‘tác chiến’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” tác chiến “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ tác chiến, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ tác chiến trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Nguyên tắc tác chiến?

2. Cụm tác chiến Gruppe Esebeck.

3. Lịch sử Cục tác chiến.

4. Xác nhận lệnh tác chiến.

5. Một kế hoạch tác chiến.

6. Anh có lệnh tác chiến đấy.

7. Kế hoạch tác chiến ấy hả?

8. Tác chiến trên địa hình hiểm.

9. Họ được huấn luyện tác chiến chứ?

10. Bàn kế hoạch tác chiến, John ạ.

11. Các kế hoạch tác chiến, phòng thủ –

12. Cụm tác chiến Sư đoàn sơn chiến 97.

13. Vậy thì, tất nhiên, ta cùng tác chiến.

14. Đây không phải đội tác chiến gì hết.

15. Thằng già lượn lờ sẵn sàng tác chiến!

16. Đội tác chiến đã lục soát cả tòa nhà.

17. Mỗi một chính phủ có một nhóm tác chiến.

18. Estes cho tôi phụ trách đơn vị tác chiến.

19. Kỹ thuật và vũ khí của tác chiến tên lửa .

20. Bố tôi là một phi công tác chiến tuyệt vời.

21. Không có radar và không có khả năng tác chiến.

22. Chúng ta sẽ bàn bạc kế hoạch tác chiến sau.

23. Một bất đồng khác là phần kế hoạch tác chiến.

24. Cụm tác chiến quân đoàn “Felber” (Đức) bị xóa sổ.

25. Đại tá Brandt, Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu

26. Cử ngay một đội tác chiến đến địa điểm ở Saugus.

27. Tàu phóng lôi chỉ còn có thể tác chiến gần bờ.

28. Chúng tôi đã chuẩn bị một kế hoạch tác chiến rồi.

29. Chu Du hữu hạnh, được cùng ngài kề vai tác chiến.

30. Phải nói rằng việc hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay.

31. tuần, bay với những phi công tác chiến cừ khôi nhất

32. Ông Worf, chúng tôi cần ông phụ giúp phần tác chiến.

33. Nhưng chúng ta vẫn sẽ bám theo kế hoạch tác chiến.

34. Tôi đã được chọn chỉ huy lực lượng tác chiến này.

35. Một kế hoạc tác chiến được lập ra nhằm tấn công Santiago.

36. Nghệ thuật tác chiến không quân trong các loại hình chiến dịch.

37. 5 tuần, bay với những phi công tác chiến cừ khôi nhất.

38. Cùng các anh em đang tác chiến trong Quân đội Ba Lan.

39. Biên chế cơ sở tác chiến là các Trung đoàn Không quân.

40. Góc D: Xác định đơn vị là đơn vị tác chiến đặc biệt.

41. Tập hợp mọi người và gặp tôi trong phòng kế hoạch tác chiến

42. Nghệ thuật tác chiến không quân trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc.

43. Worf, hãy phối hợp tác chiến với Sĩ quan Chiến thuật của Valdore.

44. Khoang tác chiến bố trí 5 chỗ ngồi cho phân đội bộ binh.

45. Trong giai đoạn này nó đã thực hiện 7.794 phi vụ tác chiến.

46. Chúng tôi đang có một đội tác chiến và đến đây để giúp đỡ.

47. Quân chủng Lục quân: là quân chủng tác chiến chủ yếu trên mặt đất.

48. Trong hoạt động tác chiến, nó đã bắn rơi một máy bay đối phương.

49. 7 loại hình CD nhạc, 20 chương trình vi tính tương tác chiến lược.

50. Bộ Nội an đã đưa các đội tác chiến đến các vị trí đó.

Rate this post