Giai cấp công nhân (giai cấp vô sản) là gì? Sứ mệnh lịch sử của nó

Giai cấp công nhân ( giai cấp vô sản ) là gì ? Nội dung thiên chức lịch sử vẻ vang của nó .

Khái niệm giai cấp công nhân ( giai cấp vô sản )

Cũng như mọi hiện tượng kỳ lạ xã hội khác, giai cấp công nhân là con đẻ của một thực trạng lịch sử dân tộc đơn cử và cùng với sự tăng trưởng của lịch sử dân tộc, cũng luôn luôn tăng trưởng với những biểu lộ và đặc trưng mới trong từng quá trình nhất định .

Sự tăng trưởng của đại công nghiệp không những đã làm tăng thêm số người vô sản, mà còn tập hợp họ lại thành một tập đoàn lớn xã hội to lớn, thành giai cấp vô sản tân tiến. Chính thế cho nên, một Tóm lại rút ra là, giai cấp công nhân tân tiến sinh ra gắn liền với sự tăng trưởng của đại công nghiệp, nó là loại sản phẩm của bản thân nền đại công nghiệp và lớn lên cùng với sự tăng trưởng của nền đại công nghiệp đó .
Trong xã hội tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân là một trong những giai cấp cơ bản, hầu hết, trái chiều với giai cấp tư sản, là giai cấp bị giai cấp tư sản tước đoạt hết tư liệu sản xuất, buộc phải bán sức lao động cho nhà tư bản để sống, bị bóc lột giá trị thặng dư. Họ là những người được tự do về thân thể và có quyền bán sức lao động tùy theo cung – cầu sản phẩm & hàng hóa sức lao động. Đây là giai cấp bị bóc lột nặng nề, bị bần cùng hóa về vật chất lẫn niềm tin. Sự sống sót của họ nhờ vào vào quy luật cung – cầu hàng hóa sức lao động, nhờ vào vào hiệu quả lao động của chính ho. Họ phải tạo ra giá trị thặng dư, nhưng giá trị thặng dư lại bị giai cấp tư sản chiếm đoạt .
Dưới chủ nghĩa tư bản, C. Mác và Ph. Ăngghen đã định nghĩa rằng, “ Giai cấp vô sản là giai cấp những công nhân làm thuê văn minh, vì mất hết tư liệu sản xuất của bản thân, nên buộc bán sức lao động của mình để sống ” .
Dù giai cấp công nhân có gồm có những công nhân làm những việc làm khác nhau như thế nào đi nữa, thì theo C. Mác và Ph. Ăngghen, họ vẫn chỉ có hai tiêu chuẩn cơ bản để xác lập, phân biệt với những giai cấp, những tầng lớp xã hội khác .
– Một là, về phương pháp lao động, phương pháp sản xuất, đó là những người lao động trong nền sản xuất công nghiệp. Có thể họ là người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành những công cụ sản xuất có đặc thù công nghiệp ngày càng tân tiến và xã hội hóa cao. Đã là công nhân tân tiến thì phải gắn với nền đại công nghiệp, do tại nó là mẫu sản phẩm của nền đại công nghiệp. Giai cấp công nhân văn minh là hạt nhân, bộ phận cơ bản của mọi những tầng lớp công nhân .
– Hai là, về vị trí trong quan hệ sản xuất của giai cấp công nhân, tất cả chúng ta phải xem xét trong hai trường hợp sau :
+ Dưới chính sách tư bản chủ nghĩa thì giai cấp công nhân là những người vô sản văn minh, không có tư liệu sản xuất, nên buộc phải làm thuê, bán sức lao động cho nhà tư bản và bị toàn thể giai cấp tư sản bóc lột. Tức là giá trị thặng dư mà giai cấp công nhân tạo ra bị nhà tư bản chiếm đoạt. Chính địa thế căn cứ vào tiêu chuẩn này mà những người công nhân dưới chủ nghĩa tư bản được gọi là giai cấp vô sản .
+ Sau cách mạng vô sản thành công xuất sắc, giai cấp công nhân trở thành giai cấp cầm quyền. Nó không còn ở vào vị thế bị áp bức, bị bóc lột nữa, mà trở thành giai cấp thống
trị, chỉ huy cuộc đấu tranh tái tạo xã hội cũ, kiến thiết xây dựng xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa. Giai cấp công nhân cùng với toàn thể nhân dân lao động làm chủ những tư liệu sản xuất hầu hết đã công hữu hóa. Như vậy họ không còn là những người vô sản như trước và loại sản phẩm thặng dư do họ tạo ra là nguồn gốc cho sự phong phú và tăng trưởng của xã hội xã hội chủ nghĩa .

Căn cứ vào hai tiêu chí cơ bản nói trên, chúng ta có thể định nghĩa giai cấp công nhân như sau:

Giai cấp công nhân là một tập đoàn lớn xã hội không thay đổi, hình thành và tăng trưởng cùng với quy trình tăng trưởng của nền đại công nghiệp văn minh, với nhịp độ tăng trưởng của lực lượng sản xuất có đặc thù xã hội hóa ngày càng cao, là lực lượng lao động cơ bản trực tiếp hoặc tham gia vào quy trình sản xuất, tái sản xuất ra của cải vật chất và tái tạo những quan hệ xã hội ; đại biếu cho lực lượng sản xuất và phương pháp sản xuất tiên tiến và phát triển trong thời đại thời nay .

Nội dung thiên chức lịch sử dân tộc của giai cấp công nhân

Khi nghiên cứu và phân tích xã hội tư bản chủ nghĩa, chủ nghĩa Mác với hai phát kiến vĩ đại, đó là ý niệm duy vật về lịch sử vẻ vang và học thuyết giá trị thặng dư, đã chứng tỏ một cách khoa học rằng sự sinh ra, tăng trưởng và diệt vong của chủ nghĩa tư bản là tất yếu và cũng chứng minh và khẳng định giai cấp công nhân là giai cấp tiên tiến và phát triển nhất và cách mạng nhất, là lực lượng xã hội duy nhất có thiên chức lịch sử dân tộc : xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, xóa bỏ chính sách người bóc lột người, giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và giải phóng toàn thể nhân lọai khỏi mọi sự áp bức, bóc lột, nghèo nàn lỗi thời, kiến thiết xây dựng xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa .
Là giai cấp cơ bản bị áp bức dưới chủ nghĩa tư bản, giai cấp công nhân chỉ hoàn toàn có thể thoát khỏi ách áp bức bằng con đường đấu tranh giai cấp chống giai cấp tư sản, bằng con đường thủ tiêu chính sách tư hữu về tư liệu sản xuất và thiết lập chính sách công hữu về tư liệu sản xuất. Bằng cách đó, giai cấp công nhân vĩnh viễn thủ tiêu mọi hình thức người bóc lột người, chẳng những tự giải phóng mình, mà còn giải phóng cả những những tầng lớp lao động khác, giải phóng dân tộc bản địa và giải phóng toàn thể trái đất .
Ph. Ăngghen viết : “ Thực hiện sự nghiệp giải phóng quốc tế ấy, – đó là thiên chức lịch sử vẻ vang của giai cấp vô sản tân tiến ” .

Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Trong tác phẩm “ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ”, C. Mác, Ph. Ăngghen viết :
“ Sự tăng trưởng của nền đại công nghiệp đã phá sập dưới chân của giai cấp tư sản, chính ngay cái nền tảng trên đó giai cấp tư sản đã thiết kế xây dựng lên chính sách sản xuất và chiếm hữu của nó. Trước hết, giai cấp tư sản tạo ra những người đào huyệt chôn nó. Sự sụp đổ của giai cấp tư sản và thắng lợi của giai cấp vô sản đều tất yếu như nhau ”. Giai cấp công nhân có thiên chức lịch sử dân tộc quốc tế là do vị thế kinh tế tài chính – xã hội khách quan của nó lao lý :
– Dưới chủ nghĩa tư bản, với sự tăng trưởng của nền đại công nghiệp, giai cấp công nhân sinh ra và từng bước tăng trưởng. Giai cấp công nhân là bộ phận quan trọng nhất, cách mạng nhất của lực lượng sản xuất có trình độ xã hội hóa cao. Đây là giai cấp tiên tiến và phát triển nhất, là lực lượng quyết định hành động phá vỡ quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, là người duy nhất có năng lực chỉ huy xã hội kiến thiết xây dựng một phương pháp sản xuất mới cao hơn phương pháp sản xuất tư bản chủ nghĩa, là giai cấp tiêu biểu vượt trội cho xu thế tăng trưởng của lịch sử dân tộc trong thời đại thời nay .
– Mặc dù là giai cấp tiên tiến và phát triển, nhưng giai cấp công nhân không có tư liệu sản xuất nên buộc bán sức lao động của mình cho nhà tư bản để sống. Họ bị giai cấp tư sản bóc lột giá trị thặng dư mà họ đã tạo ra trong thời hạn lao động. Một khi sức lao động đã trở thành sản phẩm & hàng hóa, thì người chủ của nó ( người vô sản ) phải chịu đựng mọi thử thách, mọi may rủi của cạnh tranh đối đầu ; số phận của nó tùy thuộc vào quan hệ cung – cầu hàng hóa sức lao động trên thị trường làm thuê và phụ thuộc vào vào hiệu quả lao động của chính họ. Họ bị giai cấp tư sản áp bức, bóc lột và ngày càng bị bần cùng hóa cả đời sống vật chất lẫn đời sống niềm tin. Do đó, xích míc giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản là xích míc đối kháng, cơ bản, không hề điều hòa trong xã hội tư bản chủ nghĩa. Xét về mặt thực chất, giai cấp công nhân là giai cấp có niềm tin cách mạng triệt để nhất chống lại chính sách áp bức bóc lột tư bản chủ nghĩa. Những điều kiện kèm theo hoạt động và sinh hoạt khách quan của họ pháp luật rằng, họ chỉ hoàn toàn có thể giải phóng mình bằng cách giải phóng toàn thể trái đất khỏi chính sách tư bản chủ nghĩa. Trong cuộc cách mạng ấy, họ không mất gì ngoài xiềng xích và được cả quốc tế về mình .

– Địa vị kinh tế – xã hội khách quan không chỉ khiến giai cấp công nhân trở thành giai cấp cách mạng triệt để mà còn tạo cho họ có khả năng thực hiện được sứ mệnh lịch sử đó. Đó là khả năng đoàn kết giai cấp trong cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản và xây dựng xã hội mới. Đó là khả năng đoàn kết với các giai cấp lao động khác chống chủ nghĩa tư bản. Đó là khả năng đoàn kết toàn thể giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức trên quy mô quốc tế chống chủ nghĩa đế quốc.

Vì vậy, C. Mác và Ph. Ăngghen khẳng định chắc chắn : “ Trong tổng thể những giai cấp hiện đang trái chiều với giai cấp tư sản thì chỉ có giai cấp vô sản thực sự cách mạng. Các giai cấp khác đều suy tàn và diệt vong cùng với sự tăng trưởng của nền đại công nghiệp ; giai cấp vô sản, trái lại, là mẫu sản phẩm của bản thân nền đại công nghiệp ” .

Rate this post