Trích lục bản đồ địa chính là gì? Tại sao phải trích lục thửa đất?

Trích lục bản đồ địa chính nhằm cung cấp, xác thực thông tin về đất đai. Để hiểu trích lục bản đồ địa chính là gì? Trường hợp nào cần trích lục bản đồ hãy xem quy định dưới đây.

Trích lục bản đồ địa chính là gì?

Hiện nay, trong Luật Đất đai năm 2013 và những văn bản hướng dẫn thi hành có nhiều pháp luật về trích lục bản đồ địa chính nhưng lại không định nghĩa hay lý giải trích lục bản đồ địa chính là gì .

Theo Phụ lục số 13 ban hành kèm theo Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính thì trích lục bản đồ địa chính chứa những thông tin về thửa đất, gồm:

– Số thứ tự thửa đất, tờ bản đồ, địa chỉ thửa đất ( xã, huyện, tỉnh ) ;– Diện tích thửa đất ;– Mục đích sử dụng đất ;– Tên người sử dụng đất và địa chỉ thường trú ;– Các đổi khác của thửa đất so với sách vở pháp lý về quyền sử dụng đất ;– Bản vẽ thửa đất gồm : Sơ đồ thửa đất, chiều dài cạnh thửa .Như vậy, trích lục bản đồ địa chính là một hình thức phân phối, xác nhận thông tin thửa đất .

Trích đo địa chính thửa đất là gì?

Theo khoản 5 Điều 3 Thông tư 25/2014 / TT-BTNMT, trích đo địa chính thửa đất là việc đo đạc địa chính riêng so với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính để ship hàng nhu yếu quản trị đất đai .Kết quả của trích đo địa chính là mảnh trích đo địa chính ( đây là bản vẽ biểu lộ hiệu quả trích đo thửa đất ). Trích đo địa chính là một trong những thành phần của hồ sơ trình Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện, tỉnh phát hành quyết định hành động tịch thu đất, hồ sơ giao đất, cho thuê đất không trải qua đấu giá quyền sử dụng đất …

Các trường hợp cần trích lục, trích đo địa chính

1. Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận

Theo điểm b khoản 3 Điều 70 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP khi ĐK đất đai, gia tài gắn liền với đất, cấp Giấy ghi nhận lần đầu và ĐK bổ trợ so với gia tài gắn liền với đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng thực trạng ranh giới sử dụng đất đã đổi khác thì Văn phòng ĐK đất đai sẽ trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất .

2. Cấp lại Giấy chứng nhận

Theo khoản 3 Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP khi cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất thì Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất.

3. Là căn cứ để giải quyết tranh chấp đất đai

Sau khi hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy Ban Nhân Dân cấp xã không thành nếu những bên lựa chọn xử lý tranh chấp tại Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện, tỉnh thì trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính qua những thời kỳ tương quan đến diện tích quy hoạnh đất tranh chấp là một trong những địa thế căn cứ để xử lý tranh chấp đất đai ( theo điểm c khoản 3 Điều 89 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP ) .

4. Người xin giao đất, thuê đất có yêu cầu

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 30/2014 / TT-BTNMT khi nhận giao đất, thuê đất không trải qua đấu giá quyền sử dụng đất so với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh thì người xin giao đất, thuê đất phải nộp 01 bộ hồ sơ .– Trong hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất phải có trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất .– Cơ quan tài nguyên và môi trường tự nhiên có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng trích lục bản đồ địa chính thửa đất so với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc triển khai trích đo địa chính thửa đất theo nhu yếu của người xin giao đất, thuê đất .

5. Là thành phần hồ sơ trình UBND cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Khoản 2 Điều 6 Thông tư 30/2014 / TT-BTNMT lao lý : Hồ sơ trình Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh hoặc cấp huyện quyết định hành động được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất phải có trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất .

6. Là thành phần hồ sơ trình UBND quyết định thu hồi đất

Khi Nhà nước tịch thu đất vì mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh ; tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội vì quyền lợi vương quốc, công cộng thì có những loại hồ sơ như hồ sơ trình phát hành thông tin tịch thu đất ( Điều 9 Thông tư 30/2014 / TT-BTNMT ), hồ sơ trình phát hành quyết định hành động kiểm đếm bắt buộc ( Điều 10 Thông tư 30/2014 / TT-BTNMT ), hồ sơ trình phát hành quyết định hành động tịch thu đất, quyết định hành động cưỡng chế tịch thu đất ( Điều 11 Thông tư 30/2014 / TT-BTNMT ) .Trong tổng thể những loại hồ sơ trên đều phải có trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất .

Kết luận:

– Trích lục bản đồ địa chính thửa đất là hình thức cung cấp, xác thực thông tin về đất đai.

– Trích đo địa chính thửa đất là việc đo đạc địa chính riêng so với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính, tác dụng của trích đo là mảnh trích đo địa chính .– Trích lục bản đồ địa chính thửa đất không phải là sách vở ghi nhận quyền sử dụng đất mà trích lục và trích đo địa chính Giao hàng nhu yếu quản trị đất đai như được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất, tịch thu đất, xử lý tranh chấp đất đai .Theo luatvietnam

Rate this post