tha thứ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Mất bao lâu vợ chồng mình mới tha thứ cho nhau?

How long does it usually take for us to forgive each other?

jw2019

Sau những chuyện xảy ra ở South Beach, có rất nhiều thứ không thể tha thứ được

And after what happened in South Beach, that’s pretty much unforgivable.

OpenSubtitles2018. v3

Không thể tha thứ cho bọn họ được.

Unable to forgive them is.

QED

” Tiếng xì hơi vừa là có thể tha thứ? “…

‘Medium fart is tolerable‘…

OpenSubtitles2018. v3

Hãy nghĩ về một tình huống trong gia đình của các em đòi hỏi sự tha thứ.

Think about a situation in your own family that required forgiveness.

LDS

Tại sao Đức Giê-hô-va tha thứ vua Ma-na-se độc ác?

Why did Jehovah forgive wicked King Manasseh?

jw2019

Vợ chồng mình nên làm gì để tha thứ nhanh hơn?

What can we do to get to the point of forgiveness quicker?

jw2019

Các cuộc nghiên cứu cho thấy những người không biết tha thứ có thể…

Indeed, studies show that unforgiving people may. . .

jw2019

Nếu các anh chị em bị xúc phạm, thì hãy tha thứ, quên đi và bỏ qua.

If you have been offended, forgive, forget it, and leave it alone.

LDS

Tuy nhiên, tha thứ mang lại nhiều lợi ích.

Still, the benefits of extending forgiveness are many.

jw2019

Nhưng Chúa Giê-su dạy rằng chúng ta nên tha thứ người nào phạm lỗi với mình.

But Jesus taught that we should forgive those who do wrong to us.

jw2019

Thần Dionysus, tha thứ cho em!

Lord Dionysus, forgive me!

opensubtitles2

Anh sẽ dậy lúc nửa đêm Để trông con chúng ta nếu em tha thứ anh.

I’ll get up in the middle of the night with the baby until you forgive me.

OpenSubtitles2018. v3

” Hãy tha thứ. ”

Forgive. “

OpenSubtitles2018. v3

Cầu xin được tha thứ.

Prayers for forgiveness.

jw2019

Nêu tôi phải cưới ngài… gia đình tôi sẽ được tha thứ chứ?

If I marry you, is my family spared?

OpenSubtitles2018. v3

Nếu bạn muốn được Đức Chúa Trời tha thứ, hãy tha thứ cho người khác (Xem đoạn 11)

If you desire God’s forgiveness, be forgiving toward others (See paragraph 11)

jw2019

Tha thứ cho tôi, thưa ông, nhưng không phải là tie! ”

Pardon me, sir, but not that tie! “

QED

Vì thế ông đã có thể nhận được sự tha thứ, ngoại trừ tội giết U Ri (GLGƯ 132:39).

He was therefore able to find forgiveness, except in the murder of Uriah (D&C 132:39).

LDS

Tha thứ là điều quan trọng.

It was about forgiveness.

OpenSubtitles2018. v3

The Dollmaker không tha thứ cho việc thất bại đâu.

The Dollmaker doesn’t tolerate failure.

OpenSubtitles2018. v3

Sự tha thứ cho việc làm lầm lỗi dưới điều kiện là biết hối cải.

Forgiveness for wrongdoing upon condition of repentance.

LDS

Tôi có thể tha thứ cho tất cả các kiểu phản bội và dối trá.

I can forgive all kinds of betrayal and dishonesty.

OpenSubtitles2018. v3

Em tha thứ cho anh chuyện đưa ra lệnh cấm lại gần.

I forgive you for the whole restraining order thing.

OpenSubtitles2018. v3

Sự tha thứ hả?

Forgiveness?

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post