vì trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Giống như một hạt với khối lượng, bởi bạn kết nối, tương tác, với trường tuyết Higgs.

That’s like a particle with mass, because you are connecting, interacting, with that Higgs snow field.

QED

Không phải chúng ngon, mà chúng luôn có sẵn.

Not that they were any good, but they were there.

ted2019

Bởi , thật sự không có bất kỳ nguồn giấy thài nào ở ngôi làng.

As it turns out, there actually wasn’t any waste paper in this village.

QED

một lý do kỳ lạ nào đó, con nghĩ tới mẹ.

And for some strange reason, I thought of you.

OpenSubtitles2018. v3

90 Và kẻ nào cho các ngươi thức ăn, hay cho các ngươi quần áo mặc, hoặc cho các ngươi tiền, thì sẽ chẳng lý do gì bị amất phần thưởng của mình.

90 And he who feeds you, or clothes you, or gives you money, shall in nowise alose his reward .

LDS

Mặc dù hai mắt bị lóa mặt trời chói lọi, tôi thấy Ned không còn ở đó.

Although momentarily dazzled by the bright sunlight, I could see that Ned was nowhere about.

Literature

Và cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giúp đỡ bạn phát triển loại yêu thương cao thượng này, đó là một trái của thánh linh Đức Chúa Trời (Châm-ngôn 3:5, 6; Giăng 17:3; Ga-la-ti 5:22; Hê-bơ-rơ 10:24, 25).

And pray for God’s help to develop this elevated kind of love, which is a fruit of God’s holy spirit. — Proverbs 3 : 5, 6 ; John 17 : 3 ; Galatians 5 : 22 ; Hebrews 10 : 24, 25 .

jw2019

Adam & Rebecca và Don & Mary Jean đã về điểm dừng khi họ còn đang trong thời gian phạt, và thế họ bị đẩy xuống vị trí thứ 8.

Adam và Rebecca and Don và Mary Jean checked-in during their penalty time, dropping them to 8 th .

WikiMatrix

Khi quên mình người khác, không những chúng ta giúp họ mà còn cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện ở mức độ nào đó, khiến gánh nặng của chúng ta dễ chịu đựng hơn.—Công-vụ 20:35.

When we give of ourselves to others, not only do we help them but we also enjoy a measure of happiness and satisfaction that make our own burdens more bearable. — Acts 20 : 35 .

jw2019

Tổng cộng trên toàn Nhật Bản, Zeb phá hủy 770 ngôi nhà, làm ngập lụt 12.548 ngôi nhà khác, và khiến hàng ngàn người phải đi di tản khỏi nơi ở lũ lụt.

Nationwide, Zeb destroyed 770 homes and flooded another 12,548, with thousands forced to evacuate their homes due to flooding.

WikiMatrix

thế chúng tôi dựng lều trên một mảnh đất trống trong nông trại của một người chú ý.

So we put up a tent on an open piece of ground on the farm of an interested person.

jw2019

Đây là một công việc khó khăn nước thường bị bắn tung tóe, nhưng người máy có thể làm việc đó.

It’s a hard problem because the water sloshes about, but it can do it.

ted2019

(Võ tay) Chúng tôi cũng rất vui mừng điều này.

(Applause) We’re delighted about it as well.

ted2019

Chắc chắn họ sẽ hài lòng bạn quan tâm hỏi han về đời sống họ.

No doubt they’ll be pleased that you care enough to ask about their life.

jw2019

chưa chồng nên cô hỏi: “Tôi chẳng hề nhận-biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó?”

Not being married, she said: “How is this to be, since I am having no intercourse with a man?”

jw2019

Tất cả là con dao này!

It was all about this dagger!

OpenSubtitles2018. v3

Các cá nhân bị xuất hiện trong các YouTube Poop đôi khi cố gắng gỡ video của YouTube Pooper xuống mội dung người lớn và phỉ báng xuất hiện phổ biến trong đó, đặc biệt nếu các video đó có nhiều khán giả là trẻ em.

Individuals involved in YouTube Poops sometimes make efforts to take YouTube Poopers’ videos down because mature and defamatory content is prevalent in them, especially if they have a large audience of children watching their work.

WikiMatrix

không có người trung gian được ủy quyền của nhà máy liên quan đến việc nhập khẩu các sản phẩm này, nên chi phí gia tăng thấp hơn và khách hàng trả ít hơn.

Since there is no factory-authorized middleman involved in the import of these products, the added costs are lower and the customer pays less.

WikiMatrix

Tôi nghĩ nghiên cứu về tiểu hành tinh như một dự án công khai khổng lồ, nhưng thay xây dựng xa lộ, chúng tôi vẽ họa đồ ngoài vũ trụ, xây dựng một kho lưu trữ mà tồn tại lâu dài sau các thế hệ.

I think of the search for these asteroids as a giant public works project, but instead of building a highway, we’re charting outer space, building an archive that will last for generations.

ted2019

vậy, chắc chắn là Ma-ri không có người con nào khác”.

In view of this, then, there can be no doubt that Mary did not have any other children.”

jw2019

vậy, qua sự hiểu rõ tất cả điều này đầu tiên người ta nhận ra rằng người ta phải có trật tự vật chất.

So, first one realizes through seeing all this that one must have physical order.

Literature

Trước đây khi tới nhóm, em chỉ ngồi đó và không bao giờ bình luận nghĩ rằng không ai muốn nghe mình.

“ I used to sit there and never comment, thinking that nobody would want to hear what I had to say .

jw2019

Số mười hai (nghĩa là, các số viết là “12” tại các cơ sở mười hệ số) là thay viết là “10” trong thập nhị phân (có nghĩa là “1 chục và 0 đơn vị”, thay “1 mười và 0 đơn vị”), trong khi chuỗi số “12” có nghĩa là “1 chục và 2 đơn vị” (tức là cùng một số trong số thập phân được viết là “14”).

The number twelve (that is, the number written as “12” in the base ten numerical system) is instead written as “10” in duodecimal (meaning “1 dozen and 0 units”, instead of “1 ten and 0 units”), whereas the digit string “12” means “1 dozen and 2 units” (i.e. the same number that in decimal is written as “14”).

WikiMatrix

Tướng Thắng còn nói tiếng Anh rất tốt thế anh ta đủ khả năng để làm quen với người Mỹ và chiếm được lòng tin của họ.

� General Thang did speak English well, so that he was qualified to get on with Americans and earn their confidence.

Literature

nhìn mày chẳng khác gì một đứa tiền mãn kinh!

Because you look like a premenstrual Filipino!

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post