tự chủ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Nhưng vào đêm trăng tròn, nạn nhân sẽ mất đi tự chủ.

But at the full moon, the victim loses his own will.

OpenSubtitles2018. v3

Chỉ có hai cộng đồng là Xứ Basque và Navarre có quyền tự chủ tài chính hoàn toàn.

Only two communities—the Basque Country and Navarre—have full fiscal autonomy.

WikiMatrix

4 Việc thiếu tự chủ thật đã đem lại những hậu quả tàn khốc biết bao!

4 What a harvest the lack of self-control has been reaping!

jw2019

Như trong cuộc đối thoại trên, một số vấn đề có thể khiến bạn dễ mất tự chủ.

( Ecclesiastes 3 : 1, 7 ) As demonstrated in the altercation quoted earlier, some problems may evoke strong emotions .

jw2019

Tại sao tính tự chủ lại quan trọng đến thế

Why Self-Control Is So Important

jw2019

Vun trồng bông trái của sự tự chủ

Cultivating the Fruit of Self-Control

jw2019

Người nghiện rượu mất khả năng tự chủ.

Addicts lose control over their actions.

WikiMatrix

Có cha mẹ hướng dẫn quá trình này, tính tự chủ gia tăng trong suốt các năm học”.

With parents guiding the process, self-control increases throughout the school years.”

jw2019

Anh ta hẳn phải mất tự chủ mới cư xử như vậy.

To behave like that, he must be out of his mind .

Tatoeba-2020. 08

17 Trong sự cư xử giữa cha mẹ và con cái cũng cần phải có sự tự chủ.

17 Self-control is also needed in the parentchild relationship.

jw2019

15, 16. a) Điều gì sẽ giúp một người chồng tự chủ?

15, 16. (a) What will help a husband to exercise self-control?

jw2019

Quyết tâm không vượt quá giới hạn đó; hãy tiết độ hoặc tự chủ.

Resolve not to exceed them; exercise selfcontrol.

jw2019

Việc Nhịn Ăn Dạy Được Tính Tự Chủ

Fasting Teaches Self-Control

LDS

Ổng có thể không tự chủ được nữa.

He might not be able to help himself.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng người mạnh mẽ sẽ thể hiện tính tự chủ ngay cả khi ở một mình.

But it takes a real man or a real woman to display self-control even when in private.

jw2019

Tín đồ đấng Christ cần phải tự chủ trong việc ăn uống (tiết độ)

Christians need to exercise self-control regarding food and drink

jw2019

Tại sao tình yêu thương thật sự giúp cho việc giữ tự chủ?

Why is love a real help in exercising self-control?

jw2019

4 Sứ đồ Phao-lô nhận biết tính tự chủ là một phần quan trọng của đạo đấng Christ.

4 The apostle Paul recognized self-control as a vital part of Christianity.

jw2019

Tôi vẫn cầu nguyện xin có tính tự chủ.

I still pray for selfcontrol in this regard.

jw2019

Tự chủ thời đại – Chương XI”.

Old Version” paragraph XI”.

WikiMatrix

18 Trên hết mọi sự, chúng ta nên nhớ rằng tự chủ bao hàm tâm trí và cảm xúc.

18 Above all, we should remember that self-control involves the mind and emotions.

jw2019

3 Hãy vun trồng tính tự chủ

3 Cultivate Self-Control

jw2019

Để là một người biết lắng nghe và cảm thông, chúng ta cần tự chủ.

Being an empathetic listener requires self-discipline.

jw2019

Đãi thân thể ông một cách nghiêm khắc đòi hỏi ông phải tự chủ (I Cô-rinh-tô 9:27).

Pummeling his body required exercising self-control. —1 Corinthians 9:27.

jw2019

Tấn công đột ngột cho thấy sự vô tổ chức, không tự chủ.

Blitz attacks suggests disorganization, no self-confidence.

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post