‘under the terms of the contract’ là gì?, Từ điển Anh – Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” under the terms of the contract “, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ under the terms of the contract, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ under the terms of the contract trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt1. ” Players under written contract ” .
“ Những lao lý ” dị ” trong hợp đồng của cầu thủ ” .

2. Life policies are legal contracts and the terms of the contract describe the limitations of the insured events.

Bảo hiểm nhân thọ có hợp đồng pháp lý và những pháp luật của hợp đồng miêu tả những số lượng giới hạn của những sự kiện bảo hiểm .
3. Under the terms of the surrender, Koxinga took over all the Dutch leases .
Theo những lao lý đầu hàng, Trịnh Thành Công thừa kế mọi hợp đồng cho thuê của người Hà Lan .
4. Your use of Google Ad Manager is governed by the terms of your Google Ad Manager contract .
Hoạt động sử dụng Google Ad Manager chịu sự kiểm soát và điều chỉnh của những pháp luật trong hợp đồng về Google Ad Manager .
5. Such a contract provided a legal guarantee that the terms agreed upon would be fulfilled .
Một khế ước như vậy bảo vệ về mặt pháp lý rằng những pháp luật đã thỏa thuận hợp tác sẽ được triển khai .
6. The ammunition that AEY had secured in Albania to fulfill the contract had originally come from Nước Trung Hoa, violating the terms of AEY’s contract with the US Army, banning Chinese ammunition .
Đạn dược mà AEY đã bảo vệ ở Albania để hoàn thành xong hợp đồng bắt đầu đến từ Trung Quốc, vi phạm những lao lý trong hợp đồng của AEY với Quân đội Mỹ, Hoa Kỳ cấm đạn dược Trung Quốc .
7. Lock products ( such as swaps, futures, or forwards ) obligate the contractual parties to the terms over the life of the contract .
Các loại sản phẩm khóa cứng ( ví dụ như những hoán đổi, tương lai, hoặc hợp đồng kỳ hạn ) ràng buộc những bên ký hợp đồng với những pháp luật trong suốt thời hạn của hợp đồng .
8. The ammunition that AEY had secured in Albania to fulfill the contract had originally come from Nước Trung Hoa, violating the terms of AEY’s contract with the US Army, which bans Chinese ammunition .
Đạn dược mà AEY đã bảo vệ ở Albania để hoàn thành xong hợp đồng khởi đầu có nguồn gốc từ Trung Quốc, vi phạm những lao lý trong hợp đồng của AEY với Quân đội Hoa Kỳ, vì nước Mỹ cấm những loại đạn của Trung Quốc .
9. Schleswig-Holstein was ordered from the Germaniawerft dockyard under the contract name ” Q. ”
Schleswig-Holstein được sản xuất tại xưởng tàu Germaniawerft dưới hợp đồng tên ” Q. ” .
10. If not defined here, capitalized terms have the meaning stated in the applicable contract for the Service ( ” Agreement ” ) .
Nếu không được định nghĩa ở đây, những từ viết hoa sẽ có ý nghĩa như đã nêu trong hợp đồng vận dụng cho Dịch Vụ Thương Mại ( ” Thỏa thuận ” ) .
11. It’s not easy doing what I do under the cloud of a one-year contract .
Không thuận tiện gì để làm những gì tôi đang làm với hợp đồng dưới một năm .
12. Northrop had begun advance construction of the carrier under a $ 2.7 billion contract in 2005 .
Northrop đã khởi đầu kiến thiết xây dựng con tàu dưới một hợp đồng trị giá 2.7 Tỷ Đô vào năm 2005 .

13. 33 Under compulsion by Rome, Antiochus III brought terms of peace to the king of the south.

33 Dưới áp lực đè nén của La Mã, Antiochus III buộc phải hòa hoãn với vua phương nam .
14. Under the terms of the 1947 peace treaty with the Allies, Italy relinquished all claims to Libya .
Theo những pháp luật của hiệp ước độc lập năm 1947 với những nước Đồng Minh, Ý từ bỏ mọi yêu sách so với Libya .
15. The contract for the ship was awarded to Howaldtswerke in Kiel under construction number 500 .
Hợp đồng sản xuất con tàu được trao cho hãng Howaldtswerke tại Kiel theo số hiệu sản xuất 500 .
16. They fear it in terms of jobs, in terms of disease, in terms of the economy, in terms of world situations. ”
Họ sợ mất việc làm, sợ bị bệnh, sợ kinh tế suy sụp, sợ tình hình quốc tế đổi khác ” .
17. The contract for ” Cruiser G ” was awarded on 17 September 1908, under building number 200 .
Hợp đồng cho ” Tàu tuần dương G ” được trao vào ngày 17 tháng 9 năm 1908 dưới số hiệu sản xuất 200 .
18. The Mozilla Suite is available under the terms of the Mozilla project’s tri-license, as không lấy phí and open-source software .
Gói Ứng dụng Mozilla hiện hữu theo pháp luật của bộ ba giấy phép của dự án Bất Động Sản Mozilla, cũng như ứng dụng mã nguồn mở tự do .
19. 24 Wage labour refers to the marketing of labour under a formal or informal employment contract to an employer .
24 Bài chi tiết cụ thể : Tiền công lao động Tiền công lao động tương quan đến việc bán sức lao động theo hợp đồng lao động chính thức hoặc không chính thức với nhà tuyển dụng .
20. Under the terms of a sponsorship khuyến mãi, the C&DFL is currently known as the M4 Karting Cirencester and District League .
Dưới hợp đồng hỗ trợ vốn, C&DFL hiện tại có tên là ‘ ’ ’ M4 Karting Cirencester and District League ’ ’ ’ .
21. In a salary sacrifice arrangement an employee gives up the right to part of the cash remuneration due under their contract of employment .
Trong một thỏa thuận hợp tác quyết tử tiền lương, một nhân viên cấp dưới từ bỏ quyền được hưởng một phần tiền thù lao do hợp đồng lao động của họ .
22. Glocoms won a contract financed under the project, in part, based on falsified qualifications in its proposal .
Glocoms đã thắng thầu một gói thầu trong dự án Bất Động Sản, dựa vào việc làm giả một phần tài liệu trong yêu cầu của mình .
23. XOOPS is released under the terms of the GNU General Public License ( GPL ) and is không lấy phí to use, modify and redistribute .
XOOPS được phát hành theo giấy phép GPL và không tính tiền cho việc sử dụng và chỉnh sửa .

24. Under UN pressure, the government terminated its contract with EO before the accord could be implemented, and hostilities recommenced.

Dưới áp lực đè nén của Liên Hiệp Quốc, chính phủ nước nhà đã phải chấm hết hợp đồng của họ với EO trước khi hiệp ước khởi đầu có hiệu lực thực thi hiện hành và được thực thi .
25. It was Microsoft’s first product ( as Micro-Soft ), distributed by MITS under a contract .
Đó là loại sản phẩm tiên phong của Microsoft ( lúc đó tên là Micro-Soft ), được MITS phân phối theo hợp đồng .

Rate this post