stressing tiếng Anh là gì?

stressing tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng stressing trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ stressing tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm stressing tiếng Anh
stressing
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ stressing

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: stressing tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

stressing tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ stressing trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ stressing tiếng Anh nghĩa là gì.

stress /stres/

* danh từ
– sự nhấn mạnh
=to lay stress on something+ nhấn mạnh một điều gì
– (ngôn ngữ học) trọng âm; âm nhấn
– sự cố gắng, sự đòi hỏi bỏ nhiều sức lự
=subjected to great stress+ phải cố gắng nhiều
– sự bắt buộc
=under stress of weather+ vì thời tiết bắt buộc
– (kỹ thuật) ứng suất
!times of slackness and times of stress
– những lúc dềnh dang và những lúc khẩn trương

* ngoại động từ
– nhấn mạnh (một âm, một điểm…)
– (kỹ thuật) cho tác dụng ứng suất

stress
– (cơ học) ứng suất, ứng lực
– basic s. ứng suất cơ sở
– critical s. ứng suất tới hạn
– generalized plane s. ứng suất phẳng suy rộng
– internal s. ứng suất nội tại
– normal s. ứng suất chuẩn
– plane s. ứng suất phẳng
– primary s. ứng suất ban đầu
– pricipal s. ứng suất chính
– radical s. ứng suất theo tia
– residue s. ứng suất còn dư
– secondary s. ứng suất thứ cấp
– shearing s. ứng suất trượt (cắt)
– thermal s. ứng suất nhiệt
– ultimate s. ứng suất tới hạn

Thuật ngữ liên quan tới stressing

Tóm lại nội dung ý nghĩa của stressing trong tiếng Anh

stressing có nghĩa là: stress /stres/* danh từ- sự nhấn mạnh=to lay stress on something+ nhấn mạnh một điều gì- (ngôn ngữ học) trọng âm; âm nhấn- sự cố gắng, sự đòi hỏi bỏ nhiều sức lự=subjected to great stress+ phải cố gắng nhiều- sự bắt buộc=under stress of weather+ vì thời tiết bắt buộc- (kỹ thuật) ứng suất!times of slackness and times of stress- những lúc dềnh dang và những lúc khẩn trương* ngoại động từ- nhấn mạnh (một âm, một điểm…)- (kỹ thuật) cho tác dụng ứng suấtstress- (cơ học) ứng suất, ứng lực- basic s. ứng suất cơ sở- critical s. ứng suất tới hạn- generalized plane s. ứng suất phẳng suy rộng- internal s. ứng suất nội tại- normal s. ứng suất chuẩn- plane s. ứng suất phẳng- primary s. ứng suất ban đầu- pricipal s. ứng suất chính- radical s. ứng suất theo tia- residue s. ứng suất còn dư- secondary s. ứng suất thứ cấp- shearing s. ứng suất trượt (cắt)- thermal s. ứng suất nhiệt- ultimate s. ứng suất tới hạn

Đây là cách dùng stressing tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ stressing tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

stress /stres/* danh từ- sự nhấn mạnh=to lay stress on something+ nhấn mạnh một điều gì- (ngôn ngữ học) trọng âm tiếng Anh là gì?
âm nhấn- sự cố gắng tiếng Anh là gì?
sự đòi hỏi bỏ nhiều sức lự=subjected to great stress+ phải cố gắng nhiều- sự bắt buộc=under stress of weather+ vì thời tiết bắt buộc- (kỹ thuật) ứng suất!times of slackness and times of stress- những lúc dềnh dang và những lúc khẩn trương* ngoại động từ- nhấn mạnh (một âm tiếng Anh là gì?
một điểm…)- (kỹ thuật) cho tác dụng ứng suấtstress- (cơ học) ứng suất tiếng Anh là gì?
ứng lực- basic s. ứng suất cơ sở- critical s. ứng suất tới hạn- generalized plane s. ứng suất phẳng suy rộng- internal s. ứng suất nội tại- normal s. ứng suất chuẩn- plane s. ứng suất phẳng- primary s. ứng suất ban đầu- pricipal s. ứng suất chính- radical s. ứng suất theo tia- residue s. ứng suất còn dư- secondary s. ứng suất thứ cấp- shearing s. ứng suất trượt (cắt)- thermal s. ứng suất nhiệt- ultimate s. ứng suất tới hạn

Rate this post