thang máy trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Đi thang máy ở cuối hành lang.

Take the elevator down the hole.

OpenSubtitles2018. v3

Giờ thì chỉ việc vào thang máy.

Now it’s just an elevator ride.

OpenSubtitles2018. v3

Vì vậy, trọng tâm chính của một sân thang máy nên làm cho nó ngắn và trực tiếp.

Therefore, the main focus of an elevator pitch should be making it short and direct.

WikiMatrix

Một khi điện tắt, lối vào hầm… và thang máy sẽ ngừng trong 2 phút.

Once the electricity goes, access to the vault and its elevator shut down for two minutes.

OpenSubtitles2018. v3

Không, hai người họ ở đó vì vào nhầm thang máy thôi.

No, two of them are here because they just got on the wrong elevator.

OpenSubtitles2018. v3

Thang máy tôi so với mặt đất với những suy nghĩ vui vẻ.

Lifts me above the ground with cheerful thoughts.

QED

Ở một căn hộ tầng 5 không thang máy mà chúng ta vừa đủ di chuyển.

In a five – floor walkup we can barely move in .

QED

Cái thang máy

The elevator.

OpenSubtitles2018. v3

Giữ nguyên vị trí ở sau buồng thang máy.

Hold position behind the elevator shaft.

OpenSubtitles2018. v3

Làm cách nào để gọi thang máy xuống?

How do you call the elevator?

OpenSubtitles2018. v3

Số còn lại đi thang máy.

The rest of us, we’ll take the elevators.

OpenSubtitles2018. v3

Thang máy xuống tầng một.

Elevator going down to one.

OpenSubtitles2018. v3

Và đó cũng là tầng duy nhất có quyền truy cập thang máy an toàn

It’s also the only floor with secure elevator access.

OpenSubtitles2018. v3

Trong thang máy?

In the elevator?

OpenSubtitles2018. v3

Hắn ta đang ở thang máy phía tây.

He’s in the west cargo elevator.

OpenSubtitles2018. v3

Thang máy nào?

Which elevator?

OpenSubtitles2018. v3

Bạn của cháu đang loanh quanh chỗ thang máy là ai thế?

Hey, who’s your friend lurking in the elevator?

OpenSubtitles2018. v3

Anh canh thang máy!

You watch the elevator!

OpenSubtitles2018. v3

Cửa thang máy mở ra và một người nào đó bước vào, nhưng tôi không nhìn lên.

The door opened and someone entered, but I didn’t look up.

LDS

Ga Yongsan có sáu thang máy ở sân chờ và một sân chờ cho 13 đường ray.

Yongsan Station has six elevated island platforms and one side platform serving 13 tracks.

WikiMatrix

Chúng ta hãy xem xét bài toán thang máy từng bước một

Let’s examine the elevator problem one step at a time.

QED

( Finch ) Cô đã có điện cho thang máy.

You’ve got power to the elevator.

OpenSubtitles2018. v3

Thang máy.

Oh, shit!

OpenSubtitles2018. v3

Khi bạn bước vào một cái thang máy.

You step into an elevator.

QED

Xin mời dùng thang máy lên tầng ba.

Would you please take the elevator to the third floor?

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post