Unit 3: Quá khứ phân từ (V-ed) và Hiện tại phân từ (V-ing)

Tiếp tục bài học kinh nghiệm ngữ pháp, thời điểm ngày hôm nay cô sẽ ra mắt tới những em một chủ đề khá mê hoặc và rất dễ nhầm lẫn trong đề thi TOEIC – Quá khứ phân từ ( V-ed ) và Hiện tại phân từ ( V-ing ) trong lúc học TOEIC .

Xét ví dụ sau:

The film is so (1)………..It makes me (2) …………..

A. Interested
B. Interesting

Đáp án của 1 là : interesting và câu 2 là : interested .

Tại sao lại như vậy?

Nếu các bạn tinh ý một chút thì có thể nhận thấy rằng, kết cấu của câu đầu tiên là: S+be+ adj. Vậy ở đây chúng ta xác định adj phải là tính chất của Subject đó. Vì lẽ đó, “interesting” là đáp án chính xác.

Ở câu 2, ta thấy Open một tân ngữ “ me ”, cấu trúc của câu là “ S + makes + Object + adj ”. Vậy ta cần một adj miêu tả được cảm nhận của Object đó. Do đó, đáp án đúng mực là “ Interested ” .

Sau đây là tóm tắt cách sử dụng tính từ “ V-ed ” và “ V-ing ”

1. V-ing

– Diễn tả bản chất, tính chất của một ai hoặc cái gì đó
Ví dụ:
He is such an interesting guy.
My job is boring
The film was disappointing. I expected it to be better.

– Nằm trong cấu trúc:

I find English interesting / fascinating … ( thực chất của English )

2. V-ed

– Tính từ tận cùng bằng đuôi –ed cho bạn biết một người nào đó cảm thấy như thế nào về một cái gì đó 

Ví dụ:
Are you interested in buying a car?
Did you meet anyone interesting at the party?

Everyone was surprised that he passed the examination.
It was quite surprising that he passed the examination.

3. Một số cặp tính từ tận cùng -ing và -ed
 

Fascinating – fascinated
Exciting – excited
Amusing – amused
Amazing – amazed
Embarrassing – embarrassed
Terrifying – terrified
Worrying – worried
Exhausting – exhausted
Astonishing – astonished
Shocking – shocked
Disgusting – disgusted
Confusing – confused
Frightening – frightened

MẸO : Đa số Ved hay dùng cho người và Ving hay dùng cho vật. Tuy nhiên ta phải xét về cách dùng để tránh nhầm. Xét ví dụ sau :

VD : She is interested in Math ( cô ấy thích toán => Ved miêu tả tâm trạng cô ấy )

She is an interesting girl (Cô ấy là 1 cô gái thú vị => Bản chất cô ấy thú vị –> làm người khác thấy thú vị )

Hi vọng những bạn đã biết cách phân biệt 2 dạng V-ed và V-ing sau bài san sẻ vừa qua .

Sau đây là một số bài luyện tập.

>>>>> Xem tiế​p: Unit 4: Mở rộng chủ điểm Gerunds và Infinitive

Rate this post