US trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

However, armed employment exposes one to the possibility of becoming bloodguilty if called upon to use one’s weapon.

Tuy nhiên, việc làm như thế khiến một người có thể mang nợ máu trong trường hợp đòi hỏi phải dùng vũ khí.

jw2019

For example, let’s say the currency used for your manager account is US dollars (USD), but one of your managed accounts uses the British pound (GBP).

Ví dụ: giả sử đơn vị tiền tệ được sử dụng cho tài khoản người quản lý của bạn là đô la Mỹ (USD), nhưng một trong những tài khoản được quản lý của bạn sử dụng bảng Anh (GBP).

support.google

Using sticks isn’t the art of combat!

Dùng gậy không phải là nghệ thuật chiến đấu.

OpenSubtitles2018. v3

How can the application of 1 Corinthians 15:33 help us to pursue virtue today?

Ngày nay, việc áp dụng câu Kinh-thánh ở I Cô-rinh-tô 15:33 có thể giúp chúng ta theo đuổi con đường đạo đức như thế nào?

jw2019

Researchers tell us there is a mechanism in our brain called the pleasure center.2 When activated by certain drugs or behaviors, it overpowers the part of our brain that governs our willpower, judgment, logic, and morality.

Các nhà nghiên cứu cho chúng ta biết rằng có một bộ phận trong óc chúng ta được gọi là trung tâm khoái lạc.2 Khi được kích thích bởi vài chất ma túy hoặc hành vi nào đó thì trung tâm này sẽ áp đảo một bộ phận trong óc chúng ta là bộ phận chỉ huy ý chí, cách xét đoán, lý luận và đạo đức.

LDS

this test will show us.

Nếu có khối u, xét nghiệm sẽ cho ta thấy…

OpenSubtitles2018. v3

Additionally all data transferred using the Google Ads API must be secured using at least 128 Bit SSL encryption, or for transmissions directly with Google, at least as secure as the protocol being accepted by the Google Ads API servers.

Ngoài ra tổng thể những tài liệu được chuyển bằng cách sử dụng Google Ads API ( AdWords API ) phải được bảo vệ sử dụng mã hóa SSL tối thiểu 128 Bit hoặc tối thiểu là bảo đảm an toàn như giao thức được gật đầu bởi sever Google Ads API ( AdWords API ) trong trường hợp truyền trực tiếp tới Google .

support.google

The boy has told us of your needs, and all is waiting for you.

Thằng bé đã nói cho chúng ta những cái con cần, và ta đã chuẩn bị sẵn.

OpenSubtitles2018. v3

Virtual planning of surgery and guidance using 3D printed, personalized instruments have been applied to many areas of surgery including total joint replacement and craniomaxillofacial reconstruction with great success.

Lập kế hoạch ảo về phẫu thuật và hướng dẫn sử dụng công cụ in 3D được cá nhân hóa đã được áp dụng cho nhiều lĩnh vực phẫu thuật bao gồm thay thế toàn bộ và tái tạo xương sọ với thành công lớn.

WikiMatrix

If I can’t find the right case, I use the nearest one.

Nếu anh không hề tìm đúng hộp của nó, anh luôn lấy cái hộp nào gần nhất .

OpenSubtitles2018. v3

Student Florian Paul Klämpfl began developing his own compiler written in the Turbo Pascal dialect and produced 32-bit code for the GO32v1 DOS extender, which was used and developed by the DJ’s GNU Programming Platform (DJGPP) project at that time.

Sinh viên Florian Paul Klämpfl bắt đầu phát triển trình biên dịch riêng của mình được viết bằng ngôn ngữ Turbo Pascal và đã tạo mã 32-bit cho bộ mở rộng DOS GO32v1, được sử dụng và phát triển bởi dự án Nền tảng lập trình GNU (DJGPP) của DJ vào thời điểm đó.

WikiMatrix

For example, the Umm al-Qura calendar used in Saudi Arabia was reformed several times in recent years.

Chẳng hạn, Lịch Umm al-Qura của Ả Rập Xê Út phải cải cách phương pháp tính toán nhiều lần trong nhiều năm trở lại đây.

WikiMatrix

When using this feature users were able to pass the Youth Olympic flame to their friends by touching their devices together.

Khi sử dụng tính năng này người dùng có thể truyền ngọn lửa Thế vận hội Trẻ tới bạn bè bằng việc chạm các thiết bị của họ với nhau.

WikiMatrix

We use this identifier to examine the software for suspicious account activity, such as unauthorized access.

Chúng tôi sử dụng nhận dạng này để kiểm tra hoạt động tài khoản đáng ngờ của phần mềm, chẳng hạn như truy cập trái phép.

support.google

Another common single-phase AC motor is the split-phase induction motor, commonly used in major appliances such as air conditioners and clothes dryers.

Một động cơ AC một pha phổ biến khác là động cơ cảm ứng tách pha, thường được sử dụng trong các thiết bị chính như máy điều hòa không khí và máy sấy quần áo.

WikiMatrix

She’s been with us since the beginning.

Bà ấy ở bên chúng tôi ngay từ buổi đầu.

OpenSubtitles2018. v3

Most European countries use summer time and harmonise their summer time adjustments; see Summer time in Europe for details.

Hầu hết các nước châu Âu sử dụng thời gian mùa hè và hài hòa điều chỉnh thời gian mùa hè của họ; xem thời gian mùa hè ở châu Âu để biết chi tiết.

WikiMatrix

US Accepts Burma’s Invitation to Observe April 1 Vote”.

Truy cập ngày 22 tháng 3 năm 2012. ^ “US Accepts Burma’s Invitation to Observe April 1 Vote”.

WikiMatrix

Strength will come because of the atoning sacrifice of Jesus Christ.19 Healing and forgiveness will come because of God’s grace.20 Wisdom and patience will come by trusting in the Lord’s timing for us.

Sức mạnh có được nhờ vào sự quyết tử chuộc tội của Chúa Giê Su Ky Tô. 19 Sự chữa lành và tha thứ đến nhờ vào ân điển của Thượng Đế. 20 Sự khôn ngoan và kiên trì có được bằng cách an toàn và đáng tin cậy vào kỳ định của Chúa .

LDS

A ‘circuit breaker’ was used in an attempt to slow down the decline in the stock price.

Một hạn chế giao dịch được sử dụng trong nỗ lực làm chậm sự suy giảm của giá cổ phiếu.

WikiMatrix

Sterling Nesbitt et al. (2009), using the characters of Tawa found Cryolophosaurus to be a neither dilophosaurid nor averostran neotheropod but instead the sister group of a clade composed of dilophosaurids and averostrans.

Sterling Nesbitt et al. (2009), dùng những đặc điểm của chi khủng long Tawa phát hiện Cryolophosaurus không nằm trong Dilophosauridae hay Neotheropoda Averostra mà là nhóm chị em của một nhánh gồm Dilophosauridae và Averostra.

WikiMatrix

13 Surely there could have been no stronger reason for using a sword than protecting the Son of God himself!

13 Thật không có lý-do nào xác đáng hơn là dùng gươm để che chở chính Con của Đức Chúa Trời!

jw2019

It turns out that regular Play-Doh that you buy at the store conducts electricity, and high school physics teachers have used that for years.

Nó chứng minh rằng cục bột nhào thông thường mà quý vị mua ở cửa hàng dẫn điện, và các giáo viên vật lý tại trường cấp ba đã sử dụng điều đó trong nhiều năm trời.

ted2019

Schneider was able to use his program with some modifications to make a series of clicks for each byte of the new iPod’s bootloader.

Schneider đã có thể sử dụng chương trình của mình với một số sửa đổi để làm cho một loạt các nhấp chuột cho mỗi byte của bộ nạp khởi động mới ipod.

WikiMatrix

Welcome back, in the previous lecture, we talked about how we could use models to become clearer thinkers.

Chào mừng các bạn đã quay trở lại, ở bài trước, chúng ta đã nói về việc mô hình có thể giúp ta trở thành những người suy nghĩ rõ ràng hơn như thế nào.

QED

Rate this post