Test Process – Quy trình test

Chúng ta không có một quy trình tiến độ test ứng dụng đại trà phổ thông nào, nhưng sẽ có một list những hoạt động giải trí phổ cập không hề thiếu được không quy trình test nếu muốn đạt được 1 số ít tiềm năng đã thiết lập .Một tập những hoạt động giải trí này sẽ quy chung thành test process .

Cụ thể, quy trình test muốn phù hợp với ngữ cảnh nào sẽ cần phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Bạn đang đọc: Test Process – Quy trình test

Những test activities nào tham gia vào test process, phương pháp những test activites được thực thi, và khi nào những test activites này xảy ra hoàn toàn có thể được đàm đạo trong test strategy của tổ chức triển khai .

1. Test process in Context – Ngữ cảnh Test Process

Các yếu tố ngữ cảnh tác động ảnh hưởng đến test process cho một tổ chức triển khai, gồm có ( nhưng không số lượng giới hạn ) :

 • Software development lifecycle model and project methodologies being used. Loại mô hình phát triển phần mềm và phương pháp thực hiện mà dự án sử dụng.
 • Test levels and test types being considered. Test levels và test types được xem xét
 • Product and project risks. Các rủi ro về sản phẩm và dự án
 • Business domain
 • Operational constraints, including but not limited to: Những hạn chế của việc vận hành, bao gồm (nhưng không giới hạn):

o Budgets and resources. Kinh phí và nguồn lựco Timescales. Thời giano Complexity. Độ phức tạpo Contractual and regulatory requirements. Các nhu yếu về hợp đồng, pháp luật

 • Organizational policies and practices. Chính sách của tổ chức
 • Required internal and external standards. Yêu cầu tiêu chuẩn nội bộ và bên ngoài

Các phần miêu tả góc nhìn của quy trình tiến độ tổ chức triển khai :

 • Test activities and tasks. Các hoạt động và task trong testing.
 • Test work products. Các sản phẩm của việc test
 • Traceability between the test basis and test work products. Ma trận so sánh giữa test basis và test work products.

Nó rất hữu dụng nếu test basic ( hoặc bất kể mức độ hoặc loại testing được xem xét ) được định nghĩa tiêu chuẩn bao trùm. Tiêu chí bao trùm hoàn toàn có thể hoạt động giải trí hiệu suất cao như những chỉ số chất lượng chính ( KPI ) để thôi thúc những hoạt động giải trí bộc lộ mức độ đạt được của tiềm năng test .Ví dụ, một ứng dụng mobile, test basis hoàn toàn có thể gồm có list những requirements và những device mobile hoàn toàn có thể tư vấn. Mỗi nhu yếu là một thành phần của test basic. Mỗi loại thiết bị tương hỗ có là 1 thành phần của test basic. Tiêu chí bao trùm nhu yếu tối thiểu 1 TC cho mỗi thành phần của test basic .Khi triển khai, tác dụng của việc test sẽ nói cho stakeholders những nhu yếu nào đã được rất đầy đủ và lỗi xảy ra tương quan đến device đơn cử .

2. Test Activities anh Tasks

Một quy trình test gồm có nhóm những hoạt động giải trí chính sau :

 • Test planning
 • Test monitoring and control
 • Test analysis
 • Test design
 • Test implementation
 • Test execution
 • Test completion

Test planning

Test planning tập trung chuyên sâu vào việc định nghĩa mục tiêu của testing, cách tiếp cận để cung ứng những tiềm năng testing trong những ràng buộc được đặt ra bởi toàn cảnh ( ví dụ : kĩ thuật và trách nhiệm đơn cử thích hợp, và thống kê giám sát lập lịch test cho kịp deadline ) .Test plans nên được xem xét lại dựa trên feedback của hoạt động giải trí monitoring và control .

Test monitoring and control

Test monitoring tập trung chuyên sâu đa phần vào so sánh liên tục giữa tình hình thực tiễn và kế hoạch đưa ra sử dụng những metrics được định nghĩa trong test plan để giám sát .Ví dụ, việc nhìn nhận exit criteria gồm có :

 • Checking test results and logs against specified coverage criteria. Kiểm tra kết quả test và log so sánh lại với tiêu chí bao phủ cụ thể.
 • Assessing the level of component or system quality based on test results and logs. Đánh giá chất lượng của component hoặc system dựa trên kết quả log.
 • Determining if more tests are needed. Xác định nếu cần test thêm

Test analysis

Trong quy trình test analysis, những test basis được nghiên cứu và phân tích để xác lập những tính năng nào hoàn toàn có thể test được và xác lập những điều kiện kèm theo test tương ứng .Gồm những task chính :

 • Analyzing the test basis appropriate to the test level being considered. Phân tích các test basic phù hợp với test level đang được xem xét.
 • Evaluating the test basis and test items to identify defects of various types. Đánh giá các test basis và test item để xác định một số loại defect khác nhau.
 • Identifying features and sets of features to be tested. Xác định những tính năng và danh sách các tính năng được test
 • Defining and prioritizing test conditions for each feature based on analysis of the test basis, and considering functional, non-functional, and structural characteristics, other business and technical factors, and levels of risks. Xác định và đưa thứ tự ưu tiên của các test condition cho mỗi tính năng dựa trên việc phân tích test basis, xem xét các functional, non-functional, and structural characteristics, các nhân tố business và kĩ thuật, và mức độ risk.
 • Capturing bi-directional traceability between each element of the test basis and the associated test conditions. Ghi lại ma trận bi-directional traceability giữa mỗi element của test basis và các điều kiện test liên quan.

Test design

Test design bao gồm những task chính sau:

 • Designing and prioritizing test cases and sets of test cases. Thiết kế và đánh mức độ ưu tiên TC và các tập TC
 • Identifying necessary test data to support test conditions and test cases. Xác định test data cần thiết để hỗ trợ test condition và TC
 • Designing the test environment and identifying any required infrastructure and tools. Thiết kế môi tường test và xác định tool cần thiết
 • Capturing bi-directional traceability between the test basis, test conditions, and test cases. Dùng ma trận traceability giữa test basis, test conditions, test cases, and test procedures.

Test implementation

Bao gồm những task chính :

 • Developing and prioritizing test procedures, and, potentially, creating automated test scripts. Phát triển và phân lại thứ tự ưu tiên của quy trình test và tạo test script nếu cần
 • Creating test suites from the test procedures and (if any) automated test scripts. Tạo test suit từ test procedures và nếu có thì từ các test script tự động
 • Arranging the test suites within a test execution schedule in a way that results in efficient test execution (see section 5.2.4). Sắp xếp test suites trong quá trình lập lịch thực hiện test giúp đạt hiệu quả cao hơn của hoạt động test execution.
 • Building the test environment (including, potentially, test harnesses, service virtualization, simulators, and other infrastructure items) and verifying that everything needed has been set up correctly. Tạo môi trường test và xác nhận rằng tất cả mọi thứ cần thiết đều được cài đặt chính xác.
 • Preparing test data and ensuring it is properly loaded in the test environment. Chuẩn bị test data và đảm bảo chúng được dùng/tải đúng cách trong môi trường test.
 • Verifying and updating bi-directional traceability between the test basis, test conditions, test cases, test procedures, and test suites. Xác minh và update ma trận bi-directional traceability giữa test basis, test conditions, test cases, test procedures, and test suites

Test execution

Bao gồm những task chính sau :

 • Recording the IDs and versions of the test item(s) or test object, test tool(s), and testware. Ghi lại ID và các version của test item(s) hoặc đối tượng kiểm thử công cụ hỗ trợ kiểm thử và phần mềm thực hiện kiểm thử.
 • Executing tests either manually or by using test execution tools. Thực hiện test thủ công hoặc bằng cách sử dụng tool
 • Comparing actual results with expected results. So sánh kết quả thực tế và kết quả mong muốn
 • Analyzing anomalies to establish their likely causes (e.g., failures may occur due to defects in thecode, but false positives also may occur. Phân tích các vấn đề bất thường để phát hiện các defect( ví dụ, failures có thẻ xảy ra do defect trong code nhưng lỗi fail giả cũng có thể xảy ra).
 • Reporting defects based on the failures observed. Báo cáo defect dựa trên quan sát failures.
 • Logging the outcome of test execution (e.g., pass, fail, blocked). Log lại những kết quả đầu ra của việc thực hiện test (pass. fail, block,…)
 • Repeating test activities either as a result of action taken for an anomaly, or as part of the planned testing (e.g., execution of a corrected test, confirmation testing, and/or regression testing). Lặp lại hoạt động test hoặc như một hành động kiểm tra các điểm bất thường hoặc như một phần của kết hoạch test (ví dụ, thực hiện test correctes test, confirmation testing, and/or regression testing).

Test completion

Test completion gồm có những hoạt động giải trí sau :

 • Checking whether all defect reports are closed, entering change requests or product backlog items for any defects that remain unresolved at the end of test execution. Kiểm tra bảo đảm rằng tất cả các defect đều được closed, thêm vào những change requests hoặc product backlog items cho những defects nào mà chưa được giải quyết khi kết thúc hoạt động test execution.
 • Creating a test summary report to be communicated to stakeholders. Tạo test summary report để giao tiếp với các stakeholders.
 • Finalizing and archiving the test environment, the test data, the test infrastructure, and other testware for later reuse. Hoàn thiện và lưu trữ test environment, test data, test infrastructure, và các testware khác để sử dụng sau này.
 • Handing over the testware to the maintenance teams, other project teams, and/or other stakeholders who could benefit from its use. Bàn giao testware cho nhóm bảo trì, đội dự án khác hoặc các stakeholders, người mà nhận được lợi ích bằng cách sử dụng chúng.
 • Analyzing lessons learned from the completed test activities to determine changes needed for future iterations, releases, and projects. Phân tích bài học rút ra từ hoạt động để xác định những việc cần thay đổi trong dự án, bản release, chu kì tiếp theo trong tương lai.
 • Using the information gathered to improve test process maturity. Sử dụng thông tin thu thập được để cải thiện độ trưởng thành của process.

3. Test Work Products

Test work products ( TWP ) là một phần trong quy trình kiểm thử, chính bới có nhiều cách để triển khai TWP, nên những loại sản phẩm việc làm được tạo ra cũng khác nhau ở những bước tổ chức triển khai và thực thi .

Test planning work products (TPWP)

TPWP thường gồm có một hoặc nhiều kế hoạch test .Kế hoạch kiểm thử gồm có thông tin về cơ sở thử nghiệm, trong đó những mẫu sản phẩm việc làm kiểm thử khác sẽ tương quan đến thông tin truy suất nguồn gốc cũng như những tiêu chuẩn dừng test ( hay còn gọi là định nghĩa triển khai xong ) được sử dụng trong quy trình kiểm thử .

Test monitoring and control work products

Các loại sản phẩm của việc trấn áp test và giám sát việc làm thường gồm có nhiều loại báo cáo giải trình thử nghiệm khác nhau, gồm có báo cáo giải trình tiến trình thử nghiệm ( được tạo ra liên tục và / hoặc liên tục ) và báo cáo giải trình tóm tắt thử nghiệm ( được tạo ra ở mốc hoàn thành xong khác nhau ) .Tất cả những báo cáo giải trình thử nghiệm phải cung ứng chi tiết cụ thể tương quan đến đối tượng người tiêu dùng đọc báo cáo giải trình về tiến trình thử nghiệm kể từ ngày báo cáo giải trình, gồm có cả việc tóm tắt hiệu quả triển khai thử nghiệm ngay khi hoàn toàn có thể .Các mẫu sản phẩm của việc trấn áp test và giám sát việc làm cũng nên gồm có những yếu tố quan trọng trong quản trị dự án Bất Động Sản, ví dụ điển hình như việc triển khai xong task được giao, phân chia và sử dụng tài nguyên những tài nguyên cũng như effort của những thành viên dự án Bất Động Sản .

Test analysis work products

Test analysis work products gồm có những điều kiện kèm theo thử nghiệm được xác lập rõ ràng và được đánh số ưu tiên, những điều kiện kèm theo này nên được truy vấn hai chiều tùy theo đối tượng người dùng của cơ sở kiểm thử .Đối với exploratory testing, nghiên cứu và phân tích thử nghiệm hoàn toàn có thể tương quan đến việc tạo ra những test charter. Phân tích thử nghiệm cũng hoàn toàn có thể dẫn đến việc phát hiện và báo cáo giải trình defect trong test basis .

Test design work products

Kết quả của phong cách thiết kế thử nghiệm là test case và những bộ test case để thực thi những điều kiện kèm theo thử nghiệm được xác lập trong nghiên cứu và phân tích thử nghiệm .Nó thường là một thực hành thực tế tốt để phong cách thiết kế high-level test case, không có giá trị đơn cử cho tài liệu nguồn vào và tác dụng mong đợi .Các high-level test case như vậy hoàn toàn có thể được sử dụng lại qua nhiều chu kỳ luân hồi thử nghiệm với tài liệu đơn cử khác nhau, trong khi vẫn ghi lại khá đầy đủ khoanh vùng phạm vi của test case .Test desgin cũng dẫn đến việc :

 • the design and/or identification of the necessary test data. Thiết kế và/hoặc xác định dữ iệu thử nghiệm cần thiết
 • the design of the test environment. Thiết kế môi trường thử nghiệm
 • the identification of infrastructure and tools. Xác định cơ sở hạ tầng và công cụ

Test implementation work products

Test implementation work products gồm có :

 • Test procedures and the sequencing of those test procedures. Quy trình thử nghiệm và giải trình tự các quy trình thử nghiệm đó
 • Test suites. Bộ kiểm thử
 • A test execution schedule. Lịch thực hiện kiểm thử

Test execution work products

Test execution work products gồm có :

 • Documentation of the status of individual test cases or test procedures (e.g., ready to run, pass, fail, blocked, deliberately skipped, etc.). Tài liệu về trạng thái của các test case riêng lẻ hoặc quy trình thử nghiệm (ví dụ: sẵn sàng để chạy, vượt qua, thất bại, bị chặn, bỏ qua có chủ ý, v.v.)
 • Defect reports
 • Documentation about which test item(s), test object(s), test tools, and testware were involved in the testing. Tài liệu về (các) mục thử nghiệm, đối tượng thử nghiệm, công cụ kiểm thử và phần mềm kiểm thử đã tham gia và thử nghiệm.

Test completion work products

Test completion work products bao gồm test summary report, các mục hành động để cải thiện dự án hoặc lặp lại tiếp, thay đổi yêu cầu hoặc các mục tồn đọng của sản phẩm và phần mềm kiểm thử đã hoàn thành.

4. Traceability between the Test Basis and Test Work Products

Để triển khai giám sát và trấn áp thử nghiệm hiệu suất cao, điều quan trọng là phải thiết lập và duy trì năng lực truy nguyên trong suốt quy trình thử nghiệm giữa từng yếu tố của test basis và test work products khác nhau được link với yếu tố đó. Ngoài việc nhìn nhận khoanh vùng phạm vi kiểm thử, việc truy nguyên cần tương hỗ / phân phối những nhu yếu sau :

 • Analyzing the impact of changes. Phân tích được tác động của những thay đổi
 • Making testing auditable. Việc kiểm thử có thể kiểm thử đối chiếu và sửa chữa được
 • Meeting IT governance criteria. Đáp ứng tiêu chí quản trị CNTT
 • Improving the understandability of test progress reports and test summary reports to include the status of elements of the test basis (e.g., requirements that passed their tests, requirements that failed their tests, and requirements that have pending tests). Cải thiện tính dễ hiểu của báo cáo tiến độ thử nghiệm và báo cáo tóm tắt thử nghiệm để bao gồm trạng thái của các yếu tố của cơ sở thử nghiệm (ví dụ: các yêu cầu đã vượt qua thử nghiệm của chúng, yêu cầu không vượt qua thử nghiệm và yêu cầu có thử nghiệm đang chờ xử lý).
 • Relating the technical aspects of testing to stakeholders in terms that they can understand. Liên quan đến các khía cạnh kỹ thuật của thử nghiệm với các bên liên quan theo các khía cạnh mà họ có thể hiểu
 • Providing information to assess product quality, process capability, and project progress against business goals. Cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng sản phẩm, khả năng xử lý và tiến độ dự án so với mục tiêu kinh doanh

Một số công cụ quản trị kiểm thử cung ứng những quy mô test work products khớp với một phần hoặc tổng thể test work products được nêu trong phần này. Một số tổ chức triển khai kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống quản trị riêng để tổ chức triển khai những loại sản phẩm việc làm và phân phối truy suất nguồn gốc thông tin mà họ nhu yếu .Nguồn : Sách ISTQB-CTFL_Syllabus_2018

Rate this post