tạo dáng in English – Vietnamese-English Dictionary | Glosbe

Mỗi cái sẽ tạo dáng một kiểu.

Let’s make a different face for each one.

OpenSubtitles2018. v3

Cô cũng tạo dáng khỏa thân cho Playboy Brazil vào tháng 8 năm 2005.

She also posed nude for Brazilian Playboy in the August 2005 issue.

WikiMatrix

Tạo dáng sexy.

Try looking sexy.

OpenSubtitles2018. v3

Lấy đục gỗ mà tạo dáng, lấy dụng cụ* mà đo vẽ,

He works it with a wood scraper and traces it with a compass.

jw2019

Lần nào hạ cánh cũng phải tạo dáng hết hả?

Do we have to strike a pose every time we land?

OpenSubtitles2018. v3

Tạo dáng sexy nào.

Pose sexy .

QED

Thực ra anh ấy đã tạo dáng để chụp.

He actually posed for that.

OpenSubtitles2018. v3

sau đó chúng tôi lấy 1 giàn đỡ tạo dáng giống 1 bóng đái

We then take a scaffold that we shape like a bladder.

ted2019

Không, chuyên viên tạo dáng.

No. Stylist.

OpenSubtitles2018. v3

Họ tạo dáng.

They pose.

OpenSubtitles2018. v3

Mọi người đang không tạo dáng hoành tráng, đúng không?

You guys aren’t doing the Dramatic Pose, are you?

OpenSubtitles2018. v3

Đội chơi ghi được 30 điểm nếu cả ba đều tạo dáng đúng với tường.

The team scores thirty points if all three clear the wall .

WikiMatrix

Và rồi bạn dành thời gian để họ tạo dáng.

And then you give them time to get into their pose.

ted2019

Bạn nên hỏi bí quyết của nhà tạo dáng cho tóc .

Ask your stylist for tips .

EVBNews

Im mồm và ngồi tạo dáng ư?

Shut my mouth and sit there looking pretty?

OpenSubtitles2018. v3

Sản phẩm tạo dáng cho tóc thưa có thể giúp che được vùng tóc rụng .

A styling product for thin hair may help hide hair loss .

EVBNews

Trước hết là, cô luôn ngồi tạo dáng rất đẹp.

First of all, you always sit there looking pretty.

OpenSubtitles2018. v3

Tạo dáng đi!

Use your imagination.

OpenSubtitles2018. v3

Mọi thứ được tạo dáng để làm giảm lực cản và tăng độ ổn định ở tốc độ cao.

Everything was shaped to reduce drag and increase stability at high speed.

WikiMatrix

Mischa Barton được chọn cho mùa thu / đông 2010, trong khi Lindsay Lohan tạo dáng cho chiến dịch Xuân / Hè 2012.

Mischa Barton was chosen for the fall/winter 2010 season, while Lindsay Lohan posed for the Spring/Summer 2012 campaign.

WikiMatrix

Bạn có thể phát hiện thấy tóc mình đột ngột rụng từng mảng khi gội đầu hoặc tạo dáng .

You may notice dramatic clumps falling out when you shampoo or style .

EVBNews

Ông cũng chọc vui vẻ tại bắt giữ năm 2009 của mình bằng cách tạo dáng cho một Mugshot giả.

He also pokes fun at his 2009 arrest by posing for a fake mugshot.

WikiMatrix

Một khi chúng đã đánh dấu, họ chỉ có 30 giây để tạo dáng trước khi máy ảnh tự động chụp.

Once they’re on the mark, they have 30 seconds to strike a pose before the camera automatically takes a photo of them.

WikiMatrix

Khi đang ở trên Trái đất, Groot hoà nhập bằng cách tạo dáng như một chiếc cây trước cửa nhà Aunt May.

While on Earth, Groot blended in by posing as a tree in front of Aunt May’s house.

WikiMatrix

Họ đã phải làm việc vất vả để tạo dáng sao cho bộ đồ của họ trông đẹp trước ống kính của bạn.

They’ve worked hard on their pose to make their costume look great for your camera.

ted2019

Rate this post