tải xuống in English – Vietnamese-English Dictionary | Glosbe

Bạn sẽ phải tải xuống bất kỳ nội dung Newsstand nào được lưu trên thiết bị của mình.

You’ll have to download any Newsstand content saved on your device again.

support.google

Tất cả các lần tải xuống phần mềm đều phải tuân thủ Nguyên tắc phần mềm của Google.

All software downloads must adhere to Google’s Software Principles.

support.google

Để xóa video, hãy nhấp vào biểu tượng Tài nguyên đã tải xuống [Đã tải xuống].

To remove a video, click Downloaded [Downloaded].

support.google

Bạn có thể tải xuống các lược đồ từ các liên kết bên dưới:

You can download the schemas from the links below:

support.google

Để tải xuống danh sách này bằng ngôn ngữ khác:

To download this list in another language:

support.google

Nếu chưa có Chrome trên điện thoại, bạn nên tải xuống và cài đặt trình duyệt này.

If you don’t have Chrome on your phone, we recommend that you download and install it.

support.google

Số lần hiển thị được tải xuống trên máy chủ quảng cáo (Ngưng hoạt động)

Ad server downloaded impressions (Discontinued)

support.google

Tài liệu dự án có thể tải xuống từ trang web của Ngân hàng Thế giới

The project document can be located in the World Bank’s website .

worldbank.org

Chế độ an toàn tạm thời tắt tất cả các ứng dụng đã tải xuống.

Safe mode temporarily turns off all downloaded apps.

support.google

Không tải xuống được từ một URL sai

Unable to download from an invalid URL

KDE40. 1

Xem và tải xuống báo cáo về cụm từ tìm kiếm của bạn.

View and download reports about your search terms.

support.google

Ứng dụng bạn tải xuống có thể đã gây ra sự cố.

The problem could be caused by an app that you downloaded.

support.google

Các tài khoản đã tải xuống sẽ hiển thị ở phía bên trái màn hình.

The downloaded accounts will be visible on the left side of the screen.

support.google

Truy cập firebase.google.com để tạo tài khoản Firebase và tải xuống SDK tương ứng.

Go to firebase.google.com to create a Firebase account and download the corresponding SDK.

support.google

Khuyến khích mọi người tải xuống ứng dụng của bạn.

Encourage people to download your app.

support.google

Freya đã được tải xuống 1,2 triệu lần.

Freya was downloaded 1.2 million times.

WikiMatrix

Các video đã tải xuống có thể phát ngoại tuyến trong tối đa 48 giờ.

Downloaded videos can be played offline for up to 48 hours.

support.google

Hoặc từ Trình biên tập bản dịch, nhấp vào Tệp > Tải xuống.

Or from the Translation editor, click File > Download.

support.google

Rất có thể một ứng dụng đã tải xuống đang gây ra sự cố.

A downloaded app is likely causing your problem.

support.google

Sự cố có thể bắt nguồn từ ứng dụng mà bạn đã tải xuống.

The problem can be from an app that you downloaded.

support.google

Quan trọng: Thận trọng khi tải xuống.

Important: Download with caution.

support.google

Tải xuống và cài đặt Cyberduck.

Download and install Cyberduck.

support.google

Các video đã tải xuống sẽ xuất hiện ở đầu kết quả tìm kiếm.

Your downloaded videos will appear at the top of the search results.

support.google

Rate this post