tỷ trọng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Năm 2004, Kochetova ước tính Gyptis có khối lượng là 1,25×1019 kg với một tỷ trọng cao là 5,53 g/cm3.

In 2004, Kochetova estimated Gyptis to have a mass of 1.25×1019 kg with a high density of 5.53 g/cm3.

WikiMatrix

Tỷ trọng dân số từ 65 tuổi trở lên là 6,5% vào năm 2017, dự kiến sẽ đạt 21% vào năm 2050.

The share of the population aged 65 or over was 6.5% in 2017, and that is expected to reach 21% by 2050.

worldbank.org

Tro xương thường có tỷ trọng riêng khoảng 3,10 g/mL và điểm nóng chảy khoảng 1.670 °C (3.038 °F).

Bone ash usually has a density around 3.10 g/mL and a melting point of 1670 °C (3038 °F).

WikiMatrix

Polymethylpentene nóng chảy ở ≈ 235 °C và có tỷ trọng thấp (0,84 g·cm3).

Polymethylpentene melts at ≈ 235 °C. It has a very low density (0.84 g/cm3) and is transparent.

WikiMatrix

Hợp kim tỷ trọng cao.

Denser alloy.

OpenSubtitles2018. v3

Các cổ phiếu sau khi được chọn sẽ được cho tỷ trọng bằng nhau là 1/30.

The selected stocks are assigned with an equal weight of 1/30.

WikiMatrix

Chúng có tỷ trọng khác nhau.

They have very different densities.

ted2019

Tỷ trọng của khu vực chế tạo trong GNP tăng từ 14,3% vào năm 1962 lên 30,3% năm 1987.

The manufacturing sector grew from 14.3 percent of the GNP in 1962 to 30.3 percent in 1987.

WikiMatrix

Các giống cừu này chiếm tỷ trọng bầy lớn thứ hai ở New Zealand.

The breed makes up the second largest flock in New Zealand.

WikiMatrix

Nó có màu vết vạch vàng hoặc nâu nhạt, độ cứng 3,5–4, và tỷ trọng 3,9–4,1.

It has a yellow or light brown streak, a Mohs hardness of 3.5–4, and a specific gravity of 3.9–4.1.

WikiMatrix

Tỷ trọng doanh nghiệp hợp danh không đáng kể.

Insufficient entrepreneurship .

WikiMatrix

San hô đỏ có tỷ trọng riêng (relative density) là 3,86 và độ cứng 3,5 theo thang độ cứng Mohs.

Precious coral has relative density of 3.86 and hardness 3.5 on the Mohs scale.

WikiMatrix

Nó có độ cứng Mohs khoảng 2,5 – 3,5 và tỷ trọng riêng khoảng 3,77 – 3,99.

It has a Mohs hardness of 2.5 – 3.5 and a specific gravity of 3.77 – 3.99.

WikiMatrix

Ngành công nghiệp đầu tiên sẽ chiếm một tỷ trọng lớn, với rất nhiều người chơi.

The first industry will be a high volume, a lot of players.

ted2019

Ồ, đó là do tỷ trọng của đá nguyên chất nhỏ hơn tỷ trọng của nước biển

Well, the density of pure ice is less than that of sea water.

QED

– Cơ cấu hàng xuất khẩu đa dạng hơn, tăng tỷ trọng hàng xuất khẩu công nghệ cao

– Diversified export composition : more hi-tech items

worldbank.org

Tỷ trọng của cả hai là 1,1 g/cm3.

The density of both would be 1.1 g/cm3.

WikiMatrix

Nó có độ cứng Mohs khoảng 6 – 7 và có tỷ trọng riêng rất cao, khoảng 10,6.

It has a Mohs hardness of 6 – 7 and a very high specific gravity of 10.6.

WikiMatrix

Tỷ trọng của các thù hình khác nhau thay đổi từ 16,00 g/cm3 đến 19,86 g/cm3.

Densities of the different allotropes vary from 16.00 g/cm3 to 19.86 g/cm3.

WikiMatrix

Đó là một loại bột màu đen, bóng mượt, trơ về mặt hóa học và có tỷ trọng thấp.

It is a black, lustrous, chemically inert powder with a low density.

WikiMatrix

Tỷ trọng của đá dao động từ 3,3 đến 2,7 g/cm3 với sự gia tăng thể tích đồng thời lên 30-40%.

The density changes from 3.3 to 2.7 g/cm3 with a concurrent volume increase on the order of 30-40%.

WikiMatrix

Nó có tỷ trọng riêng nhỏ nhất và điểm nóng chảy thấp nhất trong số các kim loại nhóm platin.

It is the least dense and has the lowest melting point of the platinum group metals .

WikiMatrix

Cái ổ phía ngoài làm từ ống nhựa polyethylene nóng với tỷ trọng cao thay cho những tấm chắn nóng.

Outer socket made by using heated high-density polyethylene pipes, rather than using heated sheets.

ted2019

Cái ổ phía ngoài làm từ ống nhựa polyethylene nóng với tỷ trọng cao thay cho những tấm chắn nóng.

Outer socket made by using heated high- density polyethylene pipes, rather than using heated sheets.

QED

Du lịch là lĩnh vực đang phát triển, dù không chiếm tỷ trọng cao như nhiều hòn đảo vùng Caribbean khác.

Tourism is a growing sector, although not as proportionately important as in many other Caribbean islands.

WikiMatrix

Rate this post