ở trong nhà trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Hãy ở trong nhà.

Stay indoors.

OpenSubtitles2018. v3

Maggie, ai ở trong nhà vậy?

Maggie, who’s at the house?

OpenSubtitles2018. v3

Cha mẹ không biết con phải ở trong nhà Cha con sao?”

Did you not know that I must be in the house of my Father?”

jw2019

Chị ở trong nhà gã đàn ông đó cả đêm sao?

Were you at his place all night?

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta đang ở trong nhà chứa máy bay của con tàu.

We’re in the main hangar across from the ship.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng hắn đã ở trong nhà của tôi, SY!

You know he was in my house!

OpenSubtitles2018. v3

Café ở trong nhà bếp nếu anh muốn dùng…

There’s a pot of coffee in the kitchen, so…

OpenSubtitles2018. v3

Em không muốn bà ấy ở trong nhà này.

I don’t want her in this house.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu có các em tại đấy, các em muốn ở trong nhà nào?—

If you had been there, in which of the houses would you have wanted to be?—

jw2019

Bài học ở đây là: kẻ ở trong nhà kính không nên ném đá.

So the moral of the story is: people in glass houses shouldn’t throw stones.

ted2019

Em vẫn có thể ở trong nhà chị.

You can still stay under my roof.

OpenSubtitles2018. v3

Hầu hết tôi chỉ ở trong nhà.

Spent a lot of time indoors.

OpenSubtitles2018. v3

Ngoại trừ lúc ở trong nhà phải không?

ASIDE FROM BUILDING INTERIORS?

OpenSubtitles2018. v3

Một đứa trẻ từ trường học đang ở trong nhà ngài.

A child from the school is in your house.

OpenSubtitles2018. v3

Hai người khác ở trong nhà dưỡng lão chăm chú nhìn tôi với vẻ bối rối.

Two other residents of the nursing home gazed at me with puzzled expressions.

LDS

Và tôi không muốn có rác rưởi ở trong nhà tôi.

And I don’t want trash around my family.

OpenSubtitles2018. v3

Tao nghĩ có một linh hồn ở trong nhà tắm đang cần được cứu rỗi.

I think there’s a soul in the bathroom that needs saving.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta có lẽ khó mà ở trong nhà với đầy những túi cát tại các cửa sổ

We could not possibly stay indoors, with all these sandbags at the windows.

QED

Lỡ có ai đó ở trong nhà thì sao?

Because it’s possible someone else lives here now .

QED

Và khi mẹ cho con ăn, chúng ta nghe bố con hát ở trong nhà bếp, đúng không?

And when I was feeding you, we heard daddy singing from the kitchen, didn’t we?

OpenSubtitles2018. v3

Ý cô là, những người đó đã ở trong nhà cô.

I mean, these people… were inside my house.

OpenSubtitles2018. v3

Đó là điều Chúa Giê-su đã làm khi ngài ở trong nhà Đức Chúa Trời.

That is what Jesus did when he was in God’s house.

jw2019

“Arthur Radley chỉ ở trong nhà, vậy thôi,” cô Maudie nói.

“””Arthur Radley just stays in the house, that’s all,”” said Miss Maudie.”

Literature

Cái rèm cũ của mẹ vẫn ở trong nhà kho chứ?

Mamas curtains are still in the basement?

OpenSubtitles2018. v3

Hoặc người gửi đã ở trong nhà, liên tưởng nó cho cô bé.

Or the sender was in the house, associated it with her.

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post