourism ) là gì ? Sở Du lịch tiếng Anh là gì ? Vị trí công dụng của Sở Du lịch TP.HN ? Cơ cấu tổ chức triển khai của Sở Du lịch Thành Phố Hà Nội ? Biên chế công chức, vị trí việc làm tại Sở Du lịch TP.HN ? Nhiệm vụ quyền hạn của Sở Du lịch TP. Hà Nội ?

Sở Du lịch là cơ quan đóng vai trò quan trọng trong việc tham mưu và giúp Ủy Ban Nhân Dân tỉnh thực thi quản trị nhà nước về du lịch trên địa phận của từng địa phương. Tại bài viết này Luật Dương Gia sẽ cung ứng cho người đọc những thông tin tương quan đến công dụng trách nhiệm và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Sở Du lịch Thành phố Thành Phố Hà Nội.

Căn cứ pháp lý:

– Quyết định số 45/2016 / QĐ-UBND.

1. Sở Du lịch là gì?

Sở Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực thi tính năng tham mưu và giúp Ủy Ban Nhân Dân tỉnh thực thi quản trị nhà nước về du lịch.

2. Sở Du lịch tiếng Anh là gì?

Sở Du lịch tiếng Anh là: “Department of Tourism”.

3. Vị trí chức năng của Sở Du lịch Hà Nội?

– Sở Du lịch thành phố TP. Hà Nội ( sau đây gọi tắt là Sở ) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, triển khai công dụng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thực thi quản trị nhà nước về du lịch trên địa phận Thành phố, những dịch vụ công thuộc nghành nghề dịch vụ quản trị của Sở và thực thi 1 số ít trách nhiệm, quyền hạn theo phân công hoặc chuyển nhượng ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố, quản trị Ủy ban nhân dân Thành phố. – Sở Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu và thông tin tài khoản riêng theo lao lý hiện hành của pháp lý, chịu sự chỉ huy, quản trị về tổ chức triển khai, biên chế và hoạt động giải trí của Ủy ban nhân dân Thành phố ; đồng thời chịu sự chỉ huy, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về trình độ, nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch Hà Nội?

Lãnh đạo Sở:

– Sở Du lịch có Giám đốc và không quá 03 ( ba ) Phó Giám đốc Sở ; – Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố, quản trị Ủy ban nhân dân Thành phố và trước pháp lý về thực thi tính năng, trách nhiệm, quyền hạn của Sở ; chịu nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình công tác làm việc trước Ủy ban nhân dân Thành phố, quản trị Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ; báo cáo giải trình trước Hội đồng nhân dân Thành phố, vấn đáp đề xuất kiến nghị của cử tri, phỏng vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố theo nhu yếu ; – Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở chỉ huy 1 số ít mặt công tác làm việc và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp lý về trách nhiệm được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm quản lý những hoạt động giải trí của Sở ; – Việc chỉ định Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở do quản trị Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định hành động theo tiêu chuẩn trình độ, nhiệm vụ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hành theo pháp luật của pháp lý ; – Giám đốc, Phó Giám đốc Sở không kiêm chức vụ Trưởng của đơn vị chức năng cấp dưới có tư cách pháp nhân ( trừ trường hợp văn bản có giá trị pháp lý cao hơn pháp luật khác ). Việc không bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực thi những chính sách, chủ trương so với Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở do quản trị Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định hành động theo lao lý của pháp lý ; – Căn cứ pháp luật về phân cấp quản trị tổ chức triển khai cán bộ của Ủy ban nhân Thành phố, Giám đốc Sở quyết định hành động hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hành động chỉ định, không bổ nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu những tổ chức triển khai thường trực Sở theo tiêu chuẩn chức vụ do Ủy ban nhân dân Thành phố phát hành.

Tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở:

– Văn phòng ; – Thanh tra ; – Phòng Quản lý Lữ hành ; – Phòng Quản lý Cơ sở Lưu trú ; – Phòng Quy hoạch, tăng trưởng tài nguyên du lịch.

5. Biên chế công chức, vị trí việc làm tại Sở Du lịch TP. Hà Nội ?

– Biên chế công chức của Sở Du lịch được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với công dụng, trách nhiệm, khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí và nằm trong tổng biên chế công chức trong những cơ quan, tổ chức triển khai hành chính của Thành phố được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt ; – Căn cứ tính năng, trách nhiệm, cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai và hạng mục vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức ngạch công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Sở Du lịch kiến thiết xây dựng kế hoạch biên chế công chức trình Ủy ban nhân dân Thành phố để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động theo pháp luật của pháp lý.

6. Nhiệm vụ quyền hạn của Sở Du lịch Hà Nội?

– Trình Ủy ban nhân dân Thành phố:

+ Dự thảo quyết định hành động ; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm ; đề án, dự án Bất Động Sản chương trình tăng trưởng du lịch ; chương trình, giải pháp tổ chức triển khai thực thi những trách nhiệm cải cách hành chính nhà nước ; phân cấp quản trị và xã hội hóa trong nghành du lịch ở thành phố Thành Phố Hà Nội ; + Dự thảo văn bản lao lý đơn cử điều kiện kèm theo, tiêu chuẩn, chức vụ so với chức vụ Trưởng, Phó những đơn vị chức năng thuộc Sở Du lịch ; Phối hợp và thống nhất với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở tin tức và Truyền thông pháp luật đơn cử điều kiện kèm theo, tiêu chuẩn, chức vụ so với Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng Văn hóa và tin tức thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện ; + Dự thảo văn bản lao lý đơn cử tính năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Sở Du lịch.

– Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố:

+ Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về du lịch;

+ Dự thảo quyết định hành động xây dựng, sáp nhập, chia tách, giải thể những tổ chức triển khai, đơn vị chức năng thuộc Sở Du lịch và những Hội đồng chuyên ngành về du lịch theo lao lý của pháp lý ;

Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Du lịch.

– Tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về du lịch:

+ Tổ chức công bố quy hoạch sau khi được phê duyệt ; + Tổ chức thực thi tìm hiểu, nhìn nhận, phân loại, thiết kế xây dựng cơ sở tài liệu tài nguyên du lịch của thành phố TP. Hà Nội theo pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ; + Thực hiện những giải pháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hài hòa và hợp lý và tăng trưởng tài nguyên du lịch, môi trường tự nhiên du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa phận thành phố Thành Phố Hà Nội ; + Tổ chức lập hồ sơ ý kiến đề nghị quản trị Ủy ban nhân dân Thành phố công nhận khu du lịch địa phương, điểm du lịch địa phương ; tuyến du lịch địa phương ; công bố sau khi có quyết định hành động công nhận ; + Cấp, sửa đổi, bổ trợ, cấp lại, gia hạn, tịch thu Giấy phép xây dựng Văn phòng đại diện thay mặt của doanh nghiệp du lịch quốc tế đặt trên địa phận Thành phố theo pháp luật của pháp lý và theo chuyển nhượng ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố ; + Thẩm định hồ sơ ý kiến đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh thương mại lữ hành quốc tế của những doanh nghiệp trên địa phận Thành phố theo pháp luật của pháp lý ; + Thẩm định và quyết định hành động xếp hạng 1 sao, hạng 2 sao cho khách sạn, làng du lịch ; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh thương mại biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang, căn hộ chung cư cao cấp du lịch ; tàu thủy du lịch ; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh thương mại lưu trú du lịch cho bãi cắm trại, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác ; + Thẩm định và cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn ship hàng khách du lịch cho cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ du lịch ; + Tổ chức cấp, cấp lại, đổi, thu lại thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch ; cấp, tịch thu giấy ghi nhận thuyết minh viên theo pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ; + Xây dựng kế hoạch, chương trình thực thi du lịch và tổ chức triển khai thực thi chương trình triển khai du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo chiến lược, triển lãm du lịch của Thành phố sau khi được phê duyệt ; + Quản lý hoạt động giải trí kinh doanh thương mại vận tải đường bộ khách du lịch bằng xe xe hơi theo pháp luật của pháp lý.

Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về du lịch.

Thẩm định, tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến du lịch ở thành phố Hà Nội.

Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trong lĩnh vực du lịch; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật.

– Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập về du lịch theo quy định của pháp luật.

Tham mưu với Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tổ chức các lễ hội du lịch quy mô cấp Thành phố.

Thực hiện hp tác quốc tế trong lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về du lịch đối với Phòng Văn hóa và Thông tin và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Sở.

Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xử lý đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về du lịch theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn Thành phố.

Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định với Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động du lịch theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao và theo quy định của pháp luật.

Rate this post