tắt máy trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tắt máy đi.

Turn it off.

OpenSubtitles2018. v3

Menu này cũng cung cấp khả năng tắt máy và log off cho người dùng.

The menu also offered the ability to shut down and log off from their computer.

WikiMatrix

Nếu có điều không thích hợp, thì nên bỏ đi, tắt máy hoặc bỏ xuống.

If the material is inappropriate, it’s perfectly OK to walk out, turn it off, or put it down.

LDS

Văn lệnh & tắt máy

Shutdown script

KDE40. 1

Ta phải tắt máy phát điện khẩn cấp trên boong chính.

We need to shut down the generator on the main deck.

OpenSubtitles2018. v3

Anh tắt máy xe, thở dài và chầm chậm đi vào nhà.

He turned off the engine, sighed deeply, and slowly followed her inside.

jw2019

Tùy chọn tắt máy mặc định

Default Shutdown Option

KDE40. 1

Cháu đã thử gọi, nhưng chắc là tắt máy.

I tried calling him, but I guess his phone’s off.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi tắt máy vi tính, đi ngủ, và nói với chồng tôi về quyết định của tôi.

I turned off the computer, went to bed, and told my husband of my decision.

LDS

Đây là hộp hộp thoại tắt máy của Windows 2000.

So, here is the log – off dialogue box for Windows 2000 .

QED

Một số người tắt máy tính hoặc đi lấy nước.

“Some turned off a computer or filled a water bottle.

jw2019

Đây là hộp hộp thoại tắt máy của Windows 2000.

So, here is the log-off dialogue box for Windows 2000.

ted2019

Rốt cuộc, tôi có thể tắt máy truyền hình vào buổi sáng và không vặn lại suốt ngày».

At last I got to the point that I could turn off the TV in the morning and keep it off all day.’

jw2019

đừng có tắt máy, Bill.

Don’t shut me out, Bill.

OpenSubtitles2018. v3

Ông tắt máy nhắn tin của ông à?

You turned your beeper off

opensubtitles2

Tắt máy quay của Charlotte đi.

Cut Charlotte’s camera.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đậu xe lại, tắt máy xe, và chỉ ngồi đó một lúc.

I parked my car, turned off the ignition, and just sat there for a long while.

LDS

Đừng tắt máy đấy.

You keep your cell on.

OpenSubtitles2018. v3

Tắt máy đỉ.

Kill the engine.

OpenSubtitles2018. v3

Hủy bỏ văn lệnh tắt máy

Abort shutdown script

KDE40. 1

Bật tùy chọn khởi động trong hộp thoại « Tắt máy… »

Enable boot options in the ” Shutdown… ” dialog

KDE40. 1

& Tắt máy tính

& Turn off computer

KDE40. 1

Tắt máy đi!

Cut the engines!

OpenSubtitles2018. v3

Tuy nhiên, khi Callie gây nguy hiểm cho bạn bè của Cody, cậu ra lệnh phải tắt máy.

However, when Callie starts endangering Cody’s friends, he shuts her down.

WikiMatrix

Tắt máy được rồi chứ?

Ready to shut down?

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post