đồng nghĩa trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Thaumaleidae Bezzi, 1913 Đồng nghĩa: Orphnephilidae.

Thaumaleidae Bezzi, 1913 Synonym: Orphnephilidae.

WikiMatrix

Bây giờ hủy hội nghị hòa bình đồng nghĩa với tuyên bố chiến tranh.

To cancel the summit now would be tantamount to war.

OpenSubtitles2018. v3

20 từ đồng nghĩa.

Ten symonyms.

OpenSubtitles2018. v3

Đồng nghĩa: Prototendipedidae.

Synonym: Prototendipedidae.

WikiMatrix

Tất cả được nối với một loạt đồng nghĩa gốc duy nhất, “thực thể” (entity).

All are linked to a unique beginner synset, “entity”.

WikiMatrix

Marx cho rằng “giá cả” và “giá trị” của một mặt hàng là không đồng nghĩa.

Marx held that the “price” and the “value” of a commodity were not synonymous.

WikiMatrix

Erythrina falcata (tên đồng nghĩa Corallodendron falcatum (Benth.)

Corallodendron falcatum ( Benth. )

WikiMatrix

Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ có vài hình thức tự sao chép.

So that means that we can have some form of self – replication .

QED

Ngày xửa ngày xưa trên đất Mỹ, vào đại học không đồng nghĩa tốt nghiệp trong nợ nần.

Once upon a time in America, going to college did not mean graduating with debt.

ted2019

Trachodon longiceps có thể là danh pháp đồng nghĩa của E. annectens.

Trachodon longiceps may be a synonym of E. annectens as well.

WikiMatrix

6 tháng ngủ lề đường đồng nghĩa là vô gia cư rồi đấy.

Six months on the street means you don ” t have a home.

OpenSubtitles2018. v3

Ở vị trí cao đồng nghĩa với việc bạn được nhận thu nhập cao khi nghỉ hưu.

Being up at the top means that you’re enjoying a high income in retirement.

ted2019

Vì thế số lượng đồng nghĩa với sự mất cân bằng năng lượng Trái đất.

So the key quantity is Earth’s energy imbalance.

ted2019

Mormotomyiidae Austen, 1936 Muscidae Latreille, 1802 Mydidae Latreille, 1809 Đồng nghĩa: Mydaidae, Mydasidae Mystacinobiidae Mythicomyiidae Đồng nghĩa: Cyrtosiidae, Mythicomyiinae.

Mormotomyiidae Austen, 1936 Muscidae Latreille, 1802 Mydidae Latreille, 1809 Synonyms: Mydaidae, Mydasidae Mystacinobiidae Holloway, 1976 Mythicomyiidae Synonyms: Cyrtosiidae, Mythicomyiinae.

WikiMatrix

Như là một từ đồng nghĩa, họ thường dùng âm thanh bối cảnh xung quanh.

Well, as a synonym, they often use ambiences.

ted2019

Có một phân loài: Staphylaea nucleus madagascariensis (Gmelin, 1791) (đồng nghĩa: Cypraea madagascariensis Gmelin, 1791) (common name: the wrinkled cowrie).

There is one subspecies: Staphylaea nucleus madagascariensis (Gmelin, 1791) (synonym : Cypraea madagascariensis Gmelin, 1791) (common name: the wrinkled cowrie).

WikiMatrix

Nhưng đến sát không đồng nghĩa thắng cuộc, chẳng phải thế sao?

But coming close wasn’t the same as winning, was it?

Literature

Cậu lấy trộm nó đồng nghĩa đã gây một Đại họa lớn.

Your theft has caused a catastrophe !

QED

Lượng trích dẫn lớn đồng nghĩa với IF tạp chí này tăng lên 1.44.

The large number of citations meant that the impact factor for that journal increased to 1.44.

WikiMatrix

Từ đồng nghĩa cũng là một vấn đề đau đầu.

Synonyms presented another headache.

jw2019

Theo họ, có trình độ học vấn tốt thường đồng nghĩa với việc học lên cao.

To such parents, a good education often means higher education.

jw2019

Hiện tại nó được coi là đồng nghĩa của Rhynchina.

It is often considered to be a synonym of Rhynchina.

WikiMatrix

Hiện tại nó được coi là đồng nghĩa của Bastilla.

It is now considered to be a synonym of Bastilla.

WikiMatrix

George Myers (1931) coi Pseudotropichthys là đồng nghĩa với Cranoglanis, cũng như mô tả họ Cranoglanididae.

George Myers (1931) synonymized Pseudotropichthys with Cranoglanis, as well as described the family Cranoglanididae.

WikiMatrix

Nó không đồng nghĩa với “quốc gia có chủ quyền”.

It is not synonymous with “sovereign state”.

WikiMatrix

Rate this post