Trị giá hải quan là gì? Nguyên tắc, phương pháp xác định trị gia hải quan?

Khi những chủ thể có hoạt động giải trí xuất khẩu hoặc nhập khẩu thì đều chăm sóc đến trị giá hải quan. Trị giá hải quan sẽ được xác lập qua những chiêu thức và từ đó chủ thể sẽ tính được những nghĩa vụ và trách nhiệm tiếp theo của mình như thuế

Qua bài viết Trị giá hải quan là gì?  chúng tôi sẽ cung cấp thông tin hữu ích tới Quí vị

Trí giá hải quan là gì?

Trị giá hải quan là trị giá hàng hoá xuất khẩu hoặc nhập khẩu được ship hàng cho mục tiêu tính thuế, thống kê hải quan, theo lao lý của Luật Hải quan năm trước, trị giá hải quan được sử dụng với mục tiêu là, cơ sở cho việc tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thống kê hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu .

Một số lưu ý của trị giá hải quan được quy định như sau:

Thứ nhất : Trị giá hải quan không gồm có phí bảo hiểm, phí vận tải đường bộ quốc tế tị trường hợp hàng hoá xuất khẩu là giá bán hàng hoá tại cửa khẩu xuất
Thứ hai : Trị giá hải quan so với hàng hoá nhập khẩu, là trong thực tiễn phải trả tính đến cửa khẩu nhập tiên phong, cung ứng rằng tương thích với pháp lý Nước Ta và những điều ước quốc tế mà Nước Ta tham gia

Nguyên tắc, chiêu thức xác lập trị gia hải quan ?

Nguyên tắc và chiêu thức xác lập trị giá hải quan so với sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu

1. Nguyên tắc:

Trị giá hải quan là giá cả của sản phẩm & hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất không gồm có phí bảo hiểm quốc tế ( I ), phí vận tải đường bộ quốc tế ( F ), được xác lập theo những chiêu thức pháp luật tại khoản 2 Điều này .

2. Phương pháp xác lập :

a ) Giá bán của sản phẩm & hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất được xác lập trên cơ sở giá cả ghi trên hợp đồng mua và bán hàng hóa hoặc những hình thức có giá trị pháp lý tương tự hợp đồng mua và bán sản phẩm & hàng hóa, hóa đơn thương mại và những chứng từ tương quan tương thích với sản phẩm & hàng hóa thực xuất khẩu ;
b ) Trường hợp không xác lập được trị giá hải quan theo pháp luật tại điểm a khoản này, trị giá hải quan là trị giá của sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự như trong cơ sở tài liệu trị giá tại thời gian gần nhất so với ngày ĐK tờ khai xuất khẩu của sản phẩm & hàng hóa đang xác lập trị giá, sau khi quy đổi về giá cả tính đến cửa khẩu xuất. Trường hợp tại cùng thời gian xác lập được từ hai trị giá của sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tựa như trở lên thì trị giá hải quan là trị giá của sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự như thấp nhất .

Nguyên tắc và chiêu thức xác lập trị giá hải quan so với sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu

1. Nguyên tắc:

Trị giá hải quan là giá thực tiễn phải trả tính đến cửa khẩu nhập tiên phong, được xác lập theo những chiêu thức lao lý tại khoản 2 Điều này .

2. Phương pháp xác lập :

Giá thực tiễn phải trả tính đến cửa khẩu nhập tiên phong được xác lập bằng cách vận dụng tuần tự sáu chiêu thức xác lập trị giá hải quan lao lý tại Điều 6, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12 Thông tư này và dừng ngay ở giải pháp xác lập được trị giá hải quan. Các giải pháp xác lập trị giá hải quan gồm có :
a ) Phương pháp trị giá thanh toán giao dịch ;
b ) Phương pháp trị giá thanh toán giao dịch của sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu giống hệt ;
c ) Phương pháp trị giá thanh toán giao dịch của sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu tương tự như ;
d ) Phương pháp trị giá khấu trừ ;
đ ) Phương pháp trị giá đo lường và thống kê ;
e ) Phương pháp suy luận .
Trường hợp người khai hải quan đề xuất bằng văn bản thì trình tự vận dụng giải pháp trị giá khấu trừ và phương pháp trị giá đo lường và thống kê hoàn toàn có thể hoán đổi cho nhau .

Cách tính trị giá hải quan nhập khẩu?

Theo Thông tư 60/2019 và thông tư 39/2015 những giải pháp xác lập trị giá hải quan của hàng hoá nhập khẩu được lao lý như sau :
– Phương pháp trị giá thanh toán giao dịch của hàng hoá nhập khẩu
– Phương pháp trị giá thanh toán giao dịch của hàng hoá nhập khẩu giống hệt
– Phương pháp trị giá thanh toán giao dịch của hàng hoá nhập khẩu tựa như
– Phương pháp trị giá khẩu trừ
– Phương pháp trị giá giám sát
– Phương pháp suy luận
Ta hoàn toàn có thể tóm gọn để nghiên cứu và phân tích đi sâu những cách tính trị giá hải quan nhập khẩu như sau :

Thứ nhất : Phương pháp xác lập giá bán của hàng hoá tính đến cửa khẩu xuất

Cơ sở để xác lập giá bán của hàng hoá tính đến cửa khẩu xuất chính là giá bán hàng hoá được những bên lao lý tại hợp đồng hoặc những hoá đơn điện tử, kèm theo là những ngân sách phát sinh có tương quan tới hàng hoá tính đến thời gian cửa khẩu xuất .
Các ngân sách phát sinh này sẽ được xác lập dựa trên những chứng từ có tương quan trong trường hợp những ngân sách này chưa được lao lý gồm có trong giá bán hàng hoá
Trong trường hợp hàng hoá không được giao tại cửa xuất mà được xác lập tại một khu vực ngoài chủ quyền lãnh thổ Nước Ta. Thì giá cả của hàng hoá tính đến cửa khẩu được xác lập trên cơ sở giá cả ghi trên hợp đồng mua và bán hàng hoá hoặc hoá đơn thương mại trừ những ngân sách như : bảo hiểm quốc tế ; phí vận tải đường bộ quốc tế được tính từ cửa khẩu đến khu vực giao hàng
Trong trường hợp hàng hoá không được giao tại cửa khẩu xuất mà được xác lập tại một khu vực trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta thì giá bán hàng hoá tính đến cửa khẩu được xác lập như sau : Giá bán ghi trên hợp đồng hoặc hoá đơn thương mại cộng thêm những ngân sách phát sinh ( Phí vận tải đường bộ, phí bảo hiểm hàng hoá, ngân sách khác có tương quan … )

Thứ hai : Phương pháp xác lập giá bán của hàng hoá xuất khẩu giống hệt hoặc tựa như tại những cơ sở tài liệu trị giá hải quan

Trị giá hải quan của hàng hoa xuất khẩu tính theo chiêu thức xác lập giá bán hàng hoá xuất khẩu giống hệt hoặc tựa như tại những cơ sở tài liệu trị giá hải quan được xác lập từ giá cả của hàng hoá xuất khẩu, giống hệt hoặc tương tự như tại cơ sở tài liệu trị giá hải quan sau khi quy đổi về giá cả của hàng hoá tính đến cửa khẩu xuất tại thời gian gần nhất so với ngày ĐK tờ khai xuất khẩu lo hàng đang được định giá

Thứ ba : Phương pháp xác lập giá bán của hàng hoá giống hệt hoặc tựa như tại thị trường Nước Ta

Phương pháp này được sử dụng tại thời gian gần nhất so với ngày ĐK tờ khai hải quan xuất khẩu của lô hàng đang được xác lập trị giá cộng với phí vận tải đường bộ trong nước và những ngân sách khác có liê quan để đưa hàng hoá đến cửa khẩu xuất .
Giá bán này phải được chứng tỏ theo pháp luật của pháp lý Nước Ta. Nếu trong trường hợp có nhiều giá cả thì giá cả được xác lập là giá cả có lượng bán luỹ kế lớn nhất ,

Thứ tư : Phương pháp xác lập giá bán của hàng hoá xuất khẩu do cơ quan hải quan thu nhập, tổng hợp, phân loại

Giá bán này được tổng hợp từ những nguồn thông tin theo lao lý sau khi quy đổi về giá bán đến cửa khẩu xuất của hàng hoá xuất khẩu đang được xác định trị gias hải quan .

Ví dụ về trị giá hải quan?

Công ty A và công ty B ký hợp đồng mua và bán hàng hoá, trong đó có pháp luật đề cập đến việc người bán phân phối hàng hoá và người mua trả tiền hàng. Quy định về giá bán hàng hoá tại của xuất khẩu và khu vực giao hàng là tỉnh S thuộc chủ quyền lãnh thổ của Nước Ta
Trị giá hải quan được xác lập như sau : giá bán trên hợp đồng + Ngân sách chi tiêu vận tải đường bộ trong nước và những ngân sách luân chuyển hàng hoá xuất khẩu từ điểm giao đến cửa khẩu xuất + ngân sách phát sinh khác nếu có từ điểm giao hàng đến cửa khẩu xuất .

Phần tiếp theo của bài viết Trị giá hải quan là gì?   sẽ chuyển sang phần mẫu tờ khai

Mẫu tờ khai trị giá hải quan

– Mẫu 1 dùng trong phương pháp trị giá giao dịch

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

TỜ KHAI TRỊ GIÁ HẢI QUAN

Kèm theo tờ khai sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu số … … … … …. ngày … .. / … … / 20
Trang số … … / … … … ( tổng số trang )

1. Ngày xuất khẩu:            Ngày      tháng      năm 20 ……
ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG TRỊ GIÁ GIAO DỊCH
2. Người mua có đầy đủ quyền định đoạt, quyền sử dụng hàng hóa sau khi nhập khẩu không? *
*
Không
3. Việc bán hàng hay giá cả có phụ thuộc vào điều kiện nào dẫn đến việc không xác định được trị giá của hàng hóa nhập khẩu không? *
*
Không
4. Người mua có phải trả thêm khoản tiền nào từ số tiền thu được do việc định đoạt, sử dụng hàng hóa nhập khẩu không? *
*
Không
Nếu Có, có phải là khoản tiền khai báo tại tiêu thức 9 (P) không? *
*
Không
5. Người mua và người bán có mối quan hệ đặc biệt hay không? *
*
Không
Nếu Có, nêu rõ mối quan hệ đó
Mối quan hệ đặc biệt quan trọng có ảnh hưởng tác động đến trị giá thanh toán giao dịch không ?
*
*
Không
TRỊ GIÁ HÓA ĐƠN VÀ CÁC KHOẢN ĐIỀU CHỈNH
STT Mặt hàng số Trị giá giao dịch Các khoản điều chỉnh cộng Các khoản điều chỉnh trừ TGHQ (nguyên tệ) TGHQ (USD) TGHQ (VND)
8 9 10
6 7 (8a) (8b) (8c) 11(a) (11(b) 12
13. Tổng S S S S S S S S S
14. Tổng cộng S S S S S
Ghi chú
15. Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung khai báo trên tờ khai này.
Ngày … tháng … năm … .

( Người khai hải quan ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu )

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC HẢI QUAN
16. Ghi chép của công chức hải quan tiếp nhận tờ khai

( Ký, ghi rõ họ tên )

17. Ghi chép của công chức hải quan kiểm tra trị giá hải quan

( Ký, ghi rõ họ tên )

TRỊ GIÁ GIAO DỊCH (8), bao gồm

( 8 a ) Giá mua ghi trên hóa đơn

(8b) Khoản thanh toán gián tiếp

( 8 c ) Khoản tiền trả trước, ứng trước, đặt cọc
CÁC KHOẢN ĐIỀU CHỈNH CỘNG ( 9 ), ghi số tiền tương ứng với từng mẫu sản phẩm và ghi những mã kiểm soát và điều chỉnh tương ứng ô ( … ) dưới đây :
“ A ” Phí hoa hồng bán hàng, phí môi giới
“ B ” Chi tiêu vỏ hộp được coi là giống hệt với sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu
“ C ” Chi tiêu đóng gói sản phẩm & hàng hóa
“ D ” Các khoản trợ giúp người mua cung ứng không lấy phí hoặc giảm giá
“ E ” Phí bản quyền, phí giấy phép
“ P. ” Các khoản tiền mà người nhập khẩu phải trả từ số tiền thu được sau khi bán lại, định đoạt, sử dụng sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu
“ F ” Chi tiêu vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa tính đến cửa khẩu nhập tiên phong
“ I ” giá thành bảo hiểm sản phẩm & hàng hóa tính đến cửa khẩu nhập tiên phong
“ N ” Khác
CÁC KHOẢN ĐIỀU CHỈNH TRỪ ( 10 ), ghi số tiền tương ứng với từng loại sản phẩm ghi những mã kiểm soát và điều chỉnh tương ứng ô ( … ) dưới đây :
“ U ” Chi tiêu cho những hoạt động giải trí phát sinh sau khi nhập khẩu, gồm những ngân sách về kiến thiết xây dựng, kiến trúc, lắp ráp, bảo trì hoặc trợ giúp kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật, ngân sách giám sát và những ngân sách tựa như
“ V ” Phí vận tải đường bộ phát sinh sau khi sản phẩm & hàng hóa được luân chuyển đến cửa khẩu nhập tiên phong
“ H ” Phí bảo hiểm phát sinh sau khi sản phẩm & hàng hóa được luân chuyển đến cửa khẩu nhập tiên phong
“ T ” Các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp ở Nước Ta đã nằm trong giá mua hàng nhập khẩu
“ G ” Khoản giảm giá
“ S ” Các ngân sách do người mua chịu tương quan đến tiếp thị sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu
“ L ” Tiền lãi phải trả do việc thanh toán giao dịch tiền mua hàng
“ N ” Khác

– Mẫu số hai dùng trong các phương pháp còn lại

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

TỜ KHAI TRỊ GIÁ HẢI QUAN

Kèm theo tờ khai sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu số … … … … …. ngày … .. / … .. / 20
Trang số … … / … … … ( tổng số trang )

I. Lý do không áp dụng phương pháp xác định trị giá hải quan trước đó:
II. Tên hàng hóa cần xác định trị giá hải quan:
Số thứ tự trên tờ khai nhập khẩu : Ngày xuất khẩu :
PHƯƠNG PHÁP 2,3

III. Thông tin về hàng hóa nhập khẩu giống hệt, tương tự:

+ Tên sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu giống hệt, tương tự như :
+ Số thứ tự trên tờ khai nhập khẩu :
+ Tờ khai sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu số … … … .. ngày … .. tháng … .. năm 200 … ĐK tại Chi cục hải quan
Cục Hải quan
+ Ngày xuất khẩu :

IV. Xác định trị giá hải quan và giải trình:

  Nguyên tệ
1. Trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu giống hệt, tương tự
2. Các khoản điều chỉnh (+/-)
(a) Điều chỉnh về cấp độ thương mại
(b) Điều chỉnh về số lượng
(c) Điều chỉnh các khoản giảm giá khác
(d) Điều chỉnh về chi phí vận tải
(đ) Điều chỉnh về phí bảo hiểm
3. Trị giá hải quan nguyên tệ của hàng hóa cần xác định trị giá hải quan = (1) ± (2)
4. Trị giá hải quan bằng Đồng Việt Nam = (3) x tỷ giá

Giải trình các khoản điều chỉnh và chứng từ kèm theo:

PHƯƠNG PHÁP 4

III. Thông tin về hàng hóa nhập khu đã bán lại trong nước được la chọn để khu trừ:

+ Tên sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu đã bán lại :
+ Các thông tin tương quan khác :

IV. Xác định trị giá hải quan và giải trình

  Đồng Việt Nam Tỷ lệ (%) so với giá bán
1. Đơn giá bán trên thị trường Việt Nam    
2. Các khoản được khấu trừ (tính trên một đơn vị hàng hóa)    
– Tiền hoa hồng    
– Khoản lợi nhuận và chi phí quản lý chung    
– Chi phí vận tải, bốc xếp, chuyển hàng nội địa    
– Chi phí bảo hiểm nội địa    
– Phí/lệ phí/thuế    
3. Đơn giá bằng đồng Việt Nam = (1) – (2)    
4. Trị giá hải quan bằng đồng Việt Nam của hàng hóa nhập khẩu cần xác định trị giá hải quan = (3)*số lượng    

Giải trình các khoản điều chỉnh và chứng từ kèm theo:

PHƯƠNG PHÁP 5

III. Thông tin về tên, địa chỉ đơn vị cung cấp số liệu về chi phí sn xuất:

IV. Xác định trị giá hải quan và giải trình:

  Trị giá nguyên tệ
1. Giá thành sản phẩm (tính theo lô hàng)  
2. Các chi phí phải điều chỉnh  
– Hoa hồng bán hàng và phí môi giới  
– Chi phí bao bì gắn liền với hàng hóa  
– Chi phí đóng gói hàng hóa  
– Các khoản trợ giúp  
– Tiền bản quyền, phí giấy phép  
– Khoản phải trả trừ số tiền thu được sau khi định đoạt hay sử dụng hàng hóa nhập khẩu  
– Chi phí vận tải, bốc xếp, chuyển hàng đến cửa khẩu nhập đầu tiên  
– Chi phí bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên  
3. Lợi nhuận và chi phí chung  
4. Phí, lệ phí và thuế phải nộp (mà không được hoàn trả)  
5. Trị giá hải quan nguyên tệ của hàng hóa đang cần xác định trị giá = (1) + (2) + (3) + (4)  
6. Trị giá hải quan bằng Đồng Việt Nam = (5) x tỷ giá  

Phương pháp kế toán đã áp dụng và các chứng từ đã sử dụng:

PHƯƠNG PHÁP 6

III. Các thông tin được sử dụng đ xác định trị giá hải quan:

IV. Xác định trị giá hải quan và giải trình

1. Lựa chọn cách xác định trị giá hải quan

2. Giải trình:

3. Trị giá hải quan nguyên tệ của hàng hóa nhập khẩu cần xác định trị giá hải quan:

4. Trị giá hải quan bằng đồng Việt Nam = (3) x tỷ giá

Các chứng từ đã sử dụng đính kèm:

V. Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung khai báo trên tờ khai này.
Ngày … .. tháng …. năm … ..

( Người khai hải quan ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu )

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC HẢI QUAN
VI. Ghi chép của công chức hải quan tiếp nhận tờ khai

 

 

( Ký, ghi rõ họ tên )

VII. Ghi chép của công chức hải quan kiểm tra, xác định trị giá hải quan

 

 

( Ký, ghi rõ họ tên )

Đối tượng khai tờ khai trị giá hải quan ?

Hàng hóa nhập khẩu phải khai trị giá hải quan trên tờ khai trị giá hải quan, trừ những trường hợp sau :
1. Hàng hóa thuộc đối tượng người dùng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế theo pháp luật tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ;
2. Hàng hóa nhập khẩu theo mô hình nhập nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu ;
3. Hàng hóa đủ điều kiện kèm theo vận dụng giải pháp trị giá thanh toán giao dịch lao lý tại khoản 3 Điều 6 Thông tư này, đồng thời đã khai đủ thông tin trị giá hải quan trên tờ khai sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu của Hệ thống thông quan điện tử VNACCS và Hệ thống này tự động hóa tính trị giá hải quan ;

4. Hàng hóa nhập khẩu không có hợp đồng mua bán hoặc không có hóa đơn thương mại.

Nguyên tắc khai, nộp tờ khai trị giá hải quan ?

1. Khai báo chi tiết cụ thể trị giá hải quan trên tờ khai trị giá hải quan cho từng mẫu sản phẩm tương ứng có trong tờ khai sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu. Các loại sản phẩm khai báo trên tờ khai trị giá hải quan phải được đánh số thứ tự liên tục, thống nhất với số thứ tự của loại sản phẩm đó trên tờ khai sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu .
2. Tờ khai trị giá hải quan là bộ phận không tách rời của tờ khai sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu và được nộp kèm theo tờ khai sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu khi làm thủ tục hải quan. Tờ khai trị giá hải quan phải lập thành 02 bản, một bản lưu cơ quan hải quan, một bản lưu chủ hàng và được tàng trữ cùng với tờ khai sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu theo lao lý của pháp lý .

Từ những phân tích trên chúng tôi mong rằng Quí vị sẽ có thêm những thông tin cần thiết về Trị giá hải quan là gì? Nếu Quí vị còn thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ vào số điện thoại 1900 6557.

Rate this post