viễn thị trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Thị trường viễn thông ở Nigeria là thị trường phát triển nhanh thứ hai thế giới, sau Trung Quốc.

Nigeria’s telecoms market is the second-fastest growing in the world, after China.

ted2019

Ông Baumohl đã nói ” Có một nỗi lo lắng thường trực là viễn cảnh thị trường việc làm có thể xấu đi khi giá năng lượng cứ tiếp tục leo thang ” .

” There ‘s a nagging concern that the job outlook may be in jeopardy as energy prices keep escalating, ” said Mr Baumohl .

EVBNews

” Có một loại kính gọi là kính chuyên dụng, ” bác sĩ Bishop nói, ” thay vì gắn tròng kính viễn thị ở phía trên hoặc cận thị ở phía dưới như kiểu cũ, gọi là kính 2 tròng hoặc 3 tròng, giờ đây họ gắn tròng kính nhìn máy tính ở bên trên vì đó thường là nơi chúng ta nhìn qua kính còn tròng kính đọc sách báo ở phía dưới. ”

” There is a new kind of glasses called occupational glasses, ” Dr. Bishop said, ” where instead of the traditional distance glasses at the top and near or intermediate glasses below, which is bi-focal or tri-focal, they put the computer distance glasses at the top because that ‘s typically where we are looking out of our glasses and the reading glasses below. “

EVBNews

Thị phần viễn thông của người Ấn.

Percentage of Indian telecommunication market.

OpenSubtitles2018. v3

Chiếc điện thoại này được ra mắt vào tháng 10 năm 2004, chủ yếu ở thị trường Viễn Đông.

The phone was released into the marketplace in October 2004, primarily in Far Eastern markets.

WikiMatrix

Những huy hiệu này là vĩnh viễn và được hiển thị cho bất kỳ ai xem hồ sơ Google Maps của bạn.

Thes e badges are permanent and shown to anyone who sees your Google Maps profile .

support.google

Nó không cho biết là loạn thị cận hay viễn.

What they do not know is that a windstorm is approaching.

WikiMatrix

Một bức tường treo đầy máy theo dõi, hiển thị những đường viễn trắc lượn sóng.

One wall was lined with monitors, displaying wavy telemetry lines.

Literature

Trong khi đó trường hợp của Katzenberg đã kéo theo một bản hợp đồng bao gồm một phần doanh thu của phim vĩnh viễn từ các thị trường phụ trợ.

The Katzenberg case dragged on as his contract included a portion of the film revenue from ancillary markets forever.

WikiMatrix

(Khải-huyền 18:4, 5) Mong sao chúng ta vĩnh viễn quay lưng với y thị, hay với đường lối của y thị.

(Revelation 18:4, 5) May we never return to her or her ways.

jw2019

Tháng 12 năm 2006, nhà chức trách Bắc Kinh một lần nữa kiểm tra sản phẩm bún tàu của Công ty sản xuất Bún tàu Yantai Deshengda tại làng Siduitou, trấn Zhangxing, thị xã Chiêu Viễn, địa cấp thị Yên Đài và họ đã tìm thấy chất sodium formaldehyde sulfoxylate được sử dụng trong quy trình sản xuất bún tàu.

In December 2006, Beijing authorities again inspected cellophane noodles produced by the Yantai Deshengda Longkou Vermicelli Co. Ltd. in Siduitou village, Zhangxing town, Zhaoyuan city, Yantai, this time determining that sodium formaldehyde sulfoxylate, a toxic and possibly carcinogenic industrial bleach that is an illegal food additive in China, had been used in the production of the noodles.

WikiMatrix

Kinh tế gia Paul Krugman cho rằng trong chức năng cho đến nay nhà nước chiếm ưu thế như việc phân phối năng lượng quốc gia quy mô và ngành viễn thông, việc thị trường hóa có thể nâng cao hiệu quả đáng kể.

Economist Paul Krugman argued that in hitherto-state-dominated functions such as nation-scale energy distribution and telecommunications, marketizations can improve efficiency dramatically.

WikiMatrix

Sau đó, ông thành lập công ty thu âm tư nhân Dalliance, và năm 1990 phát hành đĩa CD Perspective (Viễn cảnh), nhằm vào thị trường người lớn và cũng đã bán được vài trăm bản.

He then formed his own record company called Dalliance, and in 1990 self-published a CD entitled Perspective, targeted to the adult market, which also sold a few hundred copies.

WikiMatrix

Trong trường hợp Cờ hiển thị vĩnh viễn (những nơi luôn hiển thị Quốc kỳ mà không bị gián đoạn tối thiểu), chẳng hạn như trường hợp Cờ đã nói ở trên trong Praça dos Três Poderes, cờ mới được đưa lên trước, trong khi Quốc ca được chơi và chỉ sau đó cờ cũ được hạ xuống, trong khi Quốc ca được hát.

In the case of perpetual displays of the Flag (places where the Nation Flag is always displayed without even minimal interruptions), such as the case of the aforementioned Flag in the Praça dos Três Poderes, the new flag is raised first, while the National Anthem is played, and only then the old flag is lowered, while the Flag Anthem is sung.

WikiMatrix

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2011, DTAC có 23,2 triệu thuê bao đăng ký, tương ứng với khoảng 30% thị phần dịch vụ viễn thông di động.

As of 31 December 2011, DTAC had 23.2 million subscribers with the market share of subscribers at around 30 percent.

WikiMatrix

Tại một thị trấn mỏ ở miền Viễn Bắc, thuộc một vòng quanh ở tỉnh Alberta, chỉ có một chị Nhân Chứng.

One circuit in Alberta included a mining town in the Far North, where a sister lived.

jw2019

Cư dân vĩnh viễn hoặc người sở hữu thị thực còn hiệu lực của Hoa Kỳ, Canada hoặc Vương quốc Anh không cần thị thực để ở lại tối đa 90 ngày.

Permanent residents or holders of valid visas of the United States, Canada or the United Kingdom do not require a visa for a maximum stay of 90 days.

WikiMatrix

Sự sụp đổ đó là tối hậu, và y thị sắp sửa bị hủy diệt vĩnh viễn.

That fall has proved to be irreversible, and her final destruction is imminent.

jw2019

Bà bị mất thị lực ở mắt phải (tổn thương thần kinh thị giác vĩnh viễn) trong một vụ ám sát, bởi LTTE, trong cuộc diễu hành vận động bầu cử cuối cùng của bà tại Tòa thị chính Colombo vào ngày 18 tháng 12 năm 1999.

She lost vision in her right eye (permanent optic nerve damage) in an assassination attempt, by the Tamil Tigers, at her final election rally at Colombo Town Hall premises on 18 December 1999.

WikiMatrix

Tôi nhớ nơi này khi còn là thị trấn này chỉ là 1 cỗ xe viễn chinh, và giờ nhìn xem!

You know, I remember when this was just a one-horse town, and now look at you!

OpenSubtitles2018. v3

Lorimer lưu ý việc chuyển từ Lingeh cần ‘đấu thầu công bằng để giúp nó hoàn chỉnh và vĩnh viễn‘, và cũng vào năm 1906, thị trấn đã thay thế Lingeh trở thành thủ lĩnh chính của khu Bờ biển đình chiến.

Lorimer notes the transfer from Lingeh ‘bids fair to become complete and permanent‘, and also that the town had by 1906 supplanted Lingeh as the chief entrepôt of the Trucial States.

WikiMatrix

Hoạt động của công ty bắt đầu sau khi chiến thắng một cuộc đấu thầu công khai vào năm 2010 để hoạt động như một công ty viễn thông di động khác trên thị trường Mozambique.

Its operation began after winning a public tender in 2010 to operate as another mobile telecommunications company in the Mozambican market.

WikiMatrix

Huawei và công ty bảo mật Mỹ Symantec đã công bố tháng 5 năm 2007 thành lập một công ty liên doanh để phát triển các giải pháp bảo mật và lưu trữ để tiếp thị cho các hãng viễn thông.

Huawei and American security firm Symantec announced in May 2007 the formation of a joint-venture company to develop security and storage solutions to market to telecommunications carriers.

WikiMatrix

Vận động viên quốc gia Judo Doo-young (Do Kyung-soo) thiệt hại dây thần kinh thị giác của mình trong một sự kiện quốc tế và mất thị giác của mình vĩnh viễn.

National Judo athlete Doo-young (Do Kyung-soo) damages his optic nerves during an international event and loses his sight permanently.

WikiMatrix

Trong giai đoạn 2003–2013, một số dịch vụ trọng yếu được tư hữu hoá: cung cấp nước đô thị, điện lực, viễn thông; và một phần hệ thống giáo dục và y tế, kiểm soát giao thông và tường trình tai nạn ô tô cũng được tư hữu hoá.

From 2003–2013, “several key services” were privatized—municipal water supply, electricity, telecommunications—and parts of education and health care, traffic control and car accident reporting were also privatized.

WikiMatrix

Rate this post