trò chơi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Pyramid 2000 là một trò chơi phiêu lưu tưởng tượng tương tác.

Pyramid 2000 is an interactive fiction game.

WikiMatrix

Danh sách trò chơi tách biệt với trang Danh sách cửa hàng thuộc ứng dụng của bạn.

Your game listing is separate from your app’s Store listing page.

support.google

Ca ngợi đồ họa và gameplay 3D tiên tiến của máy, nhưng chỉ trích việc thiếu trò chơi.

Reviewers praised the console’s advanced 3D graphics and gameplay, while criticizing the lack of games.

WikiMatrix

Cô sau đó mất hứng thú với trò chơi này sau cái chết của mẹ.

She lost interest in the game after the death of her mother.

WikiMatrix

Xuyên suốt trò chơi, Sarge lần lượt giải cứu từng thành viên trong biệt đội Bravo của mình.

Throughout the game, Sarge rescues commandos of his own unit, Bravo Company.

WikiMatrix

Một trò chơi.

It’s a game.

OpenSubtitles2018. v3

Cuối cùng tôi nhận thức được là chơi trò chơi chiếm quá nhiều thì giờ và năng sức.

I finally realized that it was taking up too much of my time and energy.

jw2019

Vâng và điều này là thực sự đáng chú ý với cộng đồng phát triển trò chơi.

So this has actually been a little bit startling to the game– development community.

QED

Trò chơi bắt đầu, ông bạn già.

Game on, old friend.

OpenSubtitles2018. v3

Khi tôi còn nhỏ, trò chơi vui nhất là vọc cát trên bãi biển.

Just thinking when we were kids, the biggest treat was to play on the beach in the sand.

OpenSubtitles2018. v3

Có những trò chơi được khen vì có tác dụng giáo dục và giải trí.

There are games that are praised for being educational and entertaining.

jw2019

Mọi thứ là một trò chơi, Lander.

Everything is a game, Lander.

OpenSubtitles2018. v3

Một khía cạnh liên tục thay đổi khác là số lượng các giai đoạn trong trò chơi.

Another constantly changing aspect was the number of phases in the game.

WikiMatrix

Trong trò chơi, nhà phát triển đã theo dõi từng cấp bằng lượt xem màn hình.

In the game, the developer is already tracking each level with a screen view.

support.google

Có những trò chơi như mạo hiểm, thi đố, chiến lược và hành động.

There were adventure games, quiz games, strategy games, and action games.

jw2019

Họ nói rằng trò chơi có khoảng 30 giờ chơi và có giá trị chơi lại nhiều lần .

They stated that the game had roughly 30 hours of gameplay, and was worth playing multiple times.

WikiMatrix

Ngươi có biết trò chơi này không?

Do you know this forbidden game?

OpenSubtitles2018. v3

Đơn vị trao đổi trong trò chơi là vàng.

The unit of score in the game is “money”.

WikiMatrix

” Con muốn viết về những trò chơi điện tử.

” I want to write about video games.

QED

Khi ra mắt, trò chơi có 11 bản đồ và 5 chế độ chơi khác nhau cho PVE và PVP.

At launch, the game featured 11 maps and 5 different gameplay modes spanning both PVE and PVP.

WikiMatrix

Đó là định nghĩa của trò chơi bất tận.

That’s the definition of “infinite game.”

ted2019

trò chơi mà anh đang thua.

It’s a game you’ve been losing.

OpenSubtitles2018. v3

Theo lý thuyết trò chơi, thì mọi vật, mọi người, chỉ là kế hoạch dự phòng.

I mean, true game theory, everything, everyone is a contingency.

OpenSubtitles2018. v3

Trò chơi do hãng Silver Style Entertainment phát triển và Deep Silver phát hành vào năm 2004.

The game was developed by Silver Style Entertainment and published by Deep Silver in 2004.

WikiMatrix

Tuy nhiên, phải chăng những trò chơi hung bạo vẫn góp phần làm gia tăng vấn đề này?

But could it be that violent games still play a contributing role?

jw2019

Rate this post