ví điện tử trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Đôi khi, Ví điện tử MoMo có thể đưa ra thông báo lỗi.

MoMo e-Wallet may occasionally give an error message .

support.google

Để sử dụng Ví điện tử MoMo cho phương thức thanh toán thủ công, bạn cần có:

To use MoMo e-Wallet to make a manual payment, you’ll need the following :

support.google

Tài khoản ngân hàng cá nhân thường được kết nối với ví điện tử.

An individual’s bank account can also be linked to the digital wallet.

WikiMatrix

Thẻ thông minh cũng có thể dùng như ví điện tử.

Smart cards may also be used as electronic wallets.

WikiMatrix

MoMo là một ví điện tử mà bạn có thể sử dụng để thanh toán thủ công.

MoMo is an e-wallet that you can use to make manual payments .

support.google

Trong trường hợp này, hãy thêm tiền vào Ví điện tử MoMo của bạn và thử thanh toán lại.

In this case, add money to your MoMo e-Wallet and try your payment again .

support.google

Vậy thì khi tôi mua hàng tôi sẽ gửi bitcoin đến một ví điện tử trung lập và an toàn.

So on purchasing my item, I would send my bitcoin to a neutral, secure third digital wallet.

ted2019

Việc cần làm: Thông báo này thường cho biết Ví điện tử MoMo của bạn không có đủ tiền để thanh toán.

What to do : This message usually means that your MoMo e-Wallet does not have enough money to make the payment .

support.google

Hãy nhấp vào đường dẫn liên kết bên dưới để xem các bước về cách thanh toán bằng Ví điện tử MoMo.

Click the link below to see steps on how to make a payment using Momo e-Wallet .

support.google

Bitcoin của bạn được lưu trữ trong ví điện tử của bạn tương tự như khi bạn sử dụng ngân hàng trực tuyến.

Your Bitcoins are stored in your digital wallet which might look familiar if you use trực tuyến banking .

QED

Thông thường, khách hàng tự giữ và bảo quản ví điện tử và hoàn toàn tương thích với các trang web thương mại điện tử.

Typically, digital wallets are stored on the client side and are easily self-maintained and fully compatible with most e-commerce Web sites.

WikiMatrix

Thông báo này cũng có thể hiển thị nếu khoản thanh toán của bạn vượt quá những giới hạn nhất định của Ví điện tử MoMo.

This message can also be shown if your payment exceeded certain MoMo e-Wallet restrictions .

support.google

Ví điện tử đã giúp giải quyết vấn đề này bằng cách mang lại cho người dùng cơ hội chuyển thông tin bảo mật và chính xác.

The digital wallet combats this problem by giving users the option to transfer their information securely and accurately.

WikiMatrix

Những doanh nghiệp đã tham gia kết hợp sử dụng công nghệ ví điện tử và ECML bao gồm: Microsoft, Discover, IBM, Omaha Steaks và Dell Computers.

Participating e-commerce vendors who incorporate both digital wallet technology and ECML include: Microsoft, Discover, IBM, Omaha Steaks and Dell Computers.

WikiMatrix

Ví dụ: tùy chọn cài đặt Ví điện tử MoMo của bạn có thể quy định giới hạn về số tiền hoặc số lượt thanh toán hằng ngày.

For example, your MoMo e-Wallet settings might have a daily limit set on the amount or number of payments .

support.google

Nếu bạn chưa nhận được thanh toán theo hình thức thanh toán bạn đã chọn trong Rapida, thì số tiền này sẽ được thêm vào ví điện tử Rapida của bạn.

If your payment has not arrived in your chosen form of payment in Rapida, the funds will be added to your Rapida electronic wallet .

support.google

Samsung Pay là một dịch vụ thanh toán bằng điện thoại và ví điện tử của Samsung Electronics cho phép người dùng có thể thanh toán bằng cách sử dụng điện thoại thông minh hoặc các sản phẩm khác của Samsung.

Samsung Pay is a mobile payment and digital wallet service by Samsung Electronics that lets users make payments using compatible phones and other Samsung-produced devices.

WikiMatrix

Thanh toán sẽ có sẵn trong tài khoản ngân hàng hoặc tiền điện tử của bạn trong vòng năm ngày làm việc.

Payments will be available in your ngân hàng account or electronic wallet within five business days .

support.google

ECML Ví điện tử được thiết kế để hoạt động chính xác khi chuyển dự liệu tới các đơn yêu cầu thanh toán; tuy nhiên, nếu một trang thương mại điện tử nào đó có một hệ thống thanh toán khác biệt, ví điện tử có thể sẽ không tự động điền vào đơn thanh toán được.

Digital wallets are designed to be accurate when transferring data to retail checkout forms; however, if a particular e-commerce site has a peculiar checkout system, the digital wallet may fail to properly recognize the form’s fields.

WikiMatrix

Casares là nhà sáng lập kiêm Tổng Giám Đốc Điều Hành của Lemon Wallet, một hệ thống thanh toán điện tử.

Casares was the founder and CEO of Lemon Wallet, a digital wallet platform.

WikiMatrix

Chỉ số Thương mại điện tử ( dụ: Giao dịch, Doanh thu, Tỷ lệ chuyển đổi thương mại điện tử) có sẵn trên tab Trình khám phá thương mại điện tử của nhiều báo cáo chuẩn.

Ecommerce metrics ( e. g. Transactions, Revenue, Ecommerce Conversion Rate ) are available on the Ecommerce Explorer tab of many standard reports .

support.google

Có thể lấy dụ là những tài liệu điện tử được sắp xếp sao cho có thể dễ dàng truy cập được.

An example might be electronic documents set up so they are easy to access.

Literature

Tôi sẽ sử dụng trò chơi điện tử ( games ) như một dụ để giải thích cho những điều tôi sẽ nói.

This is in this context I’m going to tell you about video games .

QED

Tôi sẽ sử dụng trò chơi điện tử (games) như một dụ để giải thích cho những điều tôi sẽ nói.

This is in this context I’m going to tell you about video games .

ted2019

Analytics đề xuất các sự kiện khác mà bạn có thể thu thập dựa trên danh mục ứng dụng trong Cửa hàng Google Play và trong iOS App Store ( dụ: thương mại điện tử, du lịch, trò chơi).

Analytics makes recommendations of additional events you can collect based on your app category in the Google Play Store and in the iOS App Store (e.g., ecommerce, travel, games).

support.google

Rate this post