Tiếng Anh về Các phương thức thanh toán quốc tế

  INTERNATIONAL PAYMENT METHODS

 1. Advising ngân hàng : ngân hàng nhà nước thông tin
 2. Accountee = Applicant : : người nhu yếu mở LC
 3. Amendments: chỉnh sửa

 4. Applicable rules : quy tắc vận dụng
 5. Available with … : được thanh toán tại …
 6. Account : thông tin tài khoản
 7. Application for Remittance : nhu yếu chuyển tiền
 8. Beneficiary : người thụ hưởng
 9. Blank endorsed : ký hậu để trống
 10. Bill of exchange : hối phiếu
 11. Bank receipt = Bank slip : biên lai chuyển tiền
 12. Cash : tiền mặt
 13. Clean collection : nhờ thu phiếu trơn
 14. Collection : Nhờ thu
 15. Confirming ngân hàng : ngân hàng nhà nước xác nhận lại LC
 16. Collecting ngân hàng : ngân hàng nhà nước thu hộ
 17. Claiming ngân hàng : ngân hàng nhà nước đòi tiền
 18. Credit : tín dụng thanh toán
 19. Charges : ngân sách ngân hàng nhà nước
 20. Currency code : mã đồng xu tiền
 21. Cheque : séc
 22. Correction : những sửa đổi
 23. Copy : bản sao
 24. Documentary credit : tín dụng thanh toán chứng từ
 25. Documentary collection : Nhờ thu kèm chứng từ
 26. Documents against payment ( D / P. ) : nhờ thu trả ngay
 27. Documents agains acceptance ( D / A ) : nhờ thu trả chậm
 28. Drafts : hối phiếu
 29. Down payment = Advance = Deposit : tiền đặt cọc
 30. Discrepancy : sự không tương đồng chứng từ
 31. Delivery authorization : Ủy quyền nhận hàng
 32. Disclaimer : miễn trách
 33. Duplicate / Triplicate / Quadricate : hai / ba / bốn bản gốc như nhau
 34. Dispatch : gửi hàng
 35. Drawing : việc ký phát
 36. Exchange rate : tỷ giá
 37. Financial documents : chứng từ kinh tế tài chính
 38. Form of documentary credit : hình thức / loại thư thín dụng
 39. First original : bản gốc tiên phong
 40. Field : trường ( thông tin )
 41. Honour = payment : sự thanh toán
 42. Interest rate : lãi suất vay
 43. Issuing ngân hàng : ngân hàng nhà nước phát hành LC
 44. Intermediary ngân hàng : ngân hàng nhà nước trung gian
 45. LC transferable : thư tín dụng chuyển nhượng ủy quyền
 46. Letter of credit : thư tín dụng
 47. Maximum credit amount : giá trị tối đa của tín dụng thanh toán
 48. Message Type ( MT ) : mã lệnh
 49. Mispelling : lỗi chính tả
 50. Mixed Payment : Thanh toán hỗn hợp
 51. Nominated Bank : Ngân hàng được chỉ định
 52. Originals : bản gốc
 53. Open-account : ghi sổ
 54. Open-account : ghi sổ
 55. Ordering Customer : người mua nhu yếu
 56. Payment terms / method = Terms of payment : phương pháp thanh toán quốc tế
 57. Paying ngân hàng : ngân hàng nhà nước trả tiền
 58. Presenting Bank : Ngân hàng xuất trình
 59. Presentation : xuất trình
 60. Promissory note : kỳ phiếu
 61. Reference no : số tham chiếu
 62. Revolving letter of credit : LC tuần hoàn
 63. Reimbursing ngân hàng : ngân hàng nhà nước bồi hoàn
 64. Remitting ngân hàng : ngân hàng nhà nước nhờ thu / ngân hàng nhà nước chuyển tiền
 65. Remittance : chuyển tiền
 66. Signed : kí ( tươi )
 67. Sender : người gửi
 68. Swift code : mã định dạng ngân hàng nhà nước
 69. Shipment period : thời hạn giao hàng
 70. Tolerance : dung sai
 71. Typing errors : lỗi đánh máy
 72. Transfer : chuyển tiền
 73. Usance LC = Defered LC : thư tín dụng trả chậm
 74. Undertaking : cam kết
 75. Payment terms / method : phương pháp thanh toán quốc tế
 76. Terms of payment = Payment terms
 77. Cash : tiền mặt
 78. Honour = payment : sự thanh toán
 79. Cash against documents ( CAD ) : tiền mặt đổi lấy chứng từ
 80. Open-account : ghi sổ
 81. Letter of credit : thư tín dụng
 82. Reference no : số tham chiếu
 83. Documentary credit : tín dụng thanh toán chứng từ
 84. Collection : Nhờ thu
 85. Clean collection : nhờ thu phiếu trơn
 86. Documentary collection : Nhờ thu kèm chứng từ
 87. Financial documents : chứng từ kinh tế tài chính
 88. Commercial documents : chứng từ thương mại
 89. D / P. : Documents against payment : nhờ thu trả ngay
 90. D / A : Documents agains acceptance : nhờ thu trả chậm
 91. Issuing ngân hàng : ngân hàng nhà nước phát hành LC
 92. Advising ngân hàng : ngân hàng nhà nước thông tin ( của người thụ hưởng )
 93. Confirming ngân hàng : ngân hàng nhà nước xác nhận lại LC
 94. Negotiating ngân hàng / negotiation : ngân hàng nhà nước thương lượng / thương lượng thanh toán ( chiết khấu )
 95. Revolving letter of credit : LC tuần hoàn
 96. Advanced letter of credit / Red clause letter of credit : LC lao lý đỏ
 97. Stand by letter of credit : LC dự trữ
 98. Beneficiary : người thụ hưởng
 99. Applicant : người nhu yếu mở LC ( thường là Buyer )
 100. Accountee = Applicant
 101. Applicant ngân hàng : ngân hàng nhà nước nhu yếu phát hành
 102. Reimbursing bank: ngân hàng bồi hoàn

 103. Drafts : hối phiếu
 104. UCP – The uniform Customs and Practice for Documentary credit : những quy tắc thực hành thực tế thống nhất về tín dụng thanh toán chứng từ
 105. ISPB – International Standard banking practice for the examination of documents under documentary credits : tập quán ngân hàng nhà nước tiêu chuẩn quốc tế về kiểm tra chứng từ theo thư tín dụng
 106. Remitting ngân hàng : ngân hàng nhà nước chuyển tiền / ngân hàng nhà nước nhờ thu
 107. Collecting ngân hàng : ngân hàng nhà nước thu hộ
 108. Paying ngân hàng : ngân hàng nhà nước trả tiền
 109. Claiming ngân hàng : ngân hàng nhà nước đòi tiền
 110. Presenting Bank : Ngân hàng xuất trình
 111. Nominated Bank : Ngân hàng được chỉ định
 112. Credit : tín dụng thanh toán
 113. Presentation : xuất trình
 114. Banking days : ngày thao tác ngân hàng nhà nước ( thứ bảy không coi là ngày thao tác )
 115. Remittance : chuyển tiền
 116. Protest for Non-payment : Kháng nghị không trả tiền
 117. Telegraphic transfer / Mail transfer : chuyển tiền bằng điện / thư
 118. Telegraphic transfer reimbursement ( TTR ) : hoan tra tien bang dien
 119. Deposit : tiền đặt cọc
 120. Advance = Deposit
 121. Down payment = Deposit
 122. The balance payment : số tiền còn lại sau cọc
 123. LC notification = advising of credit : thông tin thư tín dụng
 124. Maximum credit amount : giá trị tối đa của tín dụng thanh toán
 125. Applicable rules : quy tắc vận dụng
 126. Amendments : chỉnh sửa ( tu chỉnh )
 127. Discrepancy : sự không tương đồng chứng từ
 128. Period of presentation : thời hạn xuất trình
 129. Drawee : bên bị kí phát hối phiếu
 130. Drawer : người kí phát hối phiếu
 131. Latest date of shipment : ngày giao hàng sau cuối lên tàu
 132. Irrevocable L / C : thư tín dụng không hủy ngang ( revocable : hủy ngang )
 133. Defered LC : thư tín dụng trả chậm
 134. Usance LC = Defered LC
 135. LC transferable : thư tín dụng chuyển nhượng ủy quyền
 136. Bank Identified Code ( BIC ) : mã định dạng ngân hàng nhà nước
 137. Exchange rate : tỷ giá
 138. Swift code : mã định dạng ngân hàng nhà nước ( trong mạng lưới hệ thống swift )
 139. Message Type ( MT ) : mã lệnh
 140. Form of documentary credit : hình thức / loại thư thín dụng
 141. Available with … : được thanh toán tại …
 142. Blank endorsed : ký hậu để trống
 143. Endorsement : ký hậu
 144. Account : thông tin tài khoản
 145. Basic Bank Account number ( BBAN ) : số thông tin tài khoản cơ sở
 146. International Bank Account Number ( IBAN ) : số thông tin tài khoản quốc tế
 147. Application for Documentary credit : đơn nhu yếu mở thư tín dụng
 148. Application for Remittance : nhu yếu chuyển tiền
 149. Application for Collection : Đơn nhu yếu nhờ thu
 150. Delivery authorization : Ủy quyền nhận hàng
 151. Undertaking : cam kết
 152. Disclaimer : miễn trách
 153. Charges : ngân sách ngân hàng nhà nước
 154. Intermediary ngân hàng : ngân hàng nhà nước trung gian
 155. Uniform Rules for Collection ( URC ) : Quy tắc thống nhất về nhờ thu
 156. Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursements Under Documentary Credit ( URR ) Quy tắc thống nhất về hoàn trả tiền giữa những ngân hàng nhà nước theo tín dụng thanh toán chứng từ
 157. Promissory note : kỳ phiếu
 158. Third party documents : Chứng từ bên thứ ba
 159. Cheque : séc
 160. Tolerance : dung sai
 161. Expiry date : ngày hết hạn hiệu lực hiện hành
 162. Correction : những sửa đổi
 163. Issuer : người phát hành
 164. Mispelling : lỗi chính tả
 165. Typing errors : lỗi đánh máy
 166. Originals : bản gốc
 167. Duplicate : hai bản gốc như nhau
 168. Triplicate : ba bản gốc như nhau
 169. Quadricate : bốn bản gốc như nhau
 170. Fold : … bao nhiêu bản gốc ( Vd : 2 fold : 2 bản gốc )
 171. First original : bản gốc tiên phong
 172. Second original : bản gốc thứ hai
 173. Third original : bản gốc thứ ba
 174. International Standby Letter of Credit : Quy tắc thực hành thực tế Tín dụng dự trữ quốc tế ( ISP 98 )
 175. Copy : bản sao
 176. Shipment period : thời hạn giao hàng
 177. Dispatch : gửi hàng
 178. Taking in charge at : nhận hàng để chở tại …
 179. Comply with : tuân theo
 180. Field : trường ( thông tin )
 181. Transfer : chuyển tiền
 182. Bank slip : biên lai chuyển tiền
 183. Bank receipt = ngân hàng slip
 184. Signed : kí ( tươi )
 185. Drawing : việc ký phát
 186. Advise-through ngân hàng = advising ngân hàng : ngân hàng nhà nước thông tin
 187. Currency code : mã đồng xu tiền
 188. Sender : người gửi ( điện )
 189. Receiver : người nhận ( điện )
 190. Value Date : ngày giá trị
 191. Ordering Customer : người mua nhu yếu ( ~ applicant )
 192. Instruction : sự hướng dẫn ( với ngân hàng nhà nước nào )
 193. Interest rate : lãi suất vay
 194. Telex : điện Telex trong mạng lưới hệ thống tín dụng thanh toán
 195. Domestic L / C : thư tín dụng trong nước
 196. Import L / C : thư tín dụng nhập khẩu
 197. Documentary credit number : số thư tín dụng
 198. Mixed Payment : Thanh toán hỗn hợp
 199. Abandonment : sự từ bỏ hàng
 200. Particular average: Tổn thất riêng

 201. General average : Tổn thất chung
 202. Declaration under open cover : Tờ khai theo một bảo hiểm bao
 203. Society for Worldwide Interbank and Financial Telecomunication ( SWIFT ) : hiệp hội viễn thông liên ngân hàng nhà nước và những tổ chức triển khai kinh tế tài chính quốc tế
Rate this post