stay trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Everyone, stay where you are and remain calm.

Mọi người, ở yên tại chỗ và bình tĩnh.

OpenSubtitles2018. v3

Hotch: best way to solve your problem is to stay focused On what we need to do to catch this guy.

Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề của anh là giữ tập trung vào cái chúng tôi cần để bắt tên này.

OpenSubtitles2018. v3

Many who became believers had come from faraway places and were without enough provisions to extend their stay in Jerusalem.

Nhiều người mới tin đạo đến từ những nơi xa xôi và không đủ sự cần dùng để ở lại Giê-ru-sa-lem lâu hơn.

jw2019

This mood soon changes, when she finds out that Jeremy, a boy for whom she has romantic feelings for, will be coming to the beach to surf so she decides to stay.

Ý định của Candace sau đó sớm biến hóa, khi cô biết được Jeremy, người mà cô thích, sẽ tới bãi biển này để lướt sóng nên cô quyết định hành động không gọi điện nữa .

WikiMatrix

Ballade No. 1 in G minor, Op. 23, dates to sketches Chopin made in 1831 during his eight-month stay in Vienna.

Ballade số 1 cung Sol thứ, Op. 23, được Chopin viết vào năm 1831 trong suốt tám tháng Vienna của ông.

WikiMatrix

During the 1948 war, most of the villagers had fled, but Mustafa Hassan and a few others stayed.

Trong cuộc chiến tranh năm 1948, hầu hết dân làng đã bỏ chạy, nhưng Mustafa Hassan và một vài người khác ở lại.

WikiMatrix

Ma’am, stay with me.

Xin cô hãy bình tĩnh.

OpenSubtitles2018. v3

He was born two and a half years ago, and I had a pretty tough pregnancy because I had to stay still in a bed for, like, eight months.

Bé mới được 2 tuổi rưỡi, tôi đã có khoảng chừng thời hạn mang bầu thật khó khăn vất vả vì phải nằm trên giường gần 8 tháng .

ted2019

Either you come back with me or you stay here and you die with your friends.

Hoặc anh quay về với tôi hoặc lại đây và chết với bạn của anh.

OpenSubtitles2018. v3

But Vuorinen was told to stay cool and “bite the bullet”, and the problem was never addressed again.

Nhưng Vuorinen, được mô tả là đã tỏ ra bình tĩnh và “chấp nhận sự khác biệt” (“bite the bullet”), và vấn đề không bao giờ còn lặp lại nữa.

WikiMatrix

In July 2010, Gaddafi was ordered by an Italian court to pay €392,000 to a luxurious Ligurian hotel for an unpaid bill dating back to a month-long stay in the summer of 2007.

Tháng 7 năm 2010, Al-Saadi al-Gaddafi đã bị một tòa án Ý tuyên phải trả 392.000 Euro cho một khách sạn sang trọng vì chưa trả tiền phòng sau kỳ nghỉ hè của ông vào năm 2007.

WikiMatrix

If sick, try to stay home

Cố gắng nhà khi bị bệnh

jw2019

I went to France, intending to stay there the rest of my life.

Em sang Pháp, quyết định lại đấy trong suốt quãng đời còn lại.

Literature

“The Disciples Couldn’t Just Stay at Home”

“Môn đồ không thể chỉ nhà”

jw2019

Xavier and Wendy’s relationship is going well until Celia calls Xavier and asks him to visit her as she is staying in Moscow.

Mối quan hệ của Xavier và Wendy là hoàn hảo, cho đến khi Celia gọi Xavier đến và ghé thăm cô, khi cô đang tạm trú tại Moskva.

WikiMatrix

” Shared resource computing can multiply the number of student workstations available to schools, delivering more value while staying within the same budget, ”

” Chia sẽ tài nguyên máy tính có thể nhân số máy trạm của sinh viên hiện có trường, mang lại giá trị lớn trong khi chi phí vẫn nằm trong ngân sách “

EVBNews

I think I should just stay here.

Tôi nghĩ tôi cứ trong đây thôi.

OpenSubtitles2018. v3

You stay as far away from me as possible.

Cứ tránh thật xa tôi ra là được

OpenSubtitles2018. v3

I wish we could stay here forever.

Con ước gì chúng ta có thể đây mãi mãi.

OpenSubtitles2018. v3

Well, then you’ve got to stay healthy.

Vậy thì con hãy giữ gìn sức khỏe.

OpenSubtitles2018. v3

He let me seek counsel and gain His permission to stay at Ricks College.

Ngài để cho tôi tìm kiếm lời khuyên bảo và được Ngài cho phép ở lại trường Ricks College.

LDS

Even though we have every reason to stay apart…

Dù cho chúng tôi có nhiều lý do để có thể rời xa nhau.

OpenSubtitles2018. v3

But we’ll stay and do what we can.

Nhưng chúng tôi sẽ ở lại và làm hết sức mình.

OpenSubtitles2018. v3

Damian should stay with me.

Damian nên với anh.

OpenSubtitles2018. v3

Although we had to stay 15 feet [5 m] apart and were not allowed to talk, we still found ways to pass the text on.

Mặc dù phải đi cách nhau 5 mét và không được phép nói chuyện, nhưng chúng tôi vẫn tìm cách truyền miệng câu Kinh Thánh cho nhau.

jw2019

Rate this post