Tổ chức chính trị-xã hội là gì? Các tổ chức chính trị- xã hội ở nước ta

Tổ chức chính trị-xã hội là gì ? Trình bày vị trí, vai trò của những tổ chức chính trị-xã hội trong mạng lưới hệ thống tổ chức quyền lực tối cao chính trị Nước Ta ?

Khái niệm tổ chức chính trị – xã hội :

Tổ chức chính trị – xã hội là tổ chức mang tính quần chúng, hình thành trên cơ sở tự nguyện, tự chủ nhằm mục đích tiềm năng ảnh hưởng tác động đến những quy trình chính trị xã hội để thỏa mãn nhu cầu nhu yếu chính trị xã hội của những thành viên .

Vai trò, vị trí của những tổ chức chính trị – xã hội :

Vị trí, vai trò:

Các tổ chức chính trị – xã hội thống nhất giữa hai mặt chính trị và xã hội. Điều này bộc lộ sự tập hợp đoàn kết những lực lượng quần chúng phần đông để triển khai những trách nhiệm chính trị của Đảng và Nhà nước. Phương thức tổ chức và hoạt động giải trí của những tổ chức này tuy khác với tổ chức Đảng và những cơ quan nhà nước nhưng đều gắn chặt với việc triển khai những tiềm năng, trách nhiệm do Đảng và Nhà nước phó thác. Các tổ chức chính trị – xã hội là hình thức tổ chức động viên, tiến hành nguồn lực con người cho những tiềm năng thiết kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong công cuộc do Đảng chỉ huy, Nhà nước thống nhất quản lí. Cùng với Đảng, Nhà nước, những tổ chức chính trị – xã hội hợp thành mạng lưới hệ thống chính trị Nước Ta, trong đó Đảng giữ vai trò và trách nhiệm là người chỉ huy trực tiếp. Trong mạng lưới hệ thống chính trị – xã hội Nước Ta, với đặc thù chính trị và đặc thù xã hội to lớn, những tổ chức chính trị – xã hội đóng vai trò là người tổ chức, hoạt động phần đông quần chúng nhân dân thực thi những trách nhiệm đặt ra so với cách mạng Nước Ta trải qua những hình thức tương thích .
Có thể nhận thấy rõ rằng trong mạng lưới hệ thống chính trị – xã hội Nước Ta, những tổ chức chính trị – xã hội đóng vai trò vừa là TT đoàn kết, tập hợp phần đông những lực lượng quần chúng nhân dân ( đặc thù xã hội ), đại diện thay mặt và bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của những thành viên vừa thực thi vai trò nền tảng chính trị của chính quyền sở tại nhân dân, tổ chức động viên nhân dân thực thi thắng lợi những trách nhiệm chính trị của Đảng và Nhà nước. So với những tổ chức xã hội khác, vai trò này của những tổ chức chính trị – xã hội có tính trực tiếp hơn trong việc Giao hàng sự nghiệp cách mạng theo đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước .
Bên cạnh những tổ chức chính trị, chính trị – xã hội truyền thống lịch sử và những tổ chức xã hội đã và đang tăng trưởng thành tổ chức chính trị – xã hội như nêu trên, trong mạng lưới hệ thống chính trị – xã hội Nước Ta còn có hàng trăm tổ chức xã hội khác. Các tổ chức xã hội loại này đang ngày càng nhiều và gồm những hình thức tổ chức đa dạng và phong phú như những hiệp hội kinh tế tài chính, hội nghề nghiệp, những hội quần chúng tập hợp theo sở trường thích nghi, ý nguyện, những tổ chức hoạt động giải trí tương hỗ xã hội không nhằm mục đích mục tiêu doanh thu … Đặc điểm chung của những tổ chức xã hội là tính phi chính trị và phi doanh thu. Điều này có nghĩa, những tổ chức này hoạt động giải trí trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, bảo vệ và tăng trưởng quyền lợi chung của những thành viên. Các tổ chức này về thực chất sinh ra không phải để trực tiếp triển khai những trách nhiệm của Đảng và Nhà nước .
Các tổ chức xã hội, những tổ chức xã hội còn có một đặc thù khác là ngày càng Open sự link, tập hợp những lực lượng lớn hơn trên cơ sở những sự tương đương về quyền lợi và ý nguyện. Đó cũng là xu thế khách quan của xã hội dân sự mà tất cả chúng ta cần biết phát huy điểm tích cực và hạn chế mặt xấu đi .
Ngày nay, vai trò của những tổ chức xã hội đang dần được xác lập một cách đúng đắn hơn trong sự nghiệp thiết kế xây dựng nền kinh tế thị trường, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và một xã hội dân sự. Không phải chỉ giờ đây mà từ rất thời xưa, việc quản lí xã hội trước hết và hầu hết vốn thuộc về công dụng của những tổ chức xã hội ( trong đó có cả mái ấm gia đình ). Trong xã hội văn minh cũng cần phải như vậy, với tư duy “ nhà nước nhỏ, xã hội lớn ” thì vị trí của những tổ chức xã hội được mô hình hoá như một “ cái bệ đỡ ” lớn, vững chãi cho sự sống sót của những thiết chế chính trị là Đảng, Nhà nước. Gốc có to, cây mới vững chắc, đó là một triết lí đơn thuần nhưng đầy ý nghĩa so với mạng lưới hệ thống chính trị – xã hội Nước Ta .
Trong điều kiện kèm theo lúc bấy giờ, điều đáng quan tâm là những hội nghề nghiệp, hiệp hội kinh tế tài chính ngày càng có vị trí, vai trò quan trọng. Và theo nguyên lí về mối liên hệ giữa kinh tế tài chính với chính trị thì những tổ chức hội đoàn kinh tế tài chính sẽ tác động ảnh hưởng can đảm và mạnh mẽ đến đời sống chính trị, lao lý của nước ta theo cả hai chiều hướng tích cực và xấu đi. Đó cũng là khuynh hướng có tính khách quan trong sự tăng trưởng của nền dân chủ lúc bấy giờ. Điều này dù không trực tiếp quyết định hành động thể chế chính trị, pháp luật nhưng việc phát hành và thực thi chủ trương, pháp lý không hề không tính đến nhu yếu, quyền lợi cũng như vai trò tư vấn, phản biện, giám định xã hội hay sự tham gia tích cực của những tổ chức xã hội nghề nghiệp, những hiệp hội kinh tế tài chính vào quy trình đó .

Trong mạng lưới hệ thống chính trị – xã hội ngày này, những tổ chức xã hội đóng vai trò năng động tích cực hơn so với nền kinh tế tài chính kế hoạch hóa tập trung chuyên sâu. Các tổ chức xã hội không phải là kênh khác biệt với mạng lưới hệ thống chính trị mà ngày càng tham gia can đảm và mạnh mẽ, tác động ảnh hưởng lớn lao đến hiệu quả hoạt động giải trí của mạng lưới hệ thống chính trị. Vì thế hoàn toàn có thể ý niệm rằng mạng lưới hệ thống xã hội là mạng lưới hệ thống phản hồi với mạng lưới hệ thống chính trị, giám sát hoạt động giải trí của mạng lưới hệ thống chính trị. Nếu nhìn từ góc nhìn nền dân chủ xã hội chủ nghĩa thì cả hai mạng lưới hệ thống chính trị và mạng lưới hệ thống những tổ chức xã hội đều là những kênh triển khai quyền lực tối cao nhân dân. Hệ thống chính trị tác động ảnh hưởng đến xã hội trên cơ sở quyền lực tối cao giai cấp – xã hội, bảo vệ sự xu thế và dẫn dắt, điều hành sự tăng trưởng của cả xã hội. Do đó, mạng lưới hệ thống chính trị bảo vệ tính thống nhất của ý chí, nguyện vọng và quyền lực tối cao nhân dân. Hệ thống xã hội bảo vệ tính nhân bản và tính phong phú của đời sống xã hội. Hệ thống xã hội không phải là mạng lưới hệ thống thụ động chịu sự ảnh hưởng tác động của mạng lưới hệ thống chính trị, phụ thuộc vào trọn vẹn vào mạng lưới hệ thống chính trị mà cũng có vai trò, nghĩa vụ và trách nhiệm chung với sự tăng trưởng tổng lực của quốc gia. Cả hai mạng lưới hệ thống đó không hề thiếu vắng và thay thế sửa chữa vai trò cho nhau .

Các tổ chức chính trị- xã hội ở nước ta hiện nay

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là liên minh chính trị – tổ chức liên hiệp tự nguyện của các đoàn thể nhân dân và các cá nhân tiêu biểu của các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo; là tổ chức đại diện cho ý chí đại đoàn kết và nguyện vọng chân chính của nhân dân; nơi tập hợp trí tuệ của con người Việt Nam yêu nước, nơi thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên, phối hợp với chính quyền thực hiện nền dân chủ, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân; giám sát, bảo vệ, tham gia xây dựng nhà nước, quản lí xã hội. Mặt trận Tổ quốc có chức năng tham chính, tham nghị và giám sát; đoàn kết nhân dân, chăm lo đời sống, lợi ích của các thành viên, thực hiện dân chủ và đổi mới xã hội, thực thi quyền và nghĩa vụ công dân, thắt chặt mối liên hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt; đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng Liên đoàn lao động Nước Ta có đặc thù quần chúng và đặc thù giai cấp công nhân, có công dụng : Đại diện và bảo vệ những quyền, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động ; tham gia quản trị Nhà nước, quản trị kinh tế tài chính – xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động giải trí của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế tài chính ; giáo dục, động viên công nhân viên chức lao động phát huy quyền làm chủ quốc gia, thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm công dân, kiến thiết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội tập hợp tầng lớp thanh niên, là đoàn thể của các thanh niên ưu tú, đội hậu bị của Đảng. Tổ chức Đoàn được thành lập trên phạm vi cả nước, có mặt ở hầu hết các cơ quan, đơn vị, tổ chức từ trung ương đến cơ sở nhằm thu hút thế hệ trẻ vào những hoạt động xã hội bổ ích, lành mạnh, qua đó giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật cho đoàn viên thanh niên.

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của giới nữ, có chức năng đại diện cho quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, tham gia quản lý Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng. Hội đoàn kết, vận động, tổ chức, hướng dẫn phụ nữ thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp nông dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ sở chính trị của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hội nông dân Việt Nam vận động giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt; đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước; chăm lo bảo vệ các quyền và lợi ích của nông dân Việt Nam.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam là đoàn thể chính trị – xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Hội. Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ cựu chiến binh giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của cựu chiến binh, chăm lo giúp đỡ nhau về tinh thần và vật chất trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu.

Ngoài những tổ chức trên đây, nhiều tổ chức xã hội khác cũng được coi là tổ chức chính trị – xã hội như Liên hiệp những hội khoa học kĩ thuật Nước Ta ( VUSTA ), Hội Nhà báo Nước Ta, Liên hiệp những tổ chức hữu nghị Nước Ta, Hội Chữ thập đỏ Nước Ta … Đây là điểm có ý nghĩa rất quan trọng đồng thời cũng là một xu thế tăng trưởng của những thiết chế xã hội trong thời kì thay đổi, nhất là ở quy trình tiến độ tăng cường sự nghiệp công nghiệp hóa, văn minh hóa quốc gia. Một số hội nghề nghiệp, hội của những nhà trí thức, những nhà khoa học, không riêng gì đơn thuần mang đặc thù đoàn thể xã hội mà những tổ chức này cũng đóng vai trò to lớn trong việc thực thi những trách nhiệm chính trị của quốc gia. Hơn khi nào hết, lúc bấy giờ, Đảng và Nhà nước ta đang động viên và phát huy cao độ vai trò của đội ngũ tri thức, những nhà khoa học, những người kinh doanh trong việc hoạch định và thực thi đường lối, chủ trương tăng trưởng quốc gia. Có thể nói rằng đó là xu thế tất yếu trong quy trình kiến thiết xây dựng và củng cố nền dân chủ XHCN ở Nước Ta mà một trong những biểu lộ có tính đặc trưng là sự ảnh hưởng tác động tương hỗ dẫn đến sự hài hòa hóa giữa những yếu tố chính trị và kinh tế tài chính – xã hội .

Rate this post