Tỷ lệ tăng trưởng của doanh nghiệp là gì

Cách tính tốc độ tăng trưởng của công ty

Tỷ lệ tăng trưởng bền vững và kiên cố là tỷ lệ mà doanh nghiệp hoàn toàn có thể tăng doanh thu mà không phải đi vay từ những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoặc nhà đầu tư. Đối với chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ, tỷ lệ này diễn đạt doanh thu tăng lên hàng năm mà không phải góp vốn đầu tư thêm bằng vốn tự có hoặc đi vay ngân hàng nhà nước. Chủ doanh nghiệp lớn hay nhỏ đều phải tính tỷ lệ tăng trưởng bền vững và kiên cố, và sử dụng chúng để quyết định liệu họ có đủ vốn cung ứng nhu yếu tăng trưởng vĩnh viễn hay không .

1. Chia doanh thu cho tổng tài sản.Đây là tỷ lệ sử dụng tài sản, phần trăm doanh thu hàng năm tính trên tổng tài sản.

Ví dụ:Tổng tài sản cuối năm là 100 tỷ đồng. Tổng doanh thu cả năm là 25 tỷ đồng. Tỷ lệ sử dụng tài sản là 25/100, hay 25%, có nghĩa là mỗi năm bạn tạo được doanh thu tương đương 25% tổng tài sản.

2. Chia lợi nhuận ròng cho tổng doanh thu.Đây là tỷ suất sinh lời của công ty, hay tỷ lệ phần trăm trong tổng doanh thu được giữ lại cuối năm sau khi thanh toán mọi chi phí. (Lợi nhuận ròng bằng doanh thu trừ chi phí).

Ví dụ : Lợi nhuận ròng là 5 tỷ đồng. Tỷ suất sinh lời là 5/25, hay 20 %, có nghĩa là hàng năm bạn giữ lại cho công ty 20 % lệch giá, phần còn lại thanh toán giao dịch ngân sách kinh doanh thương mại .

3. Chia tổng nợ cho tổng vốn chủ sở hữu.Đây là tỷ lệ sử dụng tài chính của công ty. Tính tổng vốn chủ sở hữu bằng tổng tài sản trừ tổng nợ.

Ví dụ : Tổng nợ là 50 tỷ đồng. Tổng vốn chủ sở hữu là 50 tỷ đồng. Tỷ lệ sử dụng kinh tế tài chính là 100 % .

4. Nhân tỷ lệ sử dụng tài sản, tỷ suất sinh lời và tỷ lệ sử dụng tài chính với nhau.Nhân ba tỷ lệ vừa được tính với nhau, ta được tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE). Chỉ số ROE là tỷ lệ lợi nhuận công ty giữ lại và sử dụng để sinh lời trong tương lai.[1]

Ví dụ:nhân ba tỷ số với nhau 25% x 20% x 100% được chỉ số ROE bằng 5%.

5. Chia tổng giá trị cổ tức cho lợi nhuận ròng.Đây là tỷ lệ cổ tức, phần trăm thu nhập chi trả cho cổ đông. (Nếu bạn sở hữu doanh nghiệp nhỏ, bất kỳ khoản tiền nào bạn giữ lại cho mình vào cuối năm, ngoài tiền lương, được gọi là cổ tức).
Ví dụ: Lợi nhuận ròng là 5 tỷ đồng. Giá trị cổ tức là 0,5 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức sẽ là 0,5/5 = 10%.

6. Trừ 100% cho tỷ lệ cổ tức.Đây là tỷ lệ lợi nhuận giữ lại của công ty, hay phần trăm thu nhập ròng được công ty giữ lại sau khi chi trả cổ tức.

Ví dụ: 100% 10% = 90% là tỷ lệ lợi nhuận giữ lại.
Tỷ lệ lợi nhuận giữ lại công ty rất quan trọng vì chỉ số này cho biết số thu nhập sẽ chi trả cho cổ tức trong tỷ lệ tăng trưởng bền vững và giả định việc tiếp tục trả cổ tức với tỷ lệ như vậy trong tương lai.

7. Nhân tỷ lệ lợi nhuận giữ lại với chỉ số ROE.Đây là tỷ lệ tăng trưởng bền vững. Chỉ số này mô tả lợi nhuận thu được từ việc đầu tư kinh doanh mà không phải phát hành thêm cổ phiếu, đầu tư thêm vào vốn chủ sở hữu, vay thêm nợ hay tăng lợi nhuận cận biên.[2]

Ví dụ: nhân chỉ số ROE vừa được tính với tỷ lệ lợi nhuận giữ lại 5% x 90% để được tỷ lệ tăng trưởng bền vững là 4,5%. Như vậy, doanh nghiệp có thể đạt tỷ lệ tái đầu tư lợi nhuận là 4,5% hàng năm.

tag : sàn chứng khoán biểu đồ vinamilk gì nhanh nhất quốc tế tốt tnhh xanh toàn kế hoạch tập trung chuyên sâu trung bình ishare

Video liên quan

Rate this post