Quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu và lâu dài

Trong bài viết : ” Một số yếu tố lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Nước Ta “, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh vấn đề : Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Nước Ta là một đề tài lý luận và thực tiễn rất cơ bản, quan trọng, nội dung rất to lớn, nhiều mẫu mã và phức tạp, có nhiều cách tiếp cận khác nhau, yên cầu phải có sự điều tra và nghiên cứu rất công phu, tráng lệ, tổng kết thực tiễn một cách thâm thúy, khoa học .Tuy nhiên, chủ nghĩa xã hội ( CNXH ) là gì và đi lên CNXH bằng cách nào là điều mà tất cả chúng ta luôn luôn trăn trở, tâm lý, tìm tòi, lựa chọn để từng bước triển khai xong đường lối, quan điểm và tổ chức triển khai thực thi, làm thế nào để vừa theo đúng quy luật chung, vừa tương thích với điều kiện kèm theo đơn cử của Nước Ta .

Tranh tư liệu. Nguồn : Báo Nhân dân điện tử

Các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định, sau khi hoàn thành về cơ bản những nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, nước ta chuyển sang thực hiện những nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên CNXH, không qua chế độ tư bản chủ nghĩa (TBCN). Nhưng thực tế, cho đến nay vẫn còn không ít người hoài nghi về tính tất yếu của bước quá độ này, thậm chí có ý kiến cho rằng, không cần sử dụng phạm trù thời kỳ quá độ hoặc nên lựa chọn một con đường khác. Bởi vậy, làm rõ tính tất yếu khách quan và nội dung của thời kỳ quá độ lên CNXH không qua chế độ TBCN ở nước ta vẫn là một vấn đề lý luận và thời sự cấp bách trong hoàn cảnh hiện nay.

Khi nghiên cứu và phân tích những xích míc cơ bản của xã hội tư bản và những đặc trưng của xã hội cộng sản, Các Mác đã chỉ ra rằng, từ xã hội TBCN lên xã hội cộng sản chủ nghĩa ( CSCN ) là cả một thời kỳ lịch sử vẻ vang lâu bền hơn, từ khi giai cấp công nhân giành được chính quyền sở tại đến khi thiết kế xây dựng thành công xuất sắc CSCN. Trong ý niệm đó, thời kỳ quá độ được coi là một quy trình cải biên từ xã hội TBCN lên xã hội CSCN. Trên cơ sở thực tiễn của Cách mạng XHCN Tháng Mười Nga và thực tiễn công cuộc thiết kế xây dựng CNXH ở Liên Xô, Lê Nin đã tăng trưởng nhiều vấn đề mới cho rằng, từ CNTB lên CNXH có một thời kỳ lịch sử vẻ vang đặc biệt quan trọng, đó là thời kỳ quá độ lên CNXH. quản trị Hồ Chí Minh bổ trợ thêm, những nước thuộc địa, nô lệ, tiền TBCN đặt trong chủ nghĩa Mác-Lênin hoàn toàn có thể quá độ lên CNXH. Vì vậy, con đường quá độ từ CNTB lên CNXH và CNCS là một tất yếu khách quan, không hề đảo ngược được .
Nước ta đi lên CNXH là một tất yếu khách quan theo đúng quy luật tiến hóa của lịch sử vẻ vang. quản trị Hồ Chí Minh đã Kết luận : Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc bản địa không có con đường nào khác là con đường cách mạng vô sản. Chỉ có CNXH, CNCS mới giải phóng được những dân tộc bản địa bị áp bức và giai cấp công nhân quốc tế. Thời kỳ quá độ là một thời kỳ lịch sử dân tộc, thời kỳ chuyển biến cách mạng mà bất kỳ vương quốc nào đi lên CNXH cũng đều phải trải qua. Nước ta quá độ lên CNXH bỏ lỡ chính sách TBCN là một tất yếu lịch sử vẻ vang. Bởi vì, thời đại tất cả chúng ta đang sống là thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH trên khoanh vùng phạm vi toàn quốc tế .

Thực tiễn lịch sử đã khẳng định, CNTB là chế độ xã hội đã lỗi thời về mặt lịch sử, sớm hay muộn cũng phải được thay thế bằng hình thái kinh tế-xã hội CSCN mà giai đoạn đầu là giai đoạn XHCN. Đảng ta ngay từ khi mới ra đời, trong cương lĩnh (năm 1930) đã khẳng định mục tiêu, lý tưởng phấn đấu của nước ta là độc lập dân tộc và CNXH. Đây là sự lựa chọn của chính lịch sử dân tộc, lại phù hợp với xu thế của thời đại. Điều đó cũng đã thể hiện sự quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN ở nước ta là một tất yếu lịch sử.

Tuy nhiên, thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta sẽ lâu bền hơn và khó khăn. quản trị Hồ Chí Minh đã nói : ” Một chính sách này biến hóa thành một chính sách khác là cả một cuộc đấu tranh gay go, kịch liệt và lâu dài hơn giữa cái xấu và cái tốt, giữa cái cũ và cái mới, giữa cái thoái bộ và cái văn minh, giữa cái đang suy tàn và cái đang tăng trưởng. Kết quả là cái mới, cái văn minh nhất định thắng “. Nước ta là một nước nông nghiệp, công cuộc biến hóa xã hội cũ thành xã hội mới sẽ nguy hiểm và phức tạp hơn đánh giặc, vì phải đấu tranh với kẻ địch nguy khốn khác đó là nghèo nàn, đói khổ và lỗi thời .
Chúng ta phải kiến thiết xây dựng một xã hội trọn vẹn mới lâu nay chưa từng có trong lịch sử vẻ vang nước ta. Chúng ta phải biến hóa triệt để những nếp sống, thói quen, ý nghĩ và thành kiến có căn nguyên sâu xa hàng ngàn năm. Chúng ta phải cải biến quan hệ sản xuất cũ, xóa bỏ giai cấp bóc lột, kiến thiết xây dựng quan hệ sản xuất mới. Đó là cuộc cách mạng vĩ đại, vẻ vang nhất trong lịch sử vẻ vang loài người, nhưng đồng thời cũng là một cuộc cách mạng gay go, phức tạp và đầy khó khăn vất vả. Trong toàn cảnh kinh tế-xã hội lúc bấy giờ, nước ta luôn có những năng lực và tiền đề để quá độ lên CNXH bỏ lỡ chính sách TBCN ngay cả trong điều kiện kèm theo không còn mạng lưới hệ thống XHCN quốc tế .

CNTB có vai trò lịch sử là phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, xã hội hóa lao động dựa trên nền tảng chế độ tư hữu TBCN. Quá trình này diễn ra một cách tự phát, tuần tự, kéo dài hàng thế kỷ. Ngày nay, trong những điều kiện lịch sử mới, chúng ta có thể đi con đường phát triển rút ngắn, phát triển theo định hướng XHCN. Sự rút ngắn này chỉ có thể thực hiện thành công với điều kiện chính quyền thuộc về Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tuy nhiên, tất cả chúng ta cần nhận thức không thiếu sự rút ngắn ở đây không phải là việc làm hoàn toàn có thể làm nhanh gọn. quản trị Hồ Chí Minh đã chỉ rõ : ” Tiến lên CNXH, không hề một sớm một chiều. Đó là cả một công tác làm việc tổ chức triển khai và giáo dục ; CNXH không hề làm mau được mà phải làm từ từ “. Do đó, tất cả chúng ta không hề nóng vội tiến ngay lên CNXH mà còn phải duy trì và tăng trưởng nền kinh tế tài chính sản phẩm & hàng hóa nhiều thành phần trong một thời hạn tương đối dài .
Nhận thức đúng nội dung của sự quá độ lên CNXH bỏ lỡ chính sách TBCN có ý nghĩa thực tiễn quan trọng, giúp tất cả chúng ta khắc phục được những ý niệm đơn thuần, duy ý chí về thời kỳ quá độ lên CNXH từ một nước đang tăng trưởng. Đồng thời, tất cả chúng ta không ngừng tiếp thu có tinh lọc, tận dụng tương thích với giá trị của nền văn minh quả đât để hiện thực hóa con đường cách mạng mà Đảng, quản trị Hồ Chí Minh và Nhân dân ta đã lựa chọn .
Tường Mạnh

Rate this post