‘realignment of currency’ là gì?, Từ điển Anh – Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” realignment of currency “, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ realignment of currency, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ realignment of currency trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt1. Following Stalin’s death, a realignment of the leadership strengthened Molotov’s position .
Sau khi Stalin chết, một cuộc tập hợp giới chỉ huy Open, trong quy trình đó vị trí của Molotov lại được tăng cường .

2. “Yeoh Soon Hin: Paya Terubong state constituency needs realignment as voters exceed 40,000”.

Tổ hợp dự án Bất Động Sản tăng trưởng sắp tới đến từ Sunway, tuy nhiên, hoàn toàn có thể gồm có một TT shopping. ^ “ Yeoh Soon Hin : Paya Terubong state constituency needs realignment as voters exceed 40,000 ” .
3. Symbol, Currency
Ký hiệu tiền tệ
4. The report currency is displayed beside the Set currency option .
Đơn vị tiền tệ báo cáo giải trình được hiển thị bên cạnh tùy chọn Đặt đơn vị chức năng tiền tệ .
5. Currency Conversion Rate
Tỷ giá quy đổi tiền tệ
6. Economics has become the currency of policy .
Mức độ thịnh vượng của nền kinh tế tài chính khuynh hướng sự lưu hành của những chủ trương .
7. The paʻanga is the currency of Tonga .
Paʻanga Là một loại tiền tệ của Tonga .
8. Thos e are the currency .
Những thứ đó chính là tiền tệ .
9. You turn on currency conversion and list USD as your default base currency .
Bạn bật quy đổi tiền tệ và liệt kê USD là tiền tệ cơ sở mặc định của mình .
10. Currency devaluation poses risks
Rủi ro từ sự mất giá tiền tệ
11. The global currency type of a reporting view determines the currency in which all of these values are displayed in reports .
Loại đơn vị chức năng tiền tệ toàn thế giới của chính sách xem báo cáo giải trình xác lập đơn vị chức năng tiền tệ của toàn bộ những giá trị này được hiển thị trong báo cáo giải trình .
12. This campaigns costed 630,000 ding of paper currency .
Chiến dịch này có giá 630.000 ding tiền giấy .

13. During a currency crisis the value of foreign denominated debt will rise drastically relative to the declining value of the home currency.

Trong cuộc khủng hoảng cục bộ tiền tệ, giá trị của nợ có nguồn gốc quốc tế sẽ tăng đáng kể so với giá trị ngày càng tăng của đồng nội tệ .
14. In a typical foreign exchange transaction, a party purchases some quantity of one currency by paying with some quantity of another currency .
Trong một nhiệm vụ ngoại hối thường thì, một bên mua một lượng của một loại tiền tệ này bằng cách trả một lượng của một loại tiền tệ khác .
15. Analytics currently does not convert currency values if you have not implemented Multi-Currency Support .
Hiện tại, Analytics không quy đổi giá trị đơn vị chức năng tiền tệ nếu bạn chưa tiến hành Hỗ trợ đa tiền tệ .
16. How is currency exchange calculated ?
Tỷ giá hối đoái được tính ra làm sao ?
17. And this becomes the currency of the plastics industry .
Và nó trở thành thông dụng trong ngành công nghiệp chất dẻo .
18. The Pound was the currency of the Bahamas until 1966 .
Đô la Bahamas ( ký hiệu : USD ; mã : BSD ) đã được là tiền tệ của Bahamas kể từ năm 1966 .
19. The real was a currency of Mexico, issued until 1897 .
Real là một loại tiền tệ của Mexico, được phát hành cho đến năm 1897 .
20. The London consortium’s issue of Japanese war bonds would total £ 11.5 million ( at 1907 currency rates ; £ 1.03 billion in 2012 currency terms ) .
Tập đoàn Rothschild tại Luân Đôn cho cơ quan chính phủ Nhật mượn một khoản trái phiếu trị giá lên đến tổng số 11.5 triệu bảng Anh ( vào năm 1907 tỷ giá ; tương tự 1.03 tỉ bảng Anh tính theo tỷ giá năm 2012 ) .
21. Finally, the local currency became valueless .
Cuối cùng, tiền tệ không còn giá trị .
22. Its unit of currency is the Philippine peso ( ₱ or PHP ) .
Đơn vị tiền tệ vương quốc là peso Philippines ( ₱ hay PHP ) .
23. Seashells are no longer the currency of Papua New Guinea, as they were in some regions — sea shells were abolished as currency in 1933 .
Vỏ sò không còn được dùng làm tiền tệ tại Papua New Guinea nữa, như tại một số ít khu vực khác — vỏ sò bị huỷ bỏ vị thế tiền tệ năm 1933 .

24. Alternatively, you can set local currency prices for the United States, Canada, and Australia to avoid currency conversion fluctuations.

Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể đặt giá bán theo đồng nội tệ ở Hoa Kỳ, Canada và Úc nhằm mục đích tránh có xê dịch khi quy đổi tiền tệ .
25. Learn how to specify the global currency type of a view .
Tìm hiểu cách chỉ định loại đơn vị chức năng tiền tệ toàn thế giới của chính sách xem .

Rate this post