Nghĩa của từ ‘tương quan’ trong Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” tương quan “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ tương quan, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ tương quan trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Để cho bạn một cảm nhận về sự tương quan [correlation], sự tương quan vào khoảng 0,5.

2. Để cho bạn một cảm nhận về sự tương quan [ correlation ], sự tương quan vào khoảng 0, 5.

3. Có một sự tương quan gần đến lạ thường.

4. Bướm, cây và kiến —Mối tương quan thiết yếu

5. Cảm giác tội lỗi tương quan nghịch với những điều đó.

6. ” Đây là cấu trúc tương quan của thực tế khách quan. “

7. Ví dụ như bạn có màu xanh lá tương quan với những thông tin về xúc giác, hoặc vùng màu xanh dương tương quan với thông tin thính giác.

8. Không có bất cứ sự tương quan nào với thế giới thực.

9. Giá trị bộ tương quan (hoặc chặn truy xuất bộ nhớ cache).

10. Xem xét mối tương quan giữa mỗi tiểu đề và tựa đề

11. Mối tương quan giữa sinh học và kiến trúc có thể thấy rõ.

12. Việc tăng độ tương quan có thể giúp đỡ giảm đồ tạo tác. Độ tương quan có thể nằm trong phạm vi #. Giá trị có ích là #. # và giá trị gần #, v. d. #. # và #. #. Việc dùng giá trị độ tương quan cao hơn sẽ giảm hiệu ứng mài sắc của phần bổ sung

13. Họ có thể vì họ không liên kết kết quả với sự tương quan.

14. Đây, nó có mối tương quan với đơn vị đo sự bất bình đẳng.

15. Các sinh viên vẫn báo cáo thấy một mối tương quan tích cực mạnh mẽ.

16. Tuy nhiên, tranh đấu vũ trang và chính trị phi vũ trang có tương quan.

17. Đây là ghi chép bài thuyết trình của tôi – có thể có sự tương quan.

18. Văn bản và bản vẽ không tương quan với nhau ngay cả theo chủ đề.

19. Đây là công trình về mặt trời và trái đất, trong tỷ lệ tương quan.

20. Tôi đã kiểm tra hết mọi tương quan khả tưởng về lần nhật thực này.

21. Nói chung mật độ của các hợp chất này tương quan với số lượng clorua.

22. Cấu trúc và thành phần được xác định bởi nhiều yếu tố môi trường tương quan.

23. 8. (a) Có mối tương quan nào giữa trái thánh linh và bông trái Nước Trời?

24. Không hề có mối tương quan nào giữa sự thay đổi giới tính và bạo lực.

25. Mức cholesterol cao đã được chứng minh là có tương quan với các bệnh tim mạch.

26. HOESY là NOESY tương quan chéo giữa các nguyên tử của các nguyên tố khác nhau.

27. Kế đó, để ý cẩn thận đến mối tương quan giữa các tiểu đề và chủ đề.

28. Hãy nghĩ tới những thứ già cỗi nhất trên Trái Đất, nhưng tương quan với vũ trụ.

29. Những vụ bạo lực giữa giới trẻ thường được xem là bằng chứng có sự tương quan.

30. * Lời Mặc Môn phù hợp với chỗ nào trong mối tương quan với những biên sử khác này?

31. Công thức tương quan các trạng thái ban đầu được xây dựng bởi Hugh Everett vào năm 1957.

32. Và cuối cùng có thể hiểu chúng không có sự khác biệt tương quan mà có nguyên nhân.

33. Bạn chỉ ra tất cả những mối quan hệ nối kết, tất cả những mối tương quan này.

34. Hãy lưu ý cách sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh mối tương quan hết sức quan trọng này.

35. Thế nên sự phát triển tương quan sọ não tương đương với sự lớn lên của hộp sọ.

36. Mối tương quan giữa sự hối cải, Sự Chuộc Tội và sự xứng đáng cá nhân là gì?

37. Việc sử dụng các loại ma túy như cocain có một mối tương quan cao với tự sát.

38. Chúng ta sở hữu bộ não tương quan với cơ thể mình lớn hơn bất kì loài vật nào.

39. Vì đây là cái mà tôi muốn nói Tôi học nhiều về tương quan dân tộc, từ vật này.

40. Tỉ lệ huỷ các tế bào thần kinh đặc biệt này tương quan với lượng giấc ngủ sóng chậm .

41. Đây có lẽ là một thí nghiệm đầu tiên, có tương quan với thí nghiệm về điện của Galvani.

42. Chấm đỏ cho thấy chi phí cho mỗi sinh viên tương quan với sự giàu có của nước đó.

43. Hiện đang có sự bất tương quan giữa những gì khoa học biết và những gì doanh nghiệp làm.

44. Trước nhất, hãy xem xét điều người ta thường cho là mối tương quan giữa tiền bạc và hạnh phúc.

45. Tôi tìm sự tương quan và khác biệt trong những giải pháp cho các vấn đề sinh học cơ bản.

46. Có một tương quan tốt đẹp giữa tình yêu với Lego và khối lượng Lego mà mọi người lắp được.

47. Điều thiết yếu không kém là mối tương quan giữa cường độ của điện từ lực và ba lực kia.

48. Không có tương quan với các đặc tính di truyền khác, hoặc có nguồn gốc dân tộc, được biết đến.

49. Thực ra, việc tranh luận về khảo cổ ít có tương quan trực tiếp đến lời tường thuật trong Kinh Thánh.

50. Hiệu ứng kết hợp của hai lỗi biến thiên vì Vol-Strata không tương quan đến chất lượng môi trường sống.

Rate this post