sở thích của tôi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Sở thích của tôi là DecoPac và thêu thùa.

My hobbies are découpage and needlepoint.

OpenSubtitles2018. v3

Có lẽ sở thích của tôi hơi khác thường.

Perhaps my taste is a little peculiar.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng đó không phải là sở thích của tôi.

But I must say it’s not my taste.

OpenSubtitles2018. v3

Ngắm nhìn cô đã trở thành một sở thích của tôi .

Looking at her became my habit .

EVBNews

Sát thủ hàng loạt là một sở thích của tôi.

Serial killers are A kind of hobby of mine.

OpenSubtitles2018. v3

Đây là một trong những sở thích của tôi.

This is one of my personal favorites.

ted2019

Lúc đầu tôi do dự, nói: ‘Cách đó không đúng sở thích của tôi’.

In the beginning I held back, saying: ‘That is not my cup of tea.’

jw2019

“Cảm nghĩ và sở thích của tôi không quan trọng bằng công việc”

“My feelings and preferences are not as important as the work”

jw2019

tất cả những gì chúng ta hỏi là, “ Điều gì phục vụ sở thích của tôi?”

all we ask is, “What serves my interests?”

ted2019

Sở thích của tôi là chụp những bức ảnh hoa dại.

My hobby is taking pictures of wild flowers.

tatoeba

Tôi không biết cô có thích phân tâm học hay không, nhưng đó là sở thích của tôi.

I don’t know how much you know about it, but it’s a hobby of mine.

OpenSubtitles2018. v3

Đó là một sở thích của tôi để có một kiến thức chính xác của London.

It is a hobby of mine to have an exact knowledge of London .

QED

Đây là một trong số những sở thích của tôi.

This is one of my favorites.

ted2019

Tên là một sở thích của tôi.

Names are a hobby of mine.

OpenSubtitles2018. v3

sở thích của tôi, như anh đã nói.

For my pleasure, as you said.

OpenSubtitles2018. v3

Đó là sở thích của tôi.

This is one of my favorites .

QED

Tự chọn là sở thích của tôi.

Cafeteria’s my favorite.

OpenSubtitles2018. v3

Sở thích của tôi.

Hobby I used to have.

OpenSubtitles2018. v3

Sở thích của tôi là chăm sóc da và E!

My hobbies include cuticle care and the E!

OpenSubtitles2018. v3

Cảm nghĩ và sở thích của tôi không quan trọng bằng công việc”.

My feelings and preferences are not as important as the work,” explains Anny.

jw2019

Cô biết đó không phải sở thích của tôi mà.

You know that’s not my thing.

OpenSubtitles2018. v3

Sở thích của tôi là đọc sách.

My hobby is reading.

tatoeba

À, cậu biết đấy, không phải sở thích của tôi.

You know, it’s not my favorite.

OpenSubtitles2018. v3

Anh biết sở thích của tôi mà, không đá.

Straight up, and then precisely seven and a half minute after that you gonna bring us two more,

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post