Luyện từ và câu: TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG, TRẠNG THÁI. DẤU PHẨY tuần 8

Ngày đăng: 28/09/2013, 11:10

Luyện từ câu Điền các từ chỉ hoạt động vào chỗ chấm: Điền các từ chỉ hoạt động vào chỗ chấm: a, Thầy Thái . môn Toán. b, Bạn Ngọc . giỏi nhất lớp em. c, Cô Hiền bài rất hay. d, Bạn Hải tranh rất đẹp dạy học giản g vẽ Kiểm tra bài cũ Thứ ngày 6 tháng 10 năm 2010 Luyện từ câu Em hiểu thế nào là từ chỉ hoạt động? Theo em thế nào là từ chỉ trạng thái? Hoạt động là sự vận động, cử động, thường là nhằm một mục đích nào đó Trạng thái là Cách tồn tại của một vật xét về những mặt ít nhiều đã ổn định, không đổi Thứ ngày 6 tháng 10 năm 2010 Luyện từ câu Từ chỉ hoạt động trạng thái. Dấu phẩy Từ chỉ hoạt động trạng thái. Dấu phẩy Từ chỉ hoạt động trạng thái. Dấu phẩy 1. Tìm các từ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật sự vật trong những câu sau: Thứ ngày 6 tháng 10 năm 2010 Luyện từ câu chỉ hoạt động trạng thái loài vật sự vật. Con trâu ăn cỏ Từ chỉ hoạt động trạng thái. Dấu phẩy thái. Dấu phẩy 1. Tìm các trạng thái của loài vật sự vật trong những câu sau: Thứ ngày 6 tháng 10 năm 2010 Luyện từ câu Đàn Đàn bò bò uống uống nước nước dưới dưới sông. sông. thái. Dấu phẩy thái. Dấu phẩy 1. Tìm các trạng thái của loài vật sự vật trong những câu sau: Thứ ngày 6 tháng 10 năm 2010 Luyện từ câu Mặt trời toả ánh nắng rực rỡ. a a. . Con trâu Con trâu ăn ăn cỏ. cỏ. b. Đàn bò b. Đàn bò uống uống nước dưới sông. nước dưới sông. c. Mặt trời c. Mặt trời toả toả ánh nắng rực rỡ. ánh nắng rực rỡ. Con mèo, con mèo . theo con chuột vuốt, nanh Con chuột quanh Luồn hang … hốc. Đồng dao Đuổi nhe Giơ chạy luồn 2 2. Chọn từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống : : ( giơ, đuổi, chạy, nhe, luồn) Thứ ngày 6 tháng 10 năm 2010 Luyện từ câu Từ chỉ hoạt động trạng thái. Dấu phẩy 3. Có thể đặt dấu phẩy vào những chỗ nào trong mỗi câu sau ? a. Lớp em học tập tốt lao động tốt. b. Cô giáo chúng em rất yêu thương quý mến học sinh. c. Chúng em luôn kính trọng biết ơn các thầy giáo cô giáo., ,, , Thứ ngày 6 tháng 10 năm 2010 Luyện từ câu Từ chỉ hoạt động trạng thái. Dấu phẩy […]…Các bạn đang múa Chim bay Thác đổ Chúng em lao động Em bé khóc Em bé ngủ Thứ ngày 6 tháng 10 năm 2010 Luyệ n từ c âu Từ c hỉ ho ạt độ ng trạng thái Dấu phẩy *Hoạt động là sự vận động, cử động, thường là nhằm một mục đích nào đó *Trạng thái là Cách tồn tại của một vật xét về những mặt ít nhiều đã ổn định, không đổi . hoạt động trạng thái. Dấu phẩy Từ chỉ hoạt động trạng thái. Dấu phẩy Từ chỉ hoạt động trạng thái. Dấu phẩy 1. Tìm các từ chỉ hoạt động, trạng thái của. cỏ Từ chỉ hoạt động trạng thái. Dấu phẩy Từ chỉ hoạt động trạng thái. Dấu phẩy 1. Tìm các từ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật và sự vật trong những

câuĐiền cácđộng vào chỗ chấm: Điền cácđộng vào chỗ chấm: a, Thầy Thái. môn Toán. b, Bạn Ngọc. giỏi nhất lớp em. c, Cô Hiềnbài rất hay. d, Bạn Hảitranh rất đẹp dạy học giản g vẽ Kiểm tra bài cũ Thứngày 6 tháng 10 năm 2010câuEm hiểu thế nào làđộng? Theo em thế nào làthái?động là sự vậncửthường là nhằm một mục đích nào đóthái là Cách tồn tại của một vật xét về những mặt ít nhiều đã ổn định, không đổi Thứngày 6 tháng 10 năm 2010câuđộngđộngđộng1. Tìm cácthái của loài vậtsự vật trong những câu sau: Thứngày 6 tháng 10 năm 2010câuđộngthái loài vật sự vật. Con trâu ăn cỏđộng Từ chỉ hoạt động trạng1. Tìm các từ chỉ hoạt động thái của loài vậtsự vật trong những câu sau: Thứngày 6 tháng 10 năm 2010câu Đàn Đàn bò bò uống uống nước nước dưới dưới sông. sông. Từ chỉ hoạt động trạng Từ chỉ hoạt động trạng1. Tìm các từ chỉ hoạt động thái của loài vậtsự vật trong những câu sau: Thứngày 6 tháng 10 năm 2010câu Mặt trời toả ánh nắng rực rỡ.a a. . Con trâu Con trâu ăn ăn cỏ. cỏ. b. Đàn bò b. Đàn bò uống uống nước dưới sông. nước dưới sông. c. Mặt trời c. Mặt trời toả toả ánh nắng rực rỡ. ánh nắng rực rỡ.Con mèo, con mèo. theo con chuộtvuốt,nanh Con chuộtquanh Luồn hang …hốc. Đồng dao Đuổi nhe Giơ chạy luồn 2 2. Chọntrong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống : : ( giơ, đuổi, chạy, nhe, luồn) Thứngày 6 tháng 10 năm 2010câuđộng3. Có thể đặtvào những chỗ nào trong mỗi câu sau ? a. Lớp em học tập tốt lao động tốt. b. Cô giáo chúng em rất yêu thương quý mến học sinh. c. Chúng em luôn kính trọng biết ơn các thầy giáo cô giáo., ,, , Thứngày 6 tháng 10 năm 2010câuđộng[…]…Các bạn đang múa Chim bay Thác đổ Chúng em lao động Em bé khóc Em bé ngủ Thứngày 6 tháng 10 năm 2010 Luyệ nc âuc hỉ ho ạt độ ngthái*Hoạtđộng là sự vậncửthường là nhằm một mục đích nào đó *Trạngthái là Cách tồn tại của một vật xét về những mặt ít nhiều đã ổn định, không đổi. hoạt động trạng thái. Dấu phẩy Từ chỉ hoạt động trạng thái. Dấu phẩy Từ chỉ hoạt động trạng thái. Dấu phẩy 1. Tìm các từ chỉ hoạt động, trạng thái của. cỏ Từ chỉ hoạt động trạng thái. Dấu phẩy Từ chỉ hoạt động trạng thái. Dấu phẩy 1. Tìm các từ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật và sự vật trong những

Rate this post