‘survey report on quality’ là gì?, Từ điển Anh – Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” survey report on quality “, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ survey report on quality, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ survey report on quality trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt1. The survey tested the attitude and quality of staffs .
Khảo sát cũng đã khám phá mức độ hài lòng về thái độ và năng lượng của công chức .

2. The quality of the survey is of paramount importance as described above.

Chất lượng khảo sát có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quan trọng như đã trình diễn ở trên .
3. Well, the gold standard of quality of life rankings, it’s called the Mercer Survey .
Vâng, tiêu chuẩn vàng của bảng xếp hạng chất lượng đời sống, Được gọi là những cuộc khảo sát Mercer .
4. The Avg. Session Quality metric is shown in the Session Quality report, and is also available in custom reports .
Chỉ số Chất lượng phiên trung bình được hiển thị trong báo cáo giải trình Chất lượng phiên và cũng có sẵn trong báo cáo giải trình tùy chỉnh .
5. Jugend 2000 is a report on a wide-ranging survey of the attitudes, values, and behavior of more than 5,000 young people in Germany .
Jugend 2000 là một bản phúc trình cuộc thăm dò thoáng đãng về thái độ, tiêu chuẩn đạo đức và cách xử thế của hơn 5.000 người trẻ sống ở Đức .
6. Report Bug on Module %
Báo cáo lỗi về môđun %
7. Report of Joint Board on Interstate Highways, October 30, 1925 ( Report ) .
Report of Joint Board on Interstate Highways, ngày 30 tháng 10 năm 1925 ( Bản báo cáo ) .
8. According to the report, despite economic growth, Vietnam still has a substantial deficit of quality housing .
Theo báo cáo giải trình này, mặc dầu tăng trưởng về kinh tế tài chính, chất lượng nhà tại của Nước Ta vẫn còn rất thấp .
9. See articles on keyword quality
Xem bài viết về chất lượng từ khóa
10. Situation report on Brody is this :
Tình hình báo cáo giải trình về Brody là :
11. Report on the situation every hour .
Báo cáo tình hình cho tôi mỗi giờ .
12. The report is due on Monday ?
Bản tóm tắt hạn chót là thứ hai sao ?

13. Survey your perimeter.

Khảo sát chung quanh đi .
14. A kitchen fire, on the police report .
Một vụ cháy căn phòng nhà bếp, theo báo cáo giải trình của công an .
15. A Canadian report on job absenteeism commented :
Một báo cáo giải trình Gia-nã-đại phản hồi như sau về sự hay vắng mặt không có nguyên do chính đáng :
16. Survey the perimeter !
Kiểm tra hàng rào !
17. To report on our drunkenness, hey, Lazarus ?
Để báo cáo giải trình về việc say xỉn của tất cả chúng ta à, này Lazarus ?
18. Simply click on any report to open it .
Chỉ cần nhấp vào báo cáo giải trình bất kể để mở báo cáo giải trình đó .
19. Learn how to report on video content metadata .
Lần hiển thị video có đến từ một thiên nhiên và môi trường phát liên tục hay không .
20. For more information, see Report on key-values .
Để biết thêm thông tin, hãy xem Báo cáo về khóa-giá trị .
21. According to the năm trước Mercer Quality of Living Survey, Birmingham was placed 51 st in the world in, which was the second highest rating in the UK .
Theo Nghiên cứu chất lượng hoạt động và sinh hoạt của Mercer vào năm năm trước, Birmingham xếp hạng 51 quốc tế, là mức cao thứ nhì tại Anh Quốc .
22. I’m anxious to hear your report on the situation .
Tôi rất nóng vội được nghe báo cáo giải trình tình hình hiện tại .
23. In any case, the report on this is ready .
Báo cáo nhìn nhận đã chuẩn bị sẵn sàng .

24. They are not sending us any report on sales.

Họ còn không gửi cho chúng tôi bất kể báo cáo giải trình về doanh thu bán hàng nào .
25. Modern types A hydrographic survey ship is a vessel designed to conduct hydrographic research and survey .
Các loại tàu tân tiến Tàu điều tra và nghiên cứu thủy văn là loại tàu được phong cách thiết kế để thực thi những nghiên cứu và điều tra và khảo sát thuỷ văn học .

Rate this post