tôi nhớ bạn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tôi nhớ bạn tôi.

I miss her.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi nhớ bạn, Hanna.

I miss you, Hanna.

QED

CHÚNG TÔI NHỚ BẠN

WE REMEMBER YOU

OpenSubtitles2018. v3

Tôi nhớ bạn rất nhiều.

I missed you so much.

QED

Tôi cho là tôi rất nhớ bạn tôi.

I guess I just miss my friend.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi nhớ người bạn của tôi, Dave.

I miss my friend Dave, okay?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi nhận ra các bạn, tôi nhớ và yêu quý tất cả các bạn”.

I recognize you all, I remember you and respect you.”

Literature

Tôi nhận ra các bạn, tôi nhớ và yêu quý tất cả các bạn”.

I recognize you all, I remember you and respect you.””

Literature

Chúng tôi sẽ nhớ bạn.

We’ll miss you.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi nhớ tình bạn cùng cậu.

I miss your friendship.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi nhớ tôi đã thấy bạn mình chết ngay trước mắt.

I remember watching my friends die in front of me.

OpenSubtitles2018. v3

Tướng đứng của hắn làm tôi nhớ đến bạn gái đầu tiên của mình.

HIS FAT ASS REMINDS ME OF MY FIRST GIRLFRIEND.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi rất nhớ bạn.

We missed you so much!

OpenSubtitles2018. v3

Ông làm tôi nhớ một bạn học cũ.

You make me recall an old schoolmate.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi nhớ cậu, bạn thân.

We miss you, pal.

OpenSubtitles2018. v3

Những người mà sẽ chỉ nói: “OK, chúng tôi sẽ nhớ bạn.

People who will simply say, “Okay—we’ll miss you.

Literature

Tôi nhớ những người bạn của tôi mà đã chia sẻ cùng các giá trị đạo đức.

I missed my friends who shared the same values.

LDS

Bạn có thể không nhớ điều tôi nói cách đây 5 phút, nhưng bạn vẫn nhớ được cảm giác mà tôi tạo ra cho bạn.

You might not remember what I said five minutes ago, but you’ll remember how I made you feel.

ted2019

Tôi sẽ nhớ mãi người bạn thân của tôi là Robert D.

I will miss my dear friend Robert D.

LDS

Tôi sẽ cho các bạn năm từ, và tôi muốn các bạn ghi nhớ chúng.

I’m going to give you five words, and I just want you to hang on to them.

ted2019

Tôi nhớ gia đình và bạn bè mà tôi phải bỏ lại.

I missed my family and the friends I left behind.

ted2019

Tôi nhớ có những người bạn đã nói: “Tôi biết anh cảm thấy như thế nào.”

I remember friends saying, “I know how you feel.”

LDS

Tôi nhớ một ngày người bạn thân nhất của tôi Brian đang làm trong một dự án

I remember one day my best friend Brian was working on a project .

QED

Tôi nhớ rõ ràng bạn đã mỉm cười vào thời điểm đó.

I clearly remember you were smiling at the time.

QED

Rate this post