vet trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

My partner and i are trying to transition some of the homeless vets out here into affordable housing.

Cộng sự của tôi và tôi … đang muốn những người vô gia cư được sống tốt hơn

OpenSubtitles2018. v3

I just want to say that we are applying this to many world problems: changing the drop-out rates of school kids, combating addictions, enhancing teen health, curing vets‘ PTSD with time metaphors — getting miracle cures — promoting sustainability and conservation, reducing physical rehabilitation where there is a 50-percent drop out rate, altering appeals to suicidal terrorists, and modifying family conflicts as time-zone clashes.

Tôi chỉ muốn nói rằng tất cả chúng ta đang vận dụng điều này cho rất nhiều yếu tố của quốc tế : đổi khác tỉ lệ bỏ học ở lứa tuổi học đường, chống chọi những thói nghiện, tăng sức khỏe thể chất thanh thiếu niên, chữa trị rối loạn stress hậu sang chấn bằng những hoán dụ thời hạn — tìm ra thuốc chữa kì diệu — tiếp thị tăng trưởng vững chắc và bảo tồn, rút ngắn quy trình Phục hồi tính năng cho bệnh nhân bị hư hỏng hệ hoạt động, quy trình mà tỉ lệ bỏ cuộc lúc bấy giờ là 50 %, biến hóa kháng nghị từ những kẻ khủng bố liều mạng, và đổi khác xung đột mái ấm gia đình khi những vùng thời hạn xung khắc .

ted2019

We’ll need at least three sets, all vetted.

Chúng ta sẽ cần ít nhất là 3 bộ, tất cả phải được hiệu chỉnh lại.

OpenSubtitles2018. v3

Two variants of the license, the New BSD License/Modified BSD License (3-clause), and the Simplified BSD License/FreeBSD License (2-clause) have been verified as GPL-compatible free software licenses by the Free Software Foundation, and have been vetted as open source licenses by the Open Source Initiative.

Hai biến thể của giấy phép, giấy phép BSD Mới/Sửa đổi (3-oản), và Giấy phép BSD đơn giản hóa/Giấy phép FreeBSD (2-điều khoản) đã được xác minh là giấy phép phần mềm tự do tương thích với GPL của Free Software Foundation, và đã được xem là giấy phép nguồn mở bởi Open Source Initiative.

WikiMatrix

Call a vet, nurse the little guy back to health?

Gọi thầy thuốc chăm cho mấy gã bé xíu này khỏe lại chăng?

OpenSubtitles2018. v3

If your cat seems to meow a lot, check with your vet .

Nếu mèo của bạn có vẻ kêu meo meo quá nhiều, hãy kiểm tra với bác sĩ thú y .

EVBNews

If we can, I think the vets are going to be fine.

Nếu có, tôi tin họ– những cựu chiến binh sẽ ổn.

ted2019

After a thorough vetting procedure carried out by V Section in Gibraltar,

Sau một thủ tục điều tra kỹ lưỡng về… Bộ phận V ở Gibraltar…

OpenSubtitles2018. v3

You put this code out without proper vetting and without reasonable understanding of its ramifications.

Anh đã sử dụng mã nguồn này mà không hề xem xét kỹ lưỡng và không hề nắm rõ sự rẽ nhánh của nó.

OpenSubtitles2018. v3

President Karzai’s appointments were vetted by an independent UN sponsored election board and included 17 women (50%), as required by the Constitution.

Các thành viên được bổ nhiệm của Tổng thống Hamid Karzai đã được kiểm tra bởi một ủy ban bầu cử độc lập do Liên Hiệp Quốc tài trợ và bao gồm 17 phụ nữ (50%) theo yêu cầu của Hiến pháp.

WikiMatrix

Well, the vet said they had a bunch of tumours and stuff.

Bácthú y nói chúng bị rất nhiều u.

OpenSubtitles2018. v3

( CHUCKLES ) You can have your lawyers vet the actual stock purchase agreement once we close here just to make sure no one is pulling any funny business.

Các cậu có thể nhờ luật sư làm vụ thỏa thuận mua bán cổ phiếu một khi chúng ta làm xong vụ này và chắc chắn nhé là không ai chơi trò gì ở đây cả.

OpenSubtitles2018. v3

You would never see such a luxury item at the Vet.

Bạn không bao giờ thấy những thứ xa xỉ như vậy ở sân Vet.

Literature

The vet found half an undigested shoe, a squeaky toy and an 84-carat diamond lodged in its stomach.

Tay thú y moi ra được một cái giầy, một con búp bê và một viên kim cương 84-cara từ dạ dày nó.

OpenSubtitles2018. v3

Community mothers were consulted in the selection and vetting of caretakers and the Foundation provided financial support to the “mother-carers”, as the women in charge of the centres were identified.

Các bà mẹ cộng đồng được tư vấn trong việc lựa chọn và kiểm tra người chăm sóc và Quỹ hỗ trợ tài chính cho “người chăm sóc mẹ”, vì phụ nữ phụ trách các trung tâm đã được xác định.

WikiMatrix

Facebook apologized and take-down was chalked up to Facebook ‘s arduous process for vetting content that is flagged as inappropriate .

Facebook đã xin lỗi và sự gỡ bỏ này đã được đánh dấu trên chặng đường xem xét những nội dung được coi là không phù hợp của Facebook .

EVBNews

Are you a vet?

Cô làm thú y à?

OpenSubtitles2018. v3

I was at the Vet just last …” I pause because I start to feel a little dizzy and nauseous.

Con đã ở sân Vets mùa vừa…” tôi dừng lại, bắt đầu cảm thấy hơi chóng mặt và buồn nôn.

Literature

Candidates have to be vetted by the Guardian Council, a twelve-member body consisting of six clerics (selected by Iran’s Supreme Leader), and six lawyers (proposed by the head of Iran’s judicial system and voted in by the Parliament).

Các ứng viên phải được Hội đồng Vệ binh, một cơ quan gồm 12 thành viên bao gồm sáu giáo sĩ (do Lãnh đạo Tối cao Iran lựa chọn), và sáu luật sư (do người đứng đầu hệ thống tư pháp Iran đề cử và được bầu lên trong Nghị viện).

WikiMatrix

All incoming and outgoing mail gets vetted by my office.

Tất cả thư đến và đi phải được văn phòng của tôi kiểm tra.

OpenSubtitles2018. v3

You might call it extreme vetting.

Bạn có thể gọi nó là rà soát cùng cực.

ted2019

The red report in front of you has been vetted by several demolition specialists.

Báo cáo màu đỏ trước mặt ngài đã được xem xét bởi nhiều chuyên viên hủy hoại .

OpenSubtitles2018. v3

And you know that Major Starck never vets jack diddly squat.

Và con biết là Thiếu tá Starck chẳng bao giờ khám số lượng ít cả.

OpenSubtitles2018. v3

I’m excited to be here to speak about vets, because I didn’t join the Army because I wanted to go to war.

Tôi rất vinh dự khi được ở đây để nói về những người cựu chiến binh bởi vì tôi không nhập ngũ do muốn tham gia vào một cuộc chiến tranh.

ted2019

I was vetted.

Họ đã điều tralịch của tôi.

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post