very trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

He heard a very different story.

Ông ấy đã được nghe một câu truyện trọn vẹn khác .

QED

And I think one thing we have in common is a very deep need to express ourselves.

Một điểm chung của tất cả chúng ta là nhu yếu biểu lộ bản thân mãnh liêt .

ted2019

So that’s a very important piece of data.

Đó là một phần rất quan trọng của dữ liệu.

ted2019

You can zoom around very simply.

Bạn có thể phóng to thu nhỏ rất dễ dàng.

QED

North America is a very large continent which surpasses the Arctic Circle, and the Tropic of Cancer.

Bắc Mỹ là một lục địa rộng lớn vượt qua Vòng Bắc Cực, và Chí tuyến Bắc.

WikiMatrix

Human skin is very similar to pig skin, therefore pig skin has been used in many preclinical studies.

Da người rất giống với da lợn, do đó da lợn đã được sử dụng trong nhiều nghiên cứu tiền lâm sàng.

WikiMatrix

Mentuhotep III’s titulary is very similar to the third and final one of his father.

Vương hiệu của Mentuhotep III khá là tương tự như vương hiệu thứ ba và cuối cùng của vua cha.

WikiMatrix

A general who is planning war, butchery, is very concentrated.

Một vị tướng đang lên kế hoạch cho chiến tranh, tàn sát, rất tập trung.

Literature

Dad wasn’t a real militaristic kind of guy; he just felt bad that he wasn’t able to fight in World War II on account of his handicap, although they did let him get through the several-hour-long army physical exam before they got to the very last test, which was for vision.

Cha tôi không mấy là một quân nhân đúng nghĩa, chỉ là ông thấy tồi tệ vì không thể tham gia Chiến tranh Thế giới II bởi vì khuyết tật của mình, mặc dù họ cũng để cho ông ứng thí cuộc kiểm tra thể lực kéo dài vài tiếng đồng hồ trước giai đoạn cuối cùng, bài kiểm tra thị lực.

ted2019

It just strikes me that this business of vampirism… has a very strong element of sexual confusion.

Với tôi, có vẻ là, chuyện ma cà rồng này chứa một yếu tố có sức dụ hoặc rất lớn.

OpenSubtitles2018. v3

Columbite is also very similar to tapiolite.

Columbit cũng rất giống với tapiolit.

WikiMatrix

My very first client

cũng là khách hàng đầu tiên của tôi

opensubtitles2

He later met her again, this time in the market, and she was very happy to see him.

Sau đó anh gặp lại bà, lần này ngoài chợ, và bà rất mừng gặp được anh.

jw2019

“Honesty is something you don’t find very often,” said the businesswoman.

Bà nói: “Tính lương thiện là điều rất hiếm thấy ngày nay”.

jw2019

Amelia told me he was very upset at the death of Michael McAra.

Amelia nói với tôi ông ta rất buồn vì cái chết của Michael McAra.

OpenSubtitles2018. v3

We’ll impact it very heavily with cattle to mimic nature, and we’ve done so, and look at that.

Chúng tôi sẽ tác động mạnh lên nó với gia súc mô phỏng tự nhiên chúng tôi đã làm thế, và hãy nhìn này.

ted2019

Students often find it very difficult to understand a lecture in a foreign language.

Sinh viên cảm thường thấy rất khó hiểu một bài giảng bằng tiếng nước ngoài.

tatoeba

This simulator was also very useful for training the blind drivers and also quickly testing different types of ideas for different types of non- visual user interfaces.

Sự mô phỏng này rất hữu dụng cho những người khiếm thị tập xe cũng như việc kiểm tra những ý tưởng khác nhau cho các loại giao diện không nhìn khác nhau.

QED

So this is an example of one unique Nash equilibrium that happened to be a very strong one, a dominant strategy, Nash Equilibrium.

Vì vậy, đây một Ví dụ về một cân bằng Nash duy nhất đã xảy ra một công cụ rất mạnh, một chiến lược trội, cân bằng Nash.

QED

You will insult her very deeply if you do not.

Bà sẽ xúc phạm cô ấy rất lớn nếu không ăn.

OpenSubtitles2018. v3

I had very little self-respect.

Tôi cũng thiếu lòng tự trọng.

jw2019

There was a very sick orangutan baby, my first encounter.

Đó là một con đười ươi con vô cùng ốm yếu, đó là lần đầu tôi gặp nó.

ted2019

That’s very bad news for local indigenous people living downstream who are reporting alarmingly high cancer rates.

Đây quả là một tin tồi tệ so với người bản xứ sống ở hạ nguồn, những người này có năng lực bị ung thư vô cùng cao .

QED

Today, my aunt, she’s fighting bravely and going through this process with a very positive attitude.

Cô tôi đang chiến đấu dũng cảm, cố vượt qua nó bằng suy nghĩ tích cực.

ted2019

At the very least, I think that might be a two-man op.

Ít nhất thì tôi cũng nghĩ đó có thể là một nhiệm vụ hai người.

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post