uy tín trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Uy tín là thước đo lòng tin của một cộng đồng vào bạn.

Reputation is the measurement of how much a community trusts you.

ted2019

Đây là một đòn nghiêm trọng đối với uy tín của Fabius.

This was a severe blow to Fabiusprestige.

WikiMatrix

Họ muốn làm cô mất uy tín.

They’re trying to discredit you.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng Morgan đã trở thành một chuyên gia uy tín của quốc gia về vấn đề người Iroquois.

But Morgan had already become the nation’s leading authority on the Iroquois.

Literature

Tiêu diệt hoặc làm hắn mất uy tín ngay đi.

Destroy him or discredit him immediately.

OpenSubtitles2018. v3

Đầu tiên: tích lũy sự giàu có, quyền lực và uy tín, sau đó làm mất nó.

First: accrue wealth, power and prestige, then lose it.

ted2019

Trí óc tỉnh táo ham muốn thành công và uy tín.

The conscious mind hungers for success and prestige.

QED

Câu hỏi của tôi là, tại sao anh lại có uy tín khi không thể nổ quả bom?

My question is: Why would you take credit for a failed car bombing?

ted2019

Một tạp chí khoa học uy tín là Review of Income & Wealth.

A reputable scientific journal is the Review of Income & Wealth.

WikiMatrix

Nó làm tổn hại uy tín nhà ga này quá lâu rồi.

He’s been undermining this station for too long.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu bằng chứng này lộ ra, chúng tôi sẽ bị mất uy tín với người dân.

If proof of this got out, we’d lose all credibility in the region.

OpenSubtitles2018. v3

Họ cũng cho rằng vụ tai tiếng Iran-Contra đã làm giảm uy tín của người Mỹ.

Some critics assert that the Iran–Contra affair lowered American credibility.

WikiMatrix

Uy tín tập trung vào giải đấu lịch sử Scottish Amateur Cup.

Prestige centres around the historic Scottish Amateur Cup.

WikiMatrix

Hay nhờ được đào tạo chuyên nghiệp ở các trường uy tín?

From specialized education at prestigious schools?

jw2019

Uy tín hơn Princeton sao?

More prestigious than Princeton?

OpenSubtitles2018. v3

Nhiều người chấp nhận quan điểm ấy, kể cả những nhà khoa học có uy tín.

Many people have taken that view, including respected scientists.

jw2019

Chúng tôi đã tạo được uy tín.

We’ve created the credibility.

ted2019

Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều để bảo vệ uy tín cho nhà hàng.

We’ve gone through a lot to maintain the integrity of this restaurant.

OpenSubtitles2018. v3

Điều đó sẽ làm tôi mất uy tín’.

That would weaken my position.’

jw2019

Uy tín này.

This prestige.

OpenSubtitles2018. v3

Với những thành công này, uy tín của Louis XV đạt tới đỉnh điểm.

With these successes, Louis XV’s prestige reached its highest point.

WikiMatrix

Giải đấu sau lợi nhuận và uy tín của Cúp thế giới tiếp tục phát triển .

That came later as the lucre and prestige of the Cup continued to grow .

EVBNews

Bạn là đáng chú ý là giàu có và có uy tín, tại sao bạn làm điều đó?

You are notably wealthy and reputable, why did you do such a thing?

QED

Như thường lệ, sẽ có nhiều điều được nói và viết ra để làm giảm uy tín ông.

As usual, there will be much said and written to discredit him.

LDS

Đặc biệt là cần… sự ủng hộ của kênh truyền thông uy tín chuyên nghiệp như các anh.

Especially support from credible media like yours.

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post