tất cả mọi thứ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Cậu ta có tất cả mọi thứ mà anh yêu cầu.

He has everything that you ordered.

OpenSubtitles2018. v3

Tao muốn biết tất cả mọi thứ.

I want to know everything.

OpenSubtitles2018. v3

Tất cả mọi thứ được xử lý bằng thập phân.

Everything’s done in decimal.

ted2019

Anh đứng dậy và nhét tất cả mọi thứ vào lại chiếc hộp cà phê cũ.

He stood and shoved everything back into the old coffee can.

Literature

Hãy làm một nhà nhân văn trước và sau tất cả mọi thứ khác.

Let’s be humanists, before and after everything else.

ted2019

Sau đó chúng ta sẽ mang tất cả mọi thứ lên.

Then we have to bring the whole thing up.

OpenSubtitles2018. v3

Tên cô trên tất cả mọi thứ.

Your name’s on everything.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi không bao giờ nói hết tất cả mọi thứ.

I’m never telling you everything.

OpenSubtitles2018. v3

Lưu lại tất cả mọi thứ, bất cứ thứ gì có thể được

Get our communications back up, whatever you have to do.

OpenSubtitles2018. v3

Tất cả mọi thứtất cả mọi người.

Everything and everyone.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn đừng mong tất cả mọi thứ sẽ xuôi chèo mát mái hoài nhé .

Do n’t expect everything to go smoothly all the time .

EVBNews

Giả định tỷ lệ giảm giá là tất cả mọi thứ trong tài chính.

The discount rate assumption is everything in finance.

QED

Tất cả mọi thứ đều rất ngon

Everything is delicious.

OpenSubtitles2018. v3

Nó hiện lên tất cả mọi thứ.

It slides all over everything.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn đã làm tất cả mọi thứ bạn muốn.

You’ve done everything you wanted.

QED

Tất cả mọi thứ tôi giới thiệu trong lớp học sẽ không được trước bởi một công thức.

Everything I introduce in class will not be preceded by a formula.

QED

Giả sử ông biết tất cả mọi thứ.

Assume he knows everything.

OpenSubtitles2018. v3

Cơ bản thì tất cả mọi thứ đều bắt đầu với ý tưởng về một chiếc máy tính.

So, basically it all began with this whole idea of a computer.

ted2019

Hơn tất cả mọi thứ.

More than anything.

OpenSubtitles2018. v3

Samaritan sẽ có mọi dữ liệu và vị trí của tất cả mọi thứ

Samaritan will have constant location data on everything.

OpenSubtitles2018. v3

Tất cả mọi thứ bây giờ đều tốt.

Everything is fine now.

OpenSubtitles2018. v3

Dễ dàng nhận thấy tất cả mọi thứ bắt đầu từ khi nào mà.

It’s obvious when it all started.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi sẽ xóa tất cả mọi thứ.

I’ll delete everything.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi có tất cả mọi thứ.

We’ve got just about anything.

OpenSubtitles2018. v3

Tất cả mọi thứ đều bình thường, ngoại trừ thời gian đông máu kéo dài.

Everything was normal, except for a prolonged P.T. time.

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post