sterilize trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Like most other animal hybrids, the zorse is sterile.

Giống như hầu hết các giống lai động vật khác, zorse là vô sinh.

WikiMatrix

The Leprosy Prevention laws of 1907, 1931 and 1953, the last one only repealed in 1996, permitted the segregation of patients in sanitariums where forced abortions and sterilization were common, even if the laws did not refer to it, and authorized punishment of patients “disturbing peace”, as most Japanese leprologists believed that vulnerability to the disease was inheritable.

Các Điều luật Ngăn ngừa bệnh Phong cùi năm 1907, 1931 và 1953, điều luật cuối cùng đến năm 1996 mới bị bãi bỏ, cho phép cách ly những bệnh nhân trong viện điều dưỡng nơi phá thai và triệt sản diễn ra phổ biến, dù điều luật không nói rõ nhưng nó cho phép phạt các bệnh nhân “phá rối hòa bình”, phần lớn các bác sĩ chuyên khoa phong đều cho rằng đây là một bệnh dễ lây nhiễm.

WikiMatrix

A clean, sterile, temporary.

tạm thời.

OpenSubtitles2018. v3

Consequently, it is unrealistic to treat male or female sterilization lightly, as if it were temporary birth control.

Do đó, coi thường giải phẫu triệt sản cho đàn ông hoặc đàn bà, như thể là phương pháp ngừa thai tạm thời là điều không thực tế.

jw2019

It is but a lonely sentinel keeping watch over a vast stretch of sterile desert.

Nó như một người lính đơn độc đứng gác giữa sa mạc khô cằn rộng lớn.

jw2019

In the United States, the eugenics movement had largely lost most popular and political support by the end of the 1930s, while forced sterilizations mostly ended in the 1960s with the last performed in 1981.

Ở Mỹ, phong trào ưu sinh gần như đã mất sự ủng hộ của cả công chúng lẫn chính giới vào cuối thập niên 1930, trong khi các ca triệt sản ép buộc vẫn được thực hiện cho tới cuối thập niên 1960, ca cuối cùng được thực hiện năm 1981.

WikiMatrix

He sterilized it?

Hắn khử trùng nó à?

OpenSubtitles2018. v3

While homologous mutations in mice are often linked to anemia and sterility, no such effects have been observed in dominant white horses.

Trong khi đột biến đồng hợp tử ở chuột thường liên quan đến bệnh thiếu máu và vô sinh, thì ở ngựa bạch lại không thấy tác động như vậy.

WikiMatrix

You also had relations with our Grace, which is why Sister Jude wanted me to sterilize the two of you.

Anh cũng có chăn gối với cả Grace, bởi thế nên Sơ Jude muốn tôi triệt sản cả hai người.

OpenSubtitles2018. v3

Not in sterile policy terms like “mass incarceration,” or “sentencing of nonviolent offenders,” but in human terms.

Không phải khía cạnh khô khan quan liêu như “cách li tập thể” hay “giam giữ tội phạm phi bạo lực”, mà là ở tính nhân văn.

ted2019

Notions of white supremacy and Aryan racial superiority were combined in the 19th century, with white supremacists maintaining the belief that white people were members of an Aryan “master race” which was superior to other races, particularly the Jews, who were described as the “Semitic race”, Slavs, and Gypsies, which they associated with “cultural sterility“.

Những quan niệm về quyền tối thượng của người da trắng và ưu thế chủng tộc của người Aryan được kết hợp vào thế kỷ 19, với những người theo chủ nghĩa người da trắng thượng đẳng duy trì niềm tin rằng người da trắng là thành viên của một chủng tộc Aryan “cao cấp” ưu tú thượng đẳng hơn các chủng tộc khác, đặc biệt là người Do Thái được miêu tả là ” chủng tộc Semetic “, Slavs và Gypsies, mà những người thuộc chủng tộc này liên quan đến” văn hoá vô ích suy thoái “.

WikiMatrix

● Medical, dental, tattooing, or body-piercing instruments that have not been properly sterilized

● Dụng cụ y tế, nha khoa, xăm người hoặc dụng cụ xỏ tai, mũi, rốn, lưỡi… không được tẩy trùng tốt.

jw2019

For women who undergo reversal of tubal sterilization, the risk of ectopic pregnancy is high.” —Contemporary OB/ GYN, June 1998.

Đối với phụ nữ được giải phẫu để phục hồi khả năng sinh sản sau khi đã buộc ống dẫn trứng thì có nhiều nguy cơ mang thai ngoài tử cung”.—Contemporary OB/GYN, Tháng 6-1998.

jw2019

I sterilized everything.

Tôi đã khử trùng mọi thứ.

OpenSubtitles2018. v3

Almost always sterile.

Bất ly đương xứ thường trạm nhiên.

WikiMatrix

And even in the relatively sterile blood, around one to two percent of this information is dark matter — can’t be classified, can’t be typed or matched with anything we’ve seen before.

và ngay cả nơi khô cằn máu nhất cũng có khoảng 1~2% là vùng tối chưa được phân loại, và đối xứng với bất cứ thứ gì chúng ta từng thấy.

ted2019

Aquarium and pond sterilizers are typically small, with fittings for tubing that allows the water to flow through the sterilizer on its way from a separate external filter or water pump.

Aquarium và tiệt trùng ao thường là nhỏ, với các phụ kiện cho ống cho phép nước chảy qua tiệt trùng trên đường từ một bộ lọc hoặc nước máy bơm bên ngoài riêng biệt.

WikiMatrix

This is not common in animals as animal hybrids are usually sterile.

Điều này không phổ biến ở động vật vì động vật lai thường vô sinh.

WikiMatrix

Recent research has shown that commercially available UVA LEDs (365 nm) are already effective disinfection and sterilization devices.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy LED cực tím kiểu A (365 nm) đã trở thành thiết bị khử trùng hiệu quả.

WikiMatrix

The older brother returned again to the cabinet in which he had found the ointment and located a new box of sterile bandages.

Một lần nữa, thằng anh trở lại cái tủ đựng đồ, nó tìm thấy thuốc mỡ và một cái hộp đựng băng vô trùng mới.

LDS

Within minutes the leaf is covered with creamy soft black soot which is so safe and sterile that it is even applied to infants.

Trong vòng vài phút, lá được phủ bằng muội đen mịn kem, rất an toàn và vô trùng mà thậm chí còn được áp dụng cho trẻ sơ sinh.

WikiMatrix

Other countries – Colombia, Denmark, Ireland, and Malta – have explicitly eliminated significant barriers to legal gender recognition, including surgery, forced sterilization, psychiatric evaluation, lengthy waiting periods, and divorce.

Các quốc gia khác – như Colombia, Đan Mạch, Ireland và Malta – đã công khai hủy bỏ các rào cản chính đối với việc công nhận giới tính hợp pháp, trong đó có các quy định về phẫu thuật, triệt sản bắt buộc, đánh giá tâm lý, thời gian chờ đợi kéo dài và ly hôn.

hrw.org

For all their travelling, many people think that these slabs of ice are barren of life, but these seemingly sterile ice slabs also harbor their own complex ecosystems and they shape the ecosystems that they pass through.

Về hành trình dài của chúng nhiều người nghĩ rằng những khối băng này chẳng có ích gì cho sự sống nhưng những khối băng tưởng chừng như không có sự sống này cũng chứa đựng hệ sinh thái phức tạp và chúng tác động ảnh hưởng những hệ sinh thái mà chúng đi qua

QED

But after the buzz, the excitement, the power that comes from this community, I began to yearn for a less sterile, less academic way to address these issues, the issues that I was talking about.

Nhưng sau sự phấn khích, sức mạnh đã tới từ cộng đồng này, Tôi bắt đầu mong muốn tìm ra một cách ít khô khan, ít học thuật hơn, để giải quyết vấn đề, vấn đề mà tôi đã nói.

ted2019

Some of these are hopeless universes, completely sterile, with other kinds of pathologies like no notion of space, no notion of time, no matter, other problems like that.

Một vài trong số này là các vũ trụ không có tương lai, chúng hoàn toàn “vô sinh”, với cái căn nguyên như sự vô không, vô thời gian, vô vật chất và các vấn đề khác.

ted2019

Rate this post