Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính

Ảnh minh họa

Vị trí, chức năng

Dự thảo nêu rõ Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; nợ chính quyền địa phương, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản công; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Sở Tài chính có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND cấp tỉnh theo thẩm quyền, đồng thời chấp hành chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài chính.

18 nhiệm vụ và quyền hạn 

Theo dự thảo, Sở Tài chính thực thi 18 trách nhiệm và quyền hạn, gồm :

1. Trình Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh dự thảo quyết định hành động của Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh tương quan đến những nghành thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của Sở Tài chính và những văn bản khác theo phân công của Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh ; dự thảo kế hoạch tăng trưởng, chương trình, giải pháp tổ chức triển khai thực thi những trách nhiệm về nghành nghề dịch vụ tài chính trong khoanh vùng phạm vi quản trị của Sở …

2. Trình quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh dự thảo những văn bản thuộc thẩm quyền phát hành của quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh theo phân công về nghành quản trị nhà nước của Sở .

3. Hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, thông dụng giáo dục, theo dõi thi hành pháp lý về nghành nghề dịch vụ tài chính ; công tác làm việc tham mưu về những yếu tố pháp lý và tham gia tố tụng ; tổ chức triển khai triển khai những văn bản quy phạm pháp luật, những chủ trương, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản, đề án, giải pháp thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền phát hành hoặc phê duyệt .

4. Về quản trị ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước : Tổng hợp, lập, trình Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh kế hoạch tài chính 5 năm địa phương, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm ; dự trù thu ngân sách nhà nước trên địa phận, dự trù thu, chi ngân sách địa phương và giải pháp phân chia ngân sách cấp tỉnh hàng năm ; kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch tài chính 5 năm địa phương, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm, dự trù ngân sách địa phương và giải pháp phân chia ngân sách cấp tỉnh trong trường hợp thiết yếu ;

5. Về quản lý tài sản công tại địa phương : Tham mưu giúp Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định hành động trong việc quản trị, sử dụng gia tài công thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của địa phương ;

6. Quản lý nhà nước về tài chính theo phân công của Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh so với những quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương xây dựng theo pháp luật của pháp lý .

7. Về quản lý tài chính doanh nghiệp : Hướng dẫn thực thi những chủ trương, chính sách quản lý tài chính doanh nghiệp của những mô hình doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tài chính tập thể ; chủ trương tài chính ship hàng quy đổi chiếm hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước ; kiểm tra và giải quyết và xử lý những hành vi vi phạm việc thực thi pháp lý về tài chính, kế toán của những mô hình doanh nghiệp trên địa phận theo lao lý của pháp lý ;

8. Về quản trị giá và thẩm định giá : Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định giá gia tài, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ theo phân công, phân cấp của Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh cho Sở Tài chính ; thẩm định và đánh giá giải pháp giá theo ý kiến đề nghị của Sở quản trị ngành, nghành nghề dịch vụ, đơn vị chức năng sản xuất kinh doanh thương mại ; tổ chức triển khai hiệp thương giá theo lao lý của pháp lý ;

9. Về quản lý nợ chính quyền địa phương: Tham mưu giúp UBND cấp tỉnh bố trí các nguồn vốn hợp pháp để trả nợ các khoản vay của ngân sách cấp tỉnh; thực hiện trả các khoản nợ thuộc nghĩa vụ nợ của UBND cấp tỉnh đầy đủ, đúng hạn;

10. Hướng dẫn những đơn vị chức năng, tổ chức triển khai triển khai đúng chính sách kê khai, cấp, ĐK, sử dụng mã số đơn vị chức năng quan hệ ngân sách và tiến hành những việc làm khác được phân công theo lao lý của pháp lý .

11. Tổ chức tiến hành ứng dụng công nghệ thông tin ; thiết kế xây dựng, quản trị và khai thác mạng lưới hệ thống thông tin, cơ sở tài liệu, tàng trữ Giao hàng công tác làm việc quản lý tài chính, quản trị giá, quản lý tài sản và trình độ nhiệm vụ được giao .

12. Thực hiện công tác làm việc thanh tra tài chính theo pháp luật của pháp lý ; thanh tra, kiểm tra, xử lý khiếu nại tố cáo ; giải quyết và xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết và xử lý những hành vi vi phạm pháp lý trong những nghành thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của Sở .

13. Quy định đơn cử công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ công tác làm việc những phòng trình độ, nhiệm vụ, Thanh tra, Văn phòng, Chi cục và đơn vị chức năng sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài chính .

14. Thực hiện hợp tác quốc tế về nghành nghề dịch vụ tài chính theo lao lý của pháp lý và sự phân công hoặc chuyển nhượng ủy quyền của Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh .

15. Quản lý và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tài chính được giao theo pháp luật và theo phân công hoặc chuyển nhượng ủy quyền của Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh .

16. Cấp phát, giao dịch thanh toán kinh phí đầu tư cho những đơn vị chức năng tổ chức triển khai theo pháp luật của pháp lý về ngân sách nhà nước .

17. Thực hiện công tác làm việc thông tin, báo cáo giải trình định kỳ và đột xuất về tình hình triển khai trách nhiệm được giao với Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh, những bộ, cơ quan ngang bộ .

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức, biên chế

Dự thảo bỏ nội dung liên quan đến quy định về tổ chức, biên chế vì theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP thì Bộ Nội vụ và các bộ quản lý ngành không có nhiệm vụ hướng dẫn về nội dung này.

UBND cấp tỉnh căn cứ vào yêu cầu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và các tiêu chí quy định tại Nghị định này để quyết định cơ cấu tổ chức, số lượng Phó Giám đốc của Sở Tài chính.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây .

Khánh Linh

Rate this post