thực hiện trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Các chiến lược giảm nhẹ như vậy đã được thực hiện tại một số địa điểm.

Such mitigation strategies have already been implemented at some sites.

WikiMatrix

U-26 đã thực hiện thêm 3 nhiệm vụ tuần dương thành công, đánh chìm thêm 4 tàu buôn.

U-26 participated in three other successful patrols, sinking four additional merchant ships.

WikiMatrix

7. (a) Sau cùng sự thờ phượng hợp nhất sẽ được thực hiện tới mức độ nào?

7. ( a ) To what extent will unity of worship eventually be achieved ?

jw2019

Chúng ta có đặc ân nào trong việc thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời?

What privilege do we have in carrying out God’s will?

jw2019

Khi Trung Quốc thực hiện các cuộc tấn công mạng, Chính phủ Hoa Kỳ đã làm gì?

When China launched a series of cyber attacks, what did the U.S. government do?

ted2019

Trong quản lý, hiệu quả liên quan đến nhận được đúng những điều đã thực hiện.

In management, effectiveness relates to getting the right things done.

WikiMatrix

Trong mùa Hè năm 1951, nó thực hiện hai chuyến đi huấn luyện học viên mới đến Bắc Âu.

During the summer of 1951, she engaged in two midshipman training cruises to northern Europe.

WikiMatrix

Nhiều đợt phóng của Trung Quốc đã được thực hiện ở đây hơn bất cứ nơi nào khác.

More Chinese launches have occurred at Jiuquan than anywhere else.

WikiMatrix

Lời nói đầu đã nói về 4 bước Kepler đã thực hiện trong quá trình ông nghiên cứu.

The introduction outlines the four steps Kepler took during his research.

WikiMatrix

Thực hiện lần lượt các biện pháp phòng tránh buồn nôn .

– Take steps to prevent nausea .

EVBNews

Điều này cần phải thực hiện bằng bất cứ giá nào.

This needs to be done for every take.

WikiMatrix

Trong tuần “Fireflies” quán quân trên Hot 100, “Vanilla Twilight” thực hiện bước nhảy đầu tiên ở vị trí #95.

During the same week that ” Fireflies ” topped the Hot 100, ” Vanilla Twilight ” debuted at No. 95 .

WikiMatrix

Một số người phải thực hiện những thay đổi đáng kể.

Some had to undergo major changes.

jw2019

Nhưng sẽ thế nào nếu các đôi thực hiện được một động tác chuyển trong một giây thôi?

But what if the partners were to just allow for a switch of posture for a moment ?

ted2019

Khi đó não bộ và các cơ bắp sẽ sẵn sàng để thực hiện mục đích của bạn.

Your brain and muscles are perfectly poised to help you achieve this goal.

ted2019

Lửa và tuyết thực hiện ý muốn của Đức Giê-hô-va như thế nào?

How do fire and snow accomplish Jehovah’s will?

jw2019

Từ trái: Hình Đấng Ky Tô, do Heinrich Hofmann thực hiện, với nhã ý của C.

From left: Christ’s Image, by Heinrich Hofmann, courtesy of C.

LDS

Chủ sở hữu bản quyền có thể thực hiện một số hành động như sau:

There are a few actions the copyright owner can take:

support.google

Để thực hiện phép màu của ngài.

To work your miracle.

OpenSubtitles2018. v3

Cậu đang cố thực hiện một trong những đòn bẩy quan trọng nhất đúng không?

You’re trying to pull one of the great levers, aren’t you?

OpenSubtitles2018. v3

Softsub được thực hiện bởi HDVNBITS.ORG

You Who Came From the Stars

OpenSubtitles2018. v3

Những biến động nhỏ theo thời gian không nhất thiết cho thấy bạn cần thực hiện hành động.

Small fluctuations over time don’t necessarily indicate that action is needed .

support.google

Không thể tìm được tập tin thực hiện được « % # »

Could not find ‘ % # ‘ executable

KDE40. 1

Tuy nhiên, Ngài luôn luôn sử dụng quyền năng bảo đảm việc thực hiện ý định Ngài.

He does, however, always use his protective power to ensure the outworking of his purpose.

jw2019

Chúng ta thực hiện như thế nào?

How about we do that?

Xem thêm: Yêu xa là gì

ted2019

Rate this post